Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2016 Протокол № 9 / 09.12.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 9 / 09.12.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 9 / 09.12.2016 г.

Днес, 09.12.2016 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Хаджиколев, доц. Касъклиев, доц. Хаджиколева, гл. ас. Енков, ас. Иванов и ас. Хоптериев.

Отсъстващи:

Няма

Дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Разни.

Решения:

  1. По т. 1, КС предлага на ФС да приеме датата на публичната защита на дисертационния труд на докторанта Силвия Николаева Гафтанджиева пред научното жури да бъде 16.02.2017 г. 

Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.

  1. По т. 1, КС предлага на ФС да приеме датата на публичната защита на дисертационния труд на докторанта Георги Петров Пашев пред научното жури да бъде 16.02.2017 г.

Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.

  1. По т. 2, КС предлага на ФС да избере за хоноруван преподавател за учебната 2016/2017 година:

Денислав Илиянов Спасов (GSM: 0876391190, програмист във фирма „MentorMate”) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Бази от данни. 

Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

09.12.2016 г.                                                   Ръководител на катедра:

                                                                                                   (доц. д-р Е. Сомова)

                                                                           Протоколирал:

                                                                                                            (доц. д-р С. Хаджиколе

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ