Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
test    English
Факултет по математика и информатика - test
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
                             
                             
                             
    Утвърден от      
        РЕКТОР:      
                    (Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
    Протокол на Академичния съвет № 18/24.04.2017 г.
                             
                             
                             
                             
                             
УЧЕБЕН ПЛАН
                             
                             
                             
Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1)    
Професионално направление:  ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО … (1.3)
Специалност: ОБУЧЕНИЕ ПО 
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Образователно-      
квалификационна степен: МАГИСТЪР            
Професионална квалификация:  УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
   
                             
Форма на обучение:  ЗАДОЧНА    
Продължителност на обучението: 1 ГОДИНА    
                             
                             
                             
  Декан на ФМИ:                  
          (Проф. д-р Антон Илиев)      
                             
  Протокол на Факултетния съвет № 17/19.04.2017 г.

 

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 375 220 22 75 7.5 140 14 1665 2040 68        
Есенен триместър 130 80 8 30 3 50 5 440 570 19        
Компютърни системи, мрежи и комуникации 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 1 Е 1
Обучение по информационни технологии в началното училище 30 20 2 0 0 10 1 90 120 4 И 1 Е 1
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда 20 10 1 0 0 10 1 70 90 3 ТО 1 Е 1
Графика и анимация в началното училище 30 10 1 0 0 20 2 90 120 4 И 1 Е 1
Задължителноизбираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 И 1 E 1
или практикум от група А 0 0 30 3 0 0
Зимен триместър 150 80 8 30 3 70 7 540 690 23        
Текстообработка 30 10 1 0 0 20 2 90 120 4 И 1 З 2
Електронни таблици 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 1 З 2
Компютърни презентации 20 10 1 0 0 10 1 70 90 3 ТО 1 З 2
Компютърно моделиране 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 1 З 2
Игрова култура в информационна среда 30 10 1 0 0 20 2 90 120 4 И 1 З 2
Задължителноизбираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 И 1 З 1
или практикум от група Б 0 0 30 3 0 0
Пролетен триместър 95 60 6 15 1.5 20 2 685 780 26        
Интегриране на дейности 20 10 1 0 0 10 1 70 90 3 ТО 1 П 3
Училищен курс по информационни технологии в началното училище 30 20 2 0 0 10 1 90 120 4 И 1 П 3
Методика на обучението по информационни технологии в началното училище 45 30 3 15 1.5 0 0 75 120 4 И 1 П 3
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 1 П 3
ОБЩО 375 220 22 75 7.5 140 14 1665 2040 68        
                             
ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН: 
А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ