Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 9 / 27.04.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 9 / 27.04.2016

ПРОТОКОЛ № 9 /27.04.2016 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 27 април 2016 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 

            ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане дневния ред на ФС на ФМИ за 27.04.2016 г..
2. Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред на ФС на 27.04.2016 г.:

0)   Връчване на: диплома за акад. длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Христина Кулина; дипломите за ОНС „Доктор” – Нели Керанова. (АИ) 

1)  Научни. (БЗ) 

 • научно жури за акад. длъжност „професор“ – доц. д-р Христо Крушков;
 • научно жури за акад. длъжност „доцент“ – гл.ас.д-р Николай Касъклиев;
 • научно жури за акад. длъжност „доцент“ – гл.ас.д-р Станка Хаджиколева;
 • научно жури за акад. длъжност „главен асистент” – ас. д-р Атанас Иванов;
  • научно жури за ОНС „Доктор“– док-т Пеньо Георгиев.

2)  Разни. 

 •  продължения на трудови договори;
 •  годишен отчет и оценка на докторант Стоян Черешаров;
 •  съобщение за точки „наука”;
 •  допълнителни часове за хоноруване;
 • Почетен знак на гр. Пловдив;
 • Съобщение за разпределението на часовете за 2016/2017 учебна година;
 •  ДТВ – съобщение;
 •  назначения от 01.05.2016 г.

3) Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението на катедра „Компютърни технологии“: да се направят постъпки пред община Пловдив за присъждане на „Почетен знак на град Пловдив“ съгласно „Правилник за почетните отличия и звания на град Пловдив“, чл. 7, на проф. д-р Асен Кънчев Рахнев във връзка с 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, с неговата шестдесетгодишнина и приносите му за утвърждаване на ФМИ и град Пловдив като авторитетен център за подготовка на кадри за ИТ индустрията в Южна България.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението за актуализиране на Учебния план за бакалавърската специалност „Физика и математика”.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложенията от катедрените съвети на катедри „Алгебра и геометрия“ и „Математически анализ“ – да не се прекратяват трудовите договори на: проф. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Неделчо Велев Милев и доц. д-р Кирил Христов Коликов за срок от 1 (една) година, считано на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“.  

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие коригираната от Факултетната комисия по наука таблица за точки „наука“ и  определи в срок до 31 май 2016 г. (вторник) ръководителите катедри да изпратят съответната информация. 

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 4 май 2016 г. от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

 

Надя Милева

Протоколчик                       

 

27.04.2016 г. 

гр. Пловдив                                                                      

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ