Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2016 Протокол №40 / 18.02.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №40 / 18.02.2016

ПРОТОКОЛ №40
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

 

На 18.02.2016 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител ка­тед­­ра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, гл. ас. д-р Ива До­ку­зо­ва, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

Отсъства доц. д-р Кирил Коликов.

Присъстват без право на глас: проф. д.м.н. Нако Начев, Христо Манев – редовен докторант, Димитър Разпопов – свободен докторант.

Дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Други.

По точка 1.

а) Ръководителят на катедра запозна присъстващите с отчета за изпълнение на индивидуалния план на докторанта Христо Манев през втората година на обучение. След обсъждане и въз основа на представените отчети от докторанта и мнението на неговия научен ръководител, членовете на КС единодушно приеха следните реше­ния:

  1. Факултетният съвет, съгласно чл. 24. от ПРАС на ПУ „Паисий Хи­лен­дар­ски”, да при­еме мнението за работата на докторанта Христо Манчев Манев през втората го­ди­на от подготовката (01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.), представено от научния му ръ­ко­водител проф. д-р Димитър Мекеров.
  2. Факултетният съвет да приеме отчета за втората година от подготовката на Хрис­то Манчев Манев, съгласно мнението на научния ръ­ко­во­ди­тел.
  3. Катедреният съвет предлага докторант Христо Манчев Манев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората го­дина от подготовката.
  4. Съгласно чл. 31 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедреният съвет пред­ла­га на Факултетния съвет докторант Христо Манчев Манев да бъде отчислена от док­торантура с придобито право на защита, счи­тано от 01.03.2016 г.

б) Ръководителят на катедра запозна членовете на КС с молбата на докторанта Христо Манчев Манев за откриване на процедура по предварително обсъждане на дисертационния му труд, както и със съответното положително писмено становище на научния ръководител проф. д-р Димитър Мекеров.

След гласуване КС прие единодушно следното решение:

  1. Съгласно чл. 33  от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедреният съвет открива процедура по предварително обсъждане на проекта за дисер­та­ци­онен труд на Христо Манчев Манев, което да бъде проведено на 10.03.2016 г.

По точка 2.

Проф. Манев представи обсъжданията за актуализиране на критериите за научноизследователска дейност, направени във Факултетната комисия за наука.  Запозна членовете на катедрата с корекциите в отчетите за МОН.

 

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

 

18.02.2016 г.                                                 Секретар на катедрата:

(гл. ас. д-р И. Докузова)

Ръководител на катедрата:                                          

(проф. д-р М. Манев) 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ