Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2016 Протокол № 3 / 15.03.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3 / 15.03.2016 г.

Протокол № 3-2015/2016

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии",
Пловдивски университет „П. Хилендарски", 15.03.2016 г.

Днес, 15.03.2016 г. (вторник) се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии" към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски".

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова и ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи:  няма.

Дневен ред:

 1. Процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на Зара Георгиева Данаилова-Стойнова.
 2. Процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на Христо Тошков Христов.
 3. Докторанти.
 4. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторанта Зара Георгиева Данаилова-Стойнова през първата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Пенка Петрова Рангелова и доц. д-р Румяна Петкова Маврова
 2. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторанта Зара Георгиева Данаилова-Стойнова, съгласно мнението на научните ръководители
 3. Катедреният съвет предлага докторантът Зара Георгиева Данаилова-Стойнова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторантът Зара Георгиева Данаилова-Стойнова да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 16.03.2016 г.
 5. Представеният от докторант Зара Георгиева Данаилова-Стойнова дисертационен труд на тема „Формиране на мотивационната дейност на учениците в обучението по математика” да бъде официално предложен като годен за защита пред НЖ, след отразяване на направените забележки и препоръки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучението по математика.
 6. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Зара Георгиева Данаилова-Стойнова:
 7. Външни членове за Пловдивския университет:

  1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – ВУЗФ, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

  2) Проф. д-р Здравко Вутов Лалчев – от ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика).

  3)  Доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика).

  Вътрешни членове за Пловдивския университет:

  1) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

  2) Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски - пенсионер, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика).

   Резервни членове:

  1) (резервен член) Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

  2) (резервен член) Проф. д-р Маргарита Генова Върбанова – от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика).

 8. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Зара Георгиева Данаилова-Стойнова пред научното жури датата 21.06.2016 г.
 9. Представеният от докторант Христо Тошков Христов дисертационен труд на тема „Методика на преподаване на съвременни технологии за създаване на софтуер” да бъде официално предложен като годен за защита пред НЖ, след отразяване на направените забележки и препоръки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
 10. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Христо Тошков Христов:
 11. Външни членове за Пловдивския университет:

  1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – ВУЗФ, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

  2) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

  3) Доц. д-р Ангел Илиев Ангелов – от ФМИ на СУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Пе­дагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика и информатика);

  Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

  1) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

  2) Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика). 

  Резервни членове: 

  1) (резервен член) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

  2) (резервен член) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика.

 12. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Христо Тошков Христов пред научното жури датата 21.06.2016 г.
 13. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Ваня Валентинова Бизова-Лалева през третата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 14. Катедреният съвет прие отчета за третата година от подготовката на докторант Ваня Валентинова Бизова-Лалева, съгласно мнението на научния ръководител.
 15. Катедреният съвет предлага докторантът Ваня Валентинова Бизова-Лалева да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 16. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Цветана Костадинова Димитрова през третата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 17. Катедреният съвет прие отчета за третата година от подготовката на докторант Цветана Костадинова Димитрова, съгласно мнението на научния ръководител.
 18. Катедреният съвет предлага докторантът Цветана Костадинова Димитрова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 19. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Ангел Стоянов Ангелов през втората година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 20. Катедреният съвет прие отчета за втората година от подготовката на докторант Ангел Стоянов Ангелов, съгласно мнението на научния ръководител.
 21. Катедреният съвет предлага докторантът Ангел Стоянов Ангелов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 22. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Ламбри Йовков Йовков през втората година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 23. Катедреният съвет прие отчета за втората година от подготовката на докторант Ламбри Йовков Йовков, съгласно мнението на научния ръководител.
 24. Катедреният съвет предлага докторантът Ламбри Йовков Йовков да бъде атестиран с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през втората година от подготовката.
 25. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Деница Ангелова Шаркова през първата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. Д-р Иван Илиев Шотлеков.
 26. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторант Деница Ангелова Шаркова, съгласно мнението на научните ръководители.
 27. Катедреният съвет предлага докторантът Деница Ангелова Шаркова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 28. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Кирина Димитрова Бойкова през първата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. Д-р Иван Илиев Шотлеков.
 29. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторант Кирина Димитрова Бойкова, съгласно мнението на научните ръководители.
 30. Катедреният съвет предлага докторантът Кирина Димитрова Бойкова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 31. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Венета Веселинова Табакова-Комсалова през първата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 32. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторант Венета Веселинова Табакова-Комсалова, съгласно мнението на научния ръководител.
 33. Катедреният съвет предлага докторантът Венета Веселинова Табакова-Комсалова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

 

15.03.2016 г.                                                                                   Протоколчик: .............................................
Гр. Пловдив                                                                                                                  /доц. д-р С. Анева/

                                                                                                      Ръководител катедра: ................................
                                                                                                                                           /проф. д-р К. Гъров / 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ