Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 11 / 11.05.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 11 / 11.05.2016

ПРОТОКОЛ №11 / 11.05.2016

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 11 май 2016 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разисквания по дневния ред на ФС на ФМИ.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следното предложение до ФС и утвърждаване от АСна семестриалните и редуцирани такси за платените форми на обучение за  учебната 2016/2017 година във Факултета по математика и информатика:
1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 890 лв.;
 •  „Софтуерни технологии“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 890 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 890 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 890 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 890 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г.)– 4 (четири) семестриални такси по 890 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 690 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 690 лв.;
 •   „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 790 лв.;
 •   „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 790 лв.;
 •  „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.)2 (две) семестриални такси
  по 690 лв.;
 •  „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси
  по 690 лв.

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 •   „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) 2 (две) семестриални такси
  по 490 лв.;
 • „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 490 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ).

Две такси по 270 лв.;

 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация   „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ).

     Две такси по 270 лв.

3) ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ПО ИНФОРМАТИКА

 • за провеждане на 40-часов курс – 270 лв.;
 • за провеждане на 80-часов курс – 500 лв.

4) РЕДУЦИРАНИ ТАКСИ ПРИ ПРИЕМ В ДВУГОДИШНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 •  Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности, в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) или „Софтуерни технологии“ (2 г.) от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 445 лв. за учебната 2016/2017 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности, в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 445 лв. за учебната 2016/2017 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности, в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 345 лв. за учебната 2016/2017 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности, в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 395 лв. за учебната 2016/2017 г.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложенията от ръководителите на катедри за следния състав на Факултетната комисия по етика:
Председател: доц. д-р Боян Георгиев Златанов - зам.-декан
Членове:

 1. доц. д-р Неделчо Велев Милев – катедра „Математически анализ“;
 2. доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева – катедра „Софгуерни технологии“;
 3. доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – катедра „ОМИИТ“;
 4. доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – катедра „Компютърни системи“;
 5. гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов – катедра „Приложна математика и моделиране“;
 6. гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов – катедра „Алгебра и геометрия“;
 7. гл. ас. д-р Светослав Христосов Енков – катедра „Компютърна информатика“;
 8. гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова – катедра „Компютърни технологии“;
 9. Ангел Василев Урилски – звено УКЗ;
 10. Гергана Василева Колева – Администрация.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението: Факултетната комисия по етика (ФКЕ) да има съвещателни функции към Факултетния съвет на ФМИ.
РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 25.05.2016 г. (сряда) да се подават в Деканата предложения (в определената за тази цел тетрадка) за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение.
РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 25 май 2016 г. от 11:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик


 

11.05.2016 г.
гр. Пловдив
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ