Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2016 Протокол № 1 / 26.01.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 / 26.01.2016 г.

Протокол № 1-2015/2016

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии",
Пловдивски университет „П. Хилендарски", 26.01.2016 г.

Днес, 26.01.2016 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии" към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски".

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова и ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Костадин Димитров Царев, редовен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обученето по информатика и информационни технологии, с научни ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева.
  2. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на Костадин Димитров Царев: "Интерактивни и иновационни методи в обучението по информатика и информационни технологии в училище".
  3. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Детелина Сергеева Милкотева, редовен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научни ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева.
  4. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на Детелина Сергеева Милкотева: "Някои методически аспекти на създаването на интерактивен интерфейс и преподаването му в училище".
  5. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Кремена Иванова Ванчева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика, с научен ръководител доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина.
  6. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на Кремена Иванова Ванчева:  „Обобщен аспект на математическото моделиране при решаване и съставяне на текстови задачи в средното училище.

 

26.01.2016 г.                                                                                   Протоколчик: .............................................
Гр. Пловдив                                                                                                                  /доц. д-р С. Анева/

                                                                                                      Ръководител катедра: ................................
                                                                                                                                           /проф. д-р К. Гъров / 


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ