Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Софтуерно инженерство    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерно инженерство
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 12/11.07.2016 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
 ДЕКАН на ФМИ:
(проф. д-р Антон Илиев)
 Протокол на Факултетния съвет № 10/06.07.2016 г.
   


Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 620 240 24 210 21 170 17 1240 1860 62        
Есенен триместър 210 80 8 80 8 50 5 450 660 22        
Програмиране 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 Е 1
Уеб програмиране 1 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5
ТО 1 Е 1
Линейна алгебра и аналитична геометрия 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 1 Е 1
Английски език 50 0 0 50 5 0 0 100 150 5 - 1 Е 1
Зимен триместър 190 60 6 70 7
60 6 380 570 19        
Обектно-ориентирано програмиране 1 60 30 3 0 0 30 3 150 210
7
И 1 З 2
Дискретни структури 60 30 3 0 0 30 3
120 180 6
И 1 З 2
Английски език 50 0 0 50 5
0 0 100
150 5
ТО 1 З 2
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 З 2
Пролетен триместър 220 100 10
60
6
60
6
410 630
21
       
Алгоритми и структури от данни 60 30 3 0 0 30 3 150 210
7
И 1 П 3
Обектно-ориентирано програмиране 2 60 30 3 0 0 30 3 150 210
7
И 1 П 3
Математически анализ 80 40 4
40
4
0 0
100 180 6 И
1 П 3
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 540 290 29 140 14 190 19 1320 1860 62        
Есенен триместър 170 100 10 60 6 50 5
400 570 19
       
Бази от данни 60 30 3 0 0 30 3 150 210 7
И 2 Е 4
Въведение в софтуерното инженерство 50 30 3 0 0 20 2
160 210 7
И 2 Е 4
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 Е 4
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 2 Е 4
Зимен триместър 170 100 10 60 6 50 5 370 540 18        
Операционни системи и компютърни архитектури 50 30 3 0 0 20 2
130 180 6 И 2 З 5
Уеб програмиране 2 60 30 3
0 0 30 3
150
210
7
И 2 З 5
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 З 5
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 ТО 2 З 5
Пролетен триместър 200 90 9 20 2 90 9 550 750 25        
Интелигентни системи 50 30 3 0 0 20 2 160 210 7 ТО 2 П 6
Компютърна графика и ГПИ 50
30 3 0 0 20 2 160 210 7 И 2 П 6
Разпределени приложения 70 30 3 20 2 20 2 140 210 7 И 2 П 6
Практикум по ООП и БД 30 0 0 0 0 30
3 90 120 4 ТО 2 П 6
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 610 330 33 200 20 200 20 1190 1800 60        
Есенен триместър 210 130 13 40 4 80 8 360 570 19        
Мобилни приложения 60
30 3
0 0 30
3
90
150 5 ТО
3 Е 7
Моделиране и анализ на софтуер 60
30
3
0 0
30
3
90 150 5
И
3 Е 7
Компютърни мрежи и комуникации 50 30 3
0 0 20 2
100 150 5 И 3 Е 7
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 Е 7
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Зимен триместър 230 100 10 120
12
50 5
460 690 23        
Практика по специалността 80
0 0
80
8
0
0
160 240 8
ТО
3 З 8
Анализ на изисквания и спецификации 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5
И 3 З 8
Вероятности и приложна статистика 60 30 3 0 0 30 3
120 180 6 И 3 З 8
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 З 8
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Пролетен триместър 170 100 10 40 4 70 7 370 540 18        
Проектиране на софтуер и архитектури 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5
И 3 П 9
Интернет технологии 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5
И 3 П 9
Практикум по софтуерни технологии
30 0 0 0 0 30 3 90 120 4 ТО 3  П  9
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 П 9
или практикум   0 0 40 4 0 0              
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 500 310 31 160 16 150 15 1300 1800 60        
Есенен триместър 190 120 12 40 4 70 7 350 540 18        
Софтуерни процеси 40 20 2
0 0 20 2 80
120 4
И 4 Е 10
Уеб сървърно програмиране 50 30 3
0 0 20 2 100
150 5
И
4 Е 10
Големи данни 60 30 3 0 0 30 3 90
150 5
И 4 Е 10
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4
ТО 4 Е 10
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Зимен триместър 170 110 11 40 4 60 6 310 480 16        
Управление на софтуерни проекти 50 30 3 0 0 20 2 70 120 4
И 4 З 11
Паралелно програмиране 40 20
2
0 0 20 2
80 120 4
И 4 З 11
Верификация и валидиране на софтуер 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 И 4 3 11
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 З 11
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Пролетен триместър 140 80 8 80 8 20 2 640 780 26        
Преддипломен стаж 40 0 0 40 4 0 0 80
120 4
ТО 4 П 12
Киберсигурност и устойчив бизнес 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 И 4 П 12
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 П 12
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Обзорни лекции по софтуерно инженерство 20
20
2
0 0 0 0


Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 400 420 14 И П  12 
ОБЩО 2270 1170 117 710
71
710
71
5050 7320 244        

 ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ