Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 12 / 25.05.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 12 / 25.05.2016

 

ПРОТОКОЛ № 12/ 25.05.2016 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 25 май 2016 г. (сряда) от 11:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

            ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане дневния ред на ФС на 01.06.2016 г..
2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред на ФС на 01.06.2016 г.:

1)  Учебни.
2)  Хонорувани.
3)  Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението от доц. д-р Елена Сомова, ръководител катедра „Компютърна информатика“ за включване на следната допълнителна избираема дисциплина за Есенния триместър на учебната 2016/2017 година, редовно и задочно обучение:

  • Инвестиране и лични финанси, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следните предложения до ФС и утвърждаване от АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ във връзка с провеждането на летни практики и стажове в извънучебно време във Факултета по математика и информатика:

  • Практиката по специалността в 3. курс и преддипломният стаж в 4. курс за студентите от бакалавърските специалности „Информатика“, „Бизнес информационни технологии“ и „Софтуерни технологии и дизайн“ могат да бъдат проведени под формата на съответни летни практики и стажове във фирми, като с това се замества обучението, предвидено в академичния календар. Летните практики и стажове могат да се проведат във фирми, с които Пловдивският университет има сключен Договор за партньорство при провеждане на практическо обучение на студенти и ако, след преценка на Деканското ръководство на ФМИ, се установи, че са налице необходимите условия за организация и изпълнение на цялостния процес на практическото обучение в съответствие с хорариума в учебния план и Договора за партньорство.
  • Академичните наставници, участващи в провеждането на летни практики и стажове в извънучебно време, могат да отчитат часове за учебна практика в индивидуалния си план за следващата учебна година.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 4 юли 2016 г. ръководителите на катедри да представят в Деканата попълнените и подписани индивидуални планове за работа на всички членове от поверената им катедра.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: ръководителите на катедри да изготвят справка за преподавателите от поверената им катедра, които са отчели и за преподавателите, които не са отчели часове за ръководство на докторанти и дипломанти. (виж решение на ФС от 28.10.2015 г./протокол № 47, решение 15).

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: ръководителите на катедри да информират всички преподаватели (щатни и хонорувани) и докторанти, провеждащи занятия във ФМИ, че в случай на неприятни инциденти са длъжни незабавно да сигнализират охраната.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 01 юни 2016 г. от 13:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева

Протоколчик           

 

25.05.2016 г. 

гр. Пловдив                                                                       

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ