Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2016 Протокол № 5 / 26.04.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 / 26.04.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 5 / 26.04.2016 г.

Днес 26.04.2016 г. (вторник) от 13:30 часа в 441 с. з. на Нова сграда (бул. „България“ 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Присъстваха следните членове на катедрата: проф. д-р Андрей Захариев,  проф. д.м.н. Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Неделчо Милев, , доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова.  

Отсъстваха: доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Атанаска Георгиева.

Дневен ред:
1.Разпределение на часовете за учебната 2016/2017 година.
2. Разни.

Предложения дневен ред бе подложен на гласуване.

Гласували за – 7, против – 0, въздържали се – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

Проф. д-р А. Захариев предложи на катедреният съвет да гласува доц. д-р Теменужка Пенева за протоколчик на заседанието.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували за – 7, против – 0, въздържали се – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 1. Катедреният съвет разгледа представения проект за предварително разпределение на на дисциплините в катедра “Математически анализ” за  учебната 2016 - 2017.

Проф. д-р А. Захариев предложи на катедреният съвет да одобри предложения проект за предварително разпределение на на дисциплините в катедра “Математически анализ” за  учебната 2016 - 2017.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували за – 7, против – 0, въздържали се – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2. Разни.

2.1. Проф. д-р А. Захариев предложи на катедреният съвет гласува следното решение:

Катедреният съвет на катедра „Математически анализ“ предлага на ФС на ФМИ да утвърди следното предложение: на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“.да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Неделчо Велев Милев за срок от 1 /една/ година, считано от 11.11.2016 г.,

ОБОСНОВКА:

Учебна работа: Редовно изпълнява и преизпълнява индивидуалния си учебен план. За последните три години: 2013/2014 , 2014/2015  и 2015/2016 уч. год.  преподавателската му натовареност над 400 часа упр. средно годишно. Титулярен лектор в катедрата по дисциплините „Комплексен анализ“ и „Частни диференциални уравнения“. Активно работи индивидуално с изявени студенти.

Научна работа: Активна научна работа. През 2015 г. публикува 3 научни публикации, от които 2 са в престижни научни списания с импакт фактор. Единствен специалист във факултета по комплексен анализ. През същия период са забелязани на 2 цитирания на негови работи.

Административна деиност: Член на ФС на ФМИ;

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували за – 7, против – 0, въздържали се – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

2.2. Проф. д-р А. Захариев предложи на катедреният съвет гласува следното решение:

Катедреният съвет на катедра „Математически анализ“ предлага на ФС на ФМИ да утвърди следното предложение: на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“.да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Андрей Иванов Захариев за срок от 1 /една/ година, считано от 06.12.2016 г.

ОБОСНОВКА:

Учебна работа: Редовно изпълнява и преизпълнява индивидуалния си учебен план. За последните три години - 2013/2014, 2014/2015 и  2015/2016 уч. год.  преподавателската му натовареност над 650 часа упр. средно годишно.

Титулярен лектор в катедрата по дисциплините „Финансова математика“ , „Инвестиции и инвестиционни техники“ и „Анализ на икономически проекти“ . Активно работи индивидуално с изявени студенти.

Работа с докторанти: През последната 2016 година един негов докторант е преминал успешно вътрешна защита като официалната такава е насрочена за месец юни 2016 г.

Научна работа: Активна научна работа. През 2015 г. има публикувани 5 научни статии и 2 статии приети за печат от които 3 са в престижни научни списания с импакт фактор. През същия период са забелязани на 6 цитирания на негови работи.

Административна деиност: Член на ФС на ФМИ.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували за – 7, против – 0, въздържали се – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

26.04.2016 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра „Математически анализ”:………………….....
/проф. д-р Андрей Захариев/

Протоколчик: ……………………………….
/доц. д-р Теменужка Пенева/

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ