Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2016 Протокол № 46 / 12.12.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 46 / 12.12.2016 г.

ПРОТОКОЛ №46
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 12.12.2016 г. от 13:00 ч. в 233 с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.
Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива До­кузова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Граде­ва.
Присъстват още: Димитър Разпопов – докторант, Веселина Тавкова – хо­но­ру­ван асистент.
Отсъства:  доц. д-р Кирил Коликов.

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Други.

По точка 1.
Ръководителят на катедрата запозна членовете на КС с актуалното разпре­де­ле­ние и редукцията на учебните часове на лекции и упражнения за спе­ци­алнос­ти­те с малък брой студенти. Не бяха констатирани проблеми с учебния процес на то­зи етап.
По точка 2.
След обсъждане на първата година от подготовката на докторанта Димитър Разпопов, Катедреният съвет гласува единодушно и прие следните решения:
а) Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хи­лен­дар­ски”, приема мнението за работата на докторанта Димитър Руменов Разпопов през първата година от подготовката (25.11.2015 г. – 25.11.2016 г.), представено от научните ръководители проф. д-р Манчо Манев и доц. д-р Добринка Грибачева.
б) Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на Димитър Руменов Разпопов, съгласно мнението на научните ръководи­те­ли.
в) Катедреният съвет предлага докторантът Димитър Руменов Разпопов да бъде атестиран с оценка Много добър (5,00) за работата си през първата го­дина от подготовката.
По точка 3.
а) На вниманието на Катедрения съвет беше повдигнато предложение за обя­вя­ване на конкурс за „Доцент” по научна специалност Геометрия и топология. Гл. ас. д-р Ива Докузова съобщи, че е готова с изпълнението на изискванията за „Доцент” и би желала да се обяви съответния конкурс. Предложението беше под­кре­пено от проф. Манев и от доц. Грибачева. Катедрата гласува еди­но­душ­но обявяването на конкурса със срок 2 месеца от датата на обявяване в Дър­жа­вен вестник.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

12.12.2016 г.   Секретар на катедрата: ............................
    (гл. ас. д-р И. Докузова)
     
    Ръководител на катедрата: ...........................
    (проф. д-р М. Манев)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ