Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Междинни учебни планове Задочно Бизнес информационни технологии 2014-2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии 2014-2015 г.
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет №9/11.04.2016 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: ЗАДОЧНА
Продължителност на обучението: 4 ГОДИНИ
Започнали обучението през учебната 2014/2015 г.
ДЕКАН на ФМИ:
(проф. д-р Антон Илиев)
 Протокол на Факултетния съвет № 6/30.03.2016 г.
   

 

 
Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 305 135 13.5 55 5.5 115 11.5 1525 1830 61        
Есенен триместър 105 40 4 35 3.5 30 3 525 630 21        
Въведение в компютърните науки 30 15 1.5 0 0 15 1.5 150 180 6 И 1 Е 1
Увод в информационните технологии 25 10 1 0 0 15 1.5 125 150 5 ТО 1 Е 1
Линейна алгебра и аналитична геометрия 30 15 1.5 15 1.5 0 0 150 180 6 И 1 Е 1
Английски език 20 0 0 20 2 0 0 100 120 4 - 1 Е 1
Зимен триместър 100 40 4 20 2 40 4 500 600 20        
Програмиране 30 15 1.5 0 0 15 1.5 150 180 6 И 1 З 2
Маркетингови изследвания 25 15 1.5 0 0 10 1 125 150 5 И 1 З 2
Информационни технологии в математиката 25 10 1 0 0 15 1.5 125 150 5 ТО 1 З 2
Английски език 20 0 0 20 2 0 0 100 120 4 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 100 55 5.5 0 0 45 4.5 500 600 20        
Обектно-ориентирано програмиране 30 15 1.5 0 0 15 1.5 150 180 6 И 1 П 3
Банково дело и банкови информационни системи 20 15 1.5 0 0 5 0.5 100 120 4 ТО 1 П 3
Приложна математика 30 15 1.5 0 0 15 1.5 150 180 6 И 1 П 3
Графика и презентации 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 ТО 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 270 190 19 85 8.5 55 5.5 1530 1800 60        
Есенен триместър 90 65 6.5 30 3 15 1.5 510 600 20        
Програмиране чрез .NET 25 15 1.5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 Е 4
Право и правни информационни системи 20 15 1.5 0 0 5 0.5 130 150 5 ТО 2 Е 4
Финансова математика 25 15 1.5 10 1 0 0 155 180 6 И 2 Е 4
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 Е 4
или практикум 0 0 20 2 0 0
Зимен триместър 90 60 6 30 3 20 2 480 570 19        
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL 25 15 1.5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 З 5
Счетоводство и счетоводни информационни системи 25 15 1.5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 З 5
Застрахователна математика 20 10 1 10 1 0 0 130 150 5 И 2 З 5
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 З 5
или практикум 0 0 20 2 0 0
Пролетен триместър 90 65 6.5 25 2.5 20 2 540 630 21        
Иконометрия 25 20 2 5 0.5 0 0 155 180 6 И 2 П 6
Бази от данни 25 15 1.5 0 0 10 1 155 180 6 И 2 П 6
Информационни технологии в Интернет 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 И 2 П 6
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 П 6
или практикум 0 0 20 2 0 0
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 265 165 16.5 60 6 100 10 1535 1800 60        
Есенен триместър 85 35 3.5 20 2 50 5 455 540 18        
Програмиране на JAVA 25 15 1.5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 Е 7
Практика по специалността 40 0 0 0 0 40 4 200 240 8 ТО 3 Е 7
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 Е 7
или практикум 0 0 20 2 0 0
Зимен триместър 90 60 6 20 2 30 3 570 660 22        
Софтуерни технологии 25 15 1.5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 З 8
Въведение в облачните технологии 20 10 1 0 0 10 1 160 180 6 ТО 3 З 8
Компютърни мрежи и комуникации 25 15 1.5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 З 8
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 З 8
или практикум 0 0 20 2 0 0
Пролетен триместър 90 70 7 20 2 20 2 510 600 20        
Моделиране и управление на бизнес процеси 25 15 1.5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 П 9
Инвестиции и инвестиционни техники 25 25 2.5 0 0 0 0 155 180 6 И 3 П 9
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 П 9
или практикум 0 0 20 2 0 0
Уеб дизайн 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 ТО 3 П 9
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 265 185 18.5 55 5.5 65 6.5 1555 1820 60        
Есенен триместър 90 65 6.5 20 2 25 2.5 480 570 19        
Оптимизационни модели в икономиката 25 15 1.5 0 0 10 1 125 150 5 И 4 Е 10
Електронна търговия 25 15 1.5 0 0 10 1 125 150 5 И 4 Е 10
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 Е 10
или практикум 0 0 20 2 0 0
Застраховане и застрахователни информационни системи 20 15 1.5 0 0 5 0.5 130 150 5 ТО 4 Е 10
Зимен триместър 95 70 7 35 3.5 10 1 475 570 19        
Борсова и извънборсова търговия 25 15 1.5 0 0 10 1 125 150 5 И 4 З 11
Анализ на инвестиционни проекти 25 25 2.5 0 0 0 0 125 150 5 И 4 З 11
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 З 11
или практикум 0 0 20 2 0 0
Бизнес английски език с информационни технологии 25 10 1 15 1.5 0 0 125 150 5 ТО 4 З 11
Пролетен триместър 80 50 5 0 0 30 3 600 680 22        
Бизнес информационни системи 20 10 1 0 0 10 1 70 90 3 ТО 4 П 12
Преддипломен стаж 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 ТО 4 П 12
Издателски системи 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 ТО 4 П 12
Обзорни лекции 20 20 2 0 0 0 0   20          
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 300 300 10 И 4 П 12
ОБЩО 1105 675 67.5 255 25.5 335 33.5 6145 7250 241        

 ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ