Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2017 година Протокол № 26 / 25.01.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 26 / 25.01.2017

ПРОТОКОЛ № 26/ 25.01.2017

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 25 януари 2017 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

        ДНЕВЕН РЕД:

 •  Обсъждане на дневния ред на ФС на 25.01.2017г.
 •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Учебни.

 •   утвърждаване на избираеми дисциплини за Пролетен триместър на учебната 2016/17 г. (редовно и задочно);
 •   приемане на актуализиран конспект за държавен изпит на магистарска програма БИАЕ;
 •   комисии и дати за Държавни изпити във ФМИ за учебната 2017/2018 година;;
 •   комисии и дати за ДИ на спец. „Математика и информатика” и спец. „ИТМОМ” във филиала на ПУ- гр. Смолян;
 •   Академичен календар за уч. 2017/2018 г.;
 •   утвърждаване на учебни програми на курсове за квалификация и следдипломна специализация на педагогически специалисти;

2. Докторанти.

 • зачисляване в докторантура на новите докторанти;
 • избор на научни ръководители;
 • утвърждаване на теми, срок на обучение на новоприетите докторанти;
 • възстановяване на докторантури – Тодор Рачовски и Йордан Енев;
 • втори научен ръководител – за Мартин Такев;
 • промяна на тема и смяна на научни ръководители – Неделчо Андонов.

3. Хонорувани.

4.  Разни.

 •  благодарност;
 •  капацитет;
 •  непрекратяване на трудов договор – за доц. д-р Владимир Шкуртов;
 •  заявка за броя на приеманите студенти (бакалаври и магистри), държавнапоръчка за учебната 2017/2018 година;
 •  съобщение за назначаването на новите асистенти и кабинетите,  определени за тях;
 •  Промоция;
 •  Следващ ФС – на 01.03.2017 г.;
 • 5% увеличение на заплатите от 01.04.2017 г.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следните предложения за избираеми и факултативни дисциплини през Пролетния триместър на учебната 2016/2017 г. (редовно и задочно) от ръководителите на катедри:
А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ:

 • Киберпрестъпления в информационното общество (за всички), доц. д-р Иван Шотлеков, Владимир Вълев;
 • Бизнес приложения за Интернет с PHP  и MySQL (за всички), проф. Минчо Сандалски;
 • Съвременни уеб технологии и приложения (за всички); доц. д-р Елена Смова, док-т Силвия Гафтанджиева;
 • Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери (за БИТ, СТД и Инф.),проф. дмн Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков;
 • Икономическа политика на България и света (за всички), доц. д-р Елена Смова, хон.ас. Светозар Гледачев;
 • Приложна финасова математика (за всички), проф. Николай Кюркчиев;
 • Когнитивна роботика (за 2 и 3 курс, Инф.), проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров, ас. Ася Тоскова;
 • Интернет на нещата (за 2 и 3 курс, Информатика),  доц. Иван Ганчев;
 • Итерационни методи за корени на полиноми (за всички), проф. Петко Пройнов, гл. ас. д-р Слав Чолаков;
 • Сходимост и компактност в метрични пространства (за всички), доц. Боян Златанов;
 • Анализ и оптимизация на софтуерни приложения  (за всички), гл.ас. д-р Александър Пенев, док-т Мартин Василев;
 • Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica (за всички), проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р  Николай Кюркчиев;
 • Въведение в програмирането за iOS базирани мобилни устройства (за всички), доц. д-р Ангел Голев, док-т Хасан Гюлюстан;
 • Аналитична микроикономика (за всички), проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Нестандартни задачи по алгебра и анализ (за всички), проф. дмн Нако Начев;
 • Начини за визуализация с Wolfram Mathematiсa (за всички), доц. д-р Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 • Теория и приложения на ортогоналните многочлени (за всички), проф. дмн Христо Семерджиев;
 • Въведение в машинното самоубочение (за всички), доц. д-р Веска Нончева; док-т Венелин Вълков;
 • Видео продуциране (за всички), доц. д-р Ангел Голев, хон. Ас. Ангел Генков;
 • Приложения за бази данни с Entity Framework (за всички), проф. д-р Христо Крушков, хон. ас. Любен Киков;
 • PHP  за напреднали – 3. част (за всички), доц. д-р Владимир Шкуртов, хон. ас. Атанас Василев, хон. ас. Димитър Ников;
 • Визуализации с Python и VTK(за всички), доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Стефан Ставрев;
 • Създаване на ГПИ с Delphi (за всички), проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова;
 • Проектиране и управление на училищни компютърни мрежи (за всички), доц. д-р Ася Стоянова, гл.ас.д-р Генчо Стоицов;

Б)  ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Съвременни уеб технологии и приложения (за всички); доц. д-р Елена Смова, док-т Силвия Гафтанджиева;
 • Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери (за БИТ, СТД и Инф.),проф. дмн Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков;
 • End-to-end JavaScript приложения (за всички), проф. д-р Антон Илиев, док-т Павел Кюркчиев;
 • Въведение в програмирането за iOS базирани мобилни устройства (за всички), доц. д-р Ангел Голев, док-т Хасан Гюлюстан;
 • Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica (за всички), проф. д-р  Николай Кюркчиев;
 • Аналитична микроикономика (за всички), проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Начини за визуализация с Wolfram Mathematiсa (за всички), доц. д-р Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 • Теория и приложения на ортогоналните многочлени (за всички), проф. дмн Христо Семерджиев;
 • Вземане на решения чрез игрови модели (за всички), проф. дмн Снежана Христова;
 • Изграждане на динамични уеб приложения (за всички), доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев;
 • Математически изчисления с отворен код в Python (за всички), доц. д-р Христина Кулина;
 • Проектиране и управление на училищни компютърни мрежи (за всички), доц. д-р Ася Стоянова, гл.ас.д-р Генчо Стоицов;
 • Икономическа политика на България и света (за всички), доц. д-р Елена Смова, хон.ас. Светозар Гледачев;
 • Логическо и функционално програмиране (за Инф.), доц. д-р Елена Сомова.

В)  ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

 • Руски език – 3. част (Практикум), гл. ас. Петранка Савова.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение за формиране на аудиторната заетост в индивидуалните планове за работа, влизащо в сила от учебната 2017/2018 г.: не повече от 50% да е от избираеми дисциплини, освен в случаите, когато в катедрата няма други часове;

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: в срок до 20.12.2016 г. (вторник) ръководителите на катедри да изпратят в Деканата приемното време на членовете от поверената им катедра за Зимния триместър на уч. 2016/17 година.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 22.02.2017 г. (сряда) от 12:00 ч.  

РЕШЕНИЕ 9: ДС прие: следващото заседание на ФС да е на 01 март 2017 г. от 13:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик           

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ