Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 3/ 16.12.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 3/ 16.12.2015

ПРОТОКОЛ № 3 / 16.12.2015

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 Днес, 16 декември 2015 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Ангел Голев и Тодор Чаушев.

ДНЕВЕН РЕД:

 • Обсъждане дневния ред на ФС на ФМИ.
 • Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от  дневен ред на ФС на 16.12.2015 г.:

 • Учебни.
 • утвърждаване на избираеми за магистри;
 • утвърждаване на допълнителна избираема дисциплина за бакалаври.
 • Докторанти.
  • отчет, оценки и отчисляване;
  • научно жури;
  • комисия по английски език;
  • заявка за прием на докторанти за 2016/2017 г.;
  • напомняне за тримесечните отчети.
 •  Научни.
  • научни журита за академичната длъжност "Доцент"
 • Утвърждаване състава на Факултетните комисии.
  • Факултетна комисия по качество;
  • Факултетна комисия по наука;
  • Факултетна комисия по акредитация;
  • Факултетна комисия по атестация.  
 • Хонорувани.
 •  Избор на Заместник-декан на ФМИ.
 • Разни.
  •  продължение на трудови договори;
  •  индивидуални планове за работа - съобщение;
  •  кабинети;
  •  13-та заплата;
  •  съобщение за обявяване на конкурси;
  •  избор на член за УС на НПД при ПУ;
  •  избор на член на УС на фонд „Научни изследвания” при ПУ;
  •  4 лв. за хонорувани студенти;
  •  КСК - съобщение.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие да бъдат утвърдени от ФС предложенията от катедрите за прием на докторанти през учебната 2016/2017 година – 22 редовни и 6 задочни докторантури към ФМИ.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: до 10.01.2016 г. да се изпратят предложенията за Кандидат­студентския справочник за учебната 2016/2017 г. За КСК – за следващата 2016/2017 учебна година във Факултета по математика и информатика (ФМИ) ще се осъществи прием по специалностите: „Математика“, „Приложна математика“, „Бизнес математика“, „Информатика“, „Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“, „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ – всички за образователно-квалификационната степен „бакалавър“.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението: доц. д-р Боян Георгиев Златанов да бъде избран за зам.-декан на ФМИ за следващия мандат 2015–2019 година.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие предложението: Промоцията за връчване на дипломите на Випуск 2015 на ФМИ да бъде на 26.03.2016 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ.

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                      

16.12.2015 г. 
гр. Пловдив                                                                       

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ