Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 16 / 29.06.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 16 / 29.06.2016

ПРОТОКОЛ № 16 / 29.06.2016

От Разширен декански съвет и Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 29 юни 2016 г. (сряда) от 11:00 ч. се проведе РДС на ФМИ с участието на ръководителите на информатичните катедри и преподаватели от тези катедри.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, Декан на ФМИ; доц. д-р Анна Малинова и доц. д-р Ангел Голев, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Иван Шотлеков, Зам.-декани на ФМИ; проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Евгения Ангелова и доц. д-р Тодорка Терзиева, ръководители катедри съответно на катедра „Компютърни системи”, „Компютърни технологии” и „Софтуерни технологии”; преподавателите – гл. ас. д-р Георги Шарков, гл. ас. д-р Станка Хаджиколева, гл. ас. д-р Николай Павлов.
Отсъстват: доц. д-р Елена Сомова.

    ДНЕВЕН РЕД:
1.    Уточняване учебния план на новата специалност „Софтуерни технологии“.
2.    Предложение и обсъждане дневния ред на ФС на 6 юли 2016 г.
3.     Разни.


РЕШЕНИЕ 1: РДС единодушно прие корекциите за учебен план на специалност „Софтуерно инженерство“.

РЕШЕНИЕ 2: РДС единодушно прие  да се предложи за утвърждаване от Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ разкриването на нова специалност „Софтуерно инженерство“ (редовно и задочно обучение) за ОКС „Бакалавър“, към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2016/2017 година;  Академичният съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Софтуерно инженерство“ (редовно обучение) за ОКС „Бакалавър“.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следния дневен ред на ФС за 06.07.2016 г.:
1) Учебни.
2) Докторанти.
3) Хонорувани.
4) Разни.
5) Избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение: Държавният изпит на специалностите „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян да се проведе на 20.09.2016 г.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следното предложение от проф. Станимир Стоянов, ръководител на лабораторията по електронна търговия към ФМИ: името на лабораторията по електронна търговия към Факултета по математика и информатика да бъде променено:
от „Лаборатория по електронна търговия”
на „Център за електронно обучение DeLC (Distributed eLearning Center)“.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението: Деканският съвет да определя правилата за преминаване на студентите в по-горен курс, както и определяне на минималния брой студенти в дадена магистърска програма.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 06.07.2016 г. (сряда) от 13:00 ч.


ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик   

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ