Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 22 / 09.11.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 22 / 09.11.2016

ПРОТОКОЛ № 22/09.11.2016

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 09 ноември 2016 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:

 • Уточняване дневния ред на ФС на 09.11.2016 г..
 • Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС на 09.11.2016 г.:

0) Връчване на дипломи за:

 • акад. длъжност „професор“ на проф. д-р Христо Крушков;
 • акад. длъжност „доцент” – доц. д-р Николай Касъклиев и доц. д-р Станка Хаджикорева;
 • връчване на бронзовите медали на Нермин Мустафа (4МИ) и Гергана Пенелова (4М), завоювани на проведената V. Национална студентска олимпиада по компютърна математика "Акад. Стефан Додунеков", гр.Велико Търново, 28-30 октомври 2016 г.

1) Учебни.

 • групите за 1. к. Информатика и 1. к. БИТ, задочно обучение да са 3 (три) само за упражненията по Английски език;
 • утвърждаване на избираеми и факултативни дисциплини за Зимен триместърна уч. 2016/17 година – в срок до 31.10.2016 г.;
 • приемане на учебните програми за новата бакалавърска специалност „Софтуерно инженерство“ за първата академична година;
 • съобщение за навреме предадените индивидуални планове за работа за 2016/17 година;
 • предложение за членове на Съвета на департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.  

 2)  Докторанти.

 • отчети, оценки и отчисляване на докторанти;
 • прекъсване на докторантура;
 •  прекратяване на докторанура;
 • научни журита.

3)  Отчети на Факултетни комисии.

 • Факултетна комисия по качество;
 • Факултетна комисия по акредитация;
 • Факултетна комисия по атестация.

4)   Хонорувани.
5)   Разни.

 • ОС на ФМИ – структура, провеждане – 23.11.2016 г. от 16:00 ч. в конферентната зала на комплекс „Камелия, Пампорово; регистрация – от 15:30 ч.;
 • предложение до ОС за промяна структурата на ФС;
 • предложение за състав на комисиите за протокола, мандатна и явно гласуване;
 • семинар на ФМИ – 23.11. – 25.11.2016 г., отпътуване в 10:00 ч.;

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението от катедра „ОМИИТ“: избираема дисциплина№ 5 „Методика за преподаване на задачи за математически олимпиади“, с лектор проф. д-р Пенка Петрова Рангелова да бъде задължителна за 3. курс на специалностите: „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението: ФС да  приеме учебните програми за І курс на спец. „Софтуерно инженерство“, редовно и задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 16.11.2016 г. (сряда) да се подадат в Деканата заявки за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение, Есенен триместър, учебна 2016/17 година.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие и предлага:

 • за членове на Съвета на департамента за квалификации и професионално развитие на  педагогически специалисти да бъдат включени следните преподаватели от Факултета по математика и информатика:
 • Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
 • Проф. д-р Коста Андреев Гъров;
 • Доц. д-р Иван Илиев Шотлеков.
 • за Директор на департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти се предлага проф. д-р Галин Борисов Цоков от Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следното предложение за структура на Общото събрание на ФМИ на 23.11.2016 г.: членове –108 души; от тях 76 са академичен състав (70,37%); 21 докторанти и студенти (19,44 %); 11 души учебно-помощен персонал (10,19%).

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие предложението до ОС за следната промяна на структурата на Факултетния съвет на ФМИ: 28 да са хабилитираните преподаватели, което е 80% от състава на ФС.

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие следното предложение: да бъде избрана доц. д-р Марта Костадинова Теофилова за зам.-председател на Факултетната комисия по акредитация във връзка с предстоящи процедури по акредитация.

РЕШЕНИЕ 9: ДС прие предложението за брой и състав на следните комисии за ОС на ФМИ на 23 ноември 2016 г.:

 • мандатна комисия (4 души) – с председател доц. д-р Евгения Делчева Ангелова и членове: Надя Кръстева Милева, Гергана Василева Колева и Мануела Руменова Генева;
 • комисия за протокола (2 души)доц. д-р Марта Костадинова Теофилова и доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
 • комисия за явно гласуване (13 души) – с председател доц. д-р Анна Атанасова Малинова и членове: доц. д-р Емил Николов Хаджиколев; гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова; гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов; гл. ас. д-р Генчо Димитров Стоицов; гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова; гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов; гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов; гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов; гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков; ас. Кирил Иванов Иванов; ас. Стоян Николов Черешаров; сист. админ. Димитър Стефанов Стамов.

РЕШЕНИЕ 10: ДС прие: следващото заседание на ФС да е на 14 декември 2016 г. от 13:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик           

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ