Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2016 Протокол № 8 / 09.12.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8 / 09.12.2016 г.

П Р О Т О К О Л   № 8 / 09.12.2016 г.

Днес, 09.12.2016 г. (петък), от 12:00 ч. в заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Съгласно заповед № P33-5165/07.11.2016 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски" катедреният съвет е разширен във връзка с предварителното обсъждане на дисертационен труд за ОНС "Доктор" на Магдалена Асенова Веселинова, еднократно с право на глас със следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:

  1. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангеловот Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
  2. Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадиновот ФМИ ПУ „Паисий Хилендарски” (пенсионер), област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
  3. Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиевот Химикотехнологичен и металургичен университет, София област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
  4. Доцд-р Галина Христова Сарафова-Векова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски” (пенсионер), област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
  5. Доцд-р Иванка Михайлова Касандрова-Терзийска – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски” (пенсионер), област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).

Присъстваха: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.т.н. Васил Ангелов, проф. д.м.н. Петко Пройнов, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Ангел Дишлиев, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Галина Сарафова-Векова, доц. д-р Иванка Касандрова-Терзийска, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова.

Отсъстваха: -

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Магдалена Асенова Веселинова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“.

2. Разни.

Предложеният дневен ред бе подложен на гласуване.

Гласували за - 14, против – 0, въздържали се - 0.

Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

 

По точка 1.

Проф. д-р А. Захариев даде думата на Магдалена Асенова Веселинова – редовен докторант към катедра „Математически анализ“ да представи своя проект за дисертационен труд на тема “Дробни диференциални уравнения с разпределено закъснение”.

Докторант Магдалена Асенова Веселинова направи презентация на научните приноси в дисертационния труд.

Изказвания:

доц. д-р Христо Кискинов: Изключително доволен съм от работата на докторанта. Тя беше достатъчно натоварена и от колеги от други катедри и напълно подкрепям проекта за дисертационен труд да бъде предложен за защита пред научно жури.

проф. д-р Андрей Захариев: Смятам, че докторанта се е справил много добре с поставените основни задачи в проекта за дисертационен труд. Доволен съм от работата на докторанта и смятам, че дисертационният труд притежава необходимите качества да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури.

доц. д-р Теменужка Пенева: Може ли да бъде цитирано какво точно се подобрява или обобщава, или това е напълно нова теория?

докторант Магдалена Веселинова: В литературата има резултати за дробни системи с постоянни закъснения, ние обобщаваме резултатите и за системи с разпределени закъснения. За пръв път е направено изследване на неавтономни системи. Повечето получени резултати са за системи с дробни производни на Капуто, ние получаваме резултати и за системи с дробни производни на Риман-Лиувил. За пръв път са дадени експлицитни достатъчни условия за глобална асимптотична устойчивост за автономния случай на този тип уравнения.

доц. д-р Касандрова: Може ли да бъдат споменати няколко имена, които работят в тази област?

докторант Магдалена Веселинова: проф. В. Кирякова, D. Qian, Ch. Li, R. P. Agarwal, W.Deng и други.

проф. д.т.н. Васил Ангелов: Става дума за уравнения с отклоняващ се аргумент. Възниква въпросът какво е неутрално уравнение в случай с дробна производна. Хубаво е да се отбележи какви са трудностите от използването на дробна производна, в сравнение с производна от цял ред. Редно е да се цитират в литературата Л. Е. Ельсголц и С. Б. Норкин.

проф. д-р Ангел Дишлиев: Според мен докторанта е достатъчно образован да се справя и самостоятелно в научната област. Може да се даде път на проекта за защита пред научно жури. Темата на дисертацията е доста обширна и би било добре да се свие и да се намалят задачите в дисертационния труд. Дисертационния труд не е лесен за четене и поставените проблеми за решаване са доста дълбоки. 

След обсъждане на проекта за дисертационен труд разширеният катедрен съвет гласува единодушно следните решения:

1. Разширеният катедрен съвет прие представеният от Магдалена Асенова Веселинова – редовен докторант към катедра „Математически анализ“ дисертационен труд на тема “Дробни диференциални уравнения с разпределено закъснение ” да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури след отразяване на направените забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения.

2. Разширеният катедрен съвет прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Магдалена Асенова Веселинова – редовен докторант към катедра „Математически анализ“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност  Математически анализ;

2) Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математика; 

3) Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химико-технологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност  Математически анализ;

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

4) Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност  Диференциални уравнения; 

5) Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“,  област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност  Диференциални уравнения.

Резервни членове:

6) (резервен външен член) Доц. д-р Дафинка Цокова Ангелова, MA, Висше Строително Училище „Л. Каравелов“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

7) (резервен вътрешен член) Доц. д-р Неделчо Велев Милев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ. 

 

3. Катедреният съвет прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Магдалена Асенова Веселинова – редовен докторант към катедра „Математически анализ“ пред научно жури да бъде на 17.02.2017 г. от 12:00 ч.

Гласували за – 14, против – 0, въздържали се – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 2.

Не бе проведена дискусия по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

09.12.2016 г.                                                        Ръководител катедра:………………...............

гр. Пловдив                                                                                               /проф. д-р А. Захариев/

 

                                                                               Протоколчик:…………………………

                                                                                                        /гл. ас. д-р М. Петкова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ