Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2015 година Протокол № 2/16.12.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2/16.12.2015 г.

                       

ПРОТОКОЛ № 2 / 16.12.2015 г.

 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 16 декември 2015 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Василка Димова Събева, док-т Магдалена Асенова Веселинова. Васил Костадинов Костадинов – студент (Председател на СС на ФМИ).

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).

Отсъстват: проф. д-р Коста Андреев Гъров, Васил Костадинов Костадинов – студент (Председател на СС на ФМИ).

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 35; Присъстващи – 33; Отсъстващи – 2 души.

Списъчен  състав на хабилитираните преподаватели – 27; присъстващи – 26 души.

 

ДНЕВЕН РЕД:
1) 
Учебни.
2) 
Докторанти.
3) 
Научни.
4) 
Утвърждаване състава на Факултетните комисии.   
5) 
Хонорувани.
6) 
Избор на Заместник-декан на ФМИ.
7) 
Разни. 

 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните избираеми дисциплини за ОКС „Магистър”, записването за които ще се осъществява както за ОКС „Бакалавър”:

А) По направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., за магистърска програма „Обучение по математика в училище” (1 г.):

Зимен: 

 • Нестандартни методи в задачите по елементарна математика, проф. д-р Пенка Рангелова;
 • Построителни задачи, доц. д-р Румяна Маврова.

  Пролетен:

 • Методи и методика за съставяне на задачи, проф. д.п.н. Васил Милушев.

Б)  По направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки:

Избираема №1, провежда се от 10.01. до 18.01.2016 г.

 • Архитектури и системи, ориентирани към услуги, проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Емил Дойчев;
 • Предсказващи статистически техники и софтуер, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева;
 • Визуализация на данни, доц. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Александър Пенев;
 • Методи за управление на логистични системи, проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов;

Избираема №2, провежда се от 24.01. до 01.02.2016 г.

 • Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. д.м.н. Снежана Христова;
 • Анализ на икономически модели, проф. д-р Андрей Захариев;
 • Семантичен уеб, проф. д-р Станимир Стоянов
 • Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Георги Чолаков.

Избираема №3

 • Практически финансов мениджмънт, проф. д-р Андрей Захариев;
 • Актуални проблеми на софтуерните технологии, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева;
 • Модели и средства за избор на инвестиционни решения, доц. д-р Анна Малинова;
 • Интелигентни агенти, проф. д-р Станимир Стоянов.

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди следната допълнителна избираема дисциплина, редовно и задочно обучение за Зимния триместър на учебната 2015/16 година:

 • Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript, проф. Минчо Сандалски.

РЕШЕНИЕ 3: ФС утвърди следната факултативна дисциплина, редовно обучение за Зимния триместър на учебната 2015/16 година:

 • Съвременни представи за Вселената, доц. д-р Иван Попов.

РЕШЕНИЕ 4: Доц. Малинова припомни, че минималният брой записани студенти за всяка избираема дисциплина, за ОКС „Магистър“ и ОКС „Бакалавър“ е 12 души.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра "Математически анализ", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов;

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) докторант Мария Тонкова Василева за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: на основание чл. 31(1) от ПРАСПУ, Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра „Математически анализ”, да бъде отчислена от докторантура с право на защита, считано от 01.01.2016 г.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на ас. Нели Тодорова Керанова-Иванова, задочен докторант към катедра „Алгебра и гоеметрия“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; докторска програма  Алгебра и теория на числата:

Вътрешни членове за Пловдивски университет:

1) Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев – пенсионер от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на вис­ше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сионално нап­равление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“ (научен ръководител);

2) Доц. д-р Кирил Христов Коликов – от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше обра­зование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сионално на­прав­ле­ние 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“;

Външни членове на Пловдивски университет:

1) Проф. д-р Иван Димитров Трендафилов – от Технически университет – София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професио­нал­но направление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числа­та“;

2)  Проф. д-р Николай Лазаров Манев – от ВСУ „Любен Каравелов“, София; област на вис­ше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сионално на­п­равление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“;

3)  Проф. д-р Никола Петков Зяпков – от ШУ „Еп. Константин Преславски“; област на вис­ше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сионално нап­равление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“;

Резервни членове:

1) Доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше об­ра­зование 4. Природни науки, математика и информатика; професио­нал­но нап­рав­ле­ние 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“ (резервен вътрешен член);

2) Доц. д-р Стояна Димитрова Желева – пенсионер от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионал­но направление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“ (резервен външен член).

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие предложената от Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“ дата за защита на дисертационния труд на Нели Тодорова Керанова-Иванова, задочен докторант към катедра „Алгебра и геометрия“ пред научно жури да бъде 25 февруари 2016 г.

РЕШЕНИЕ 10: ФС утвърди следния състав на комисията за изпита по Английски език за кандидат-докторанти за учебната 2015/2016 година:

Председател : Доц. д-р Яна Атанасова Роланд.

Членове:        
1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков;
2. Гл. ас. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън.   

Дата на изпита по английски език: 21.01.2016 г. в 11 с.з., Ректорат на ПУ.      

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие  и предлага да бъдат утвърдени от АС на ПУ на следните предложения от катедрите за прием на докторанти през учебната 2016/2017 година: (виж Приложение 1).

РЕШЕНИЕ 12: Проф. Илиев призова ръководителите катедри и научните ръководители на докторанти за по-голям контрол на тримесечните отчети.   

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“ за следния състав на научното жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „доцент“, по обявения конкурс в ДВ, брой 88 от 13 ноември 2015 г. (и корекция в ДВ, брой 90 от 20 ноември 2015 г.) по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката.

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Михаил Димов Тодоров – от Технически Университет, София, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;

2)  Проф. д.м.н. Петър Георгиев Бойваленков – от ИМИ на БАН, София, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата;

3) Проф. д.м.н. Стефка Христова Буюклиева – от Великотърновски университет, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата;

4)   Доц. д.м.н. Иванка Миткова Желева – от Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;

5) Доц. д-р Евгения Петрова Николова – от Бургаски свободен университет, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски“, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;

2) Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – от ФМИ на ПУ “Паисий  Хилендарски“, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика.

Резервни членове:

1)  (резервен външен член) Доц. д-р Милена Ганчева Димова – от ИМИ на БАН, София, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;

2)  (резервен вътрешен член) Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски“, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“ за следния състав на научното жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност "доцент", по обявения конкурс в ДВ, брой 88 от 13 ноември 2015 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от ЦИТН на БСУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

2) Проф. д-р Иван Колев Койчев – от ФМИ на СУ, катедра „Софтуерни технологии”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни наука; научна специалност Информатика;

3)   Проф. д-р Веселка Димитрова Боева – от Технически университет - филиал Пловдив, ФЕА, катедра КСТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

2)   Проф. д-р Минчо Пенков  Сандалски – от ФИСН на ПУ, катедра УКМИ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

3)  Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФФ на ПУ, катедра ЕКИТ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

4)  Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

Резервни членове:

1) (резервен външен член) Проф. д-р Магдалина Василева Тодорова – от ФМИ на СУ, катедра „Компютърна информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

2)  (резервен вътрешен член) доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ, катедра СТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

РЕШЕНИЕ 15: ФС утвърди състава на следните Факултетни комисии на ФМИ:

І. ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВО

Състав:
Председател : доц. д-р Анна Атанасова Малинова (зам.-декан) – кат. КТ
Съпредседател: проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – кат. ПММ
Секретар на комисията: доц. д-р Стефка Йорданова Анева – кат. ОМИИТ
Членове:

 1. Доц. д-р Веска Пенчева Нончева – кат. ПММ
 2. Доц. д-р Добринка Василева Бойкина – кат. ОМИИТ
 3. Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева – кат. АГ
 4. Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – кат. ОМИИТ
 5. Доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – кат. МА
 6. Гл. ас. д-р Асен Христов Христов – кат. АГ
 7. Гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов – кат. КС
 8. Гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова - кат. ПММ
 9. Гл. ас. д-р Иван Марков Димитров – кат. КС
 10. Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова – кат.  КТ
 11. Гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов – кат. СТ
 12. Гл. ас. д-р Николай Маринов Касъклиев – кат. КИ
 13. Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова – кат. КТ
 14. Гл. ас. д-р Станка Иванова Хаджиколева - кат. КИ
 15. Гл. ас. Ваня Ангелова Иванова – кат. ОМИИТ

ІІ.  ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО НАУКА

Състав:
Председател : проф. д-р Антон Илиев Илиев (Декан) – кат. КТ
Членове:

 1. Проф. д-р Манчо Христов Манев – кат. АГ
 2. Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов – кат. МА
 3. Доц. д-р Христо Димитров Крушков – кат. СТ
 4. Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – кат. ПММ
 5. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – кат. КС
 6. Проф. д-р Коста Андреев Гъров – кат. ОМИИТ
 7. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – кат. КИ
 8. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – кат. КТ

ІІІ. ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ 

Състав:
Председател : доц. д-р Иван Илиев Шотлеков (зам.- декан) – кат. ОМИИТ
Членове:

 1. Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова – кат. ПММ
 2. Доц. д-р Добринка Василева Бойкина – кат. ОМИИТ
 3. Доц. д-р Боян Георгиев Златанов – кат. МА
 4. Доц. д-р Марта Костадинова Теофилова  – кат. АГ 
 5. Доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева – кат. СТ
 6. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – кат. КТ
 7. Гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков – кат. КС
 8. Гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев – кат. КИ

ІV. ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ

Състав:
Председател : доц. д-р Ангел Атанасов Голев (зам.-декан) – кат. СТ
Секретар: Надя Кръстева Милева – организатор ФМИ
Членове:

 1.  Доц. д-р Дойчин Бояджиев – кат. ПММ
 2. Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – кат. КС
 3. Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов – кат. МА

РЕШЕНИЕ 15: ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2015/2016 година:

I.  Ментори за хоноруване есенен 2015/2016

 1. Александър Димитров Димитров – хорариум 180 часа;
 2. Александър Димитров Колаков – хорариум 180 часа;
 3. Андрей Атанасов Спасов – хорариум 180 часа;
 4. Андрей Николов Николов – хорариум 180 часа;
 5. Антоанета Филипова Мартинова – хорариум 180 часа;
 6. Атанас Костадинов Костадинов – хорариум 180 часа;
 7. Блага Живкова Митева – хорариум 180 часа;
 8. Валентин Василев Йошков – хорариум 180 часа;
 9. Векил Емилов Найденов – хорариум 180 часа;
 10. Венелин Тодоров Христов – хорариум 180 часа;
 11. Веселин Спасов Кавръков – хорариум 180 часа;
 12. Владимир Николаев Вълканов  – хорариум 180 часа;
 13. Габрина Ванева Тишева – хорариум 180 часа;
 14. Георги Илиев Соколов – хорариум 180 часа;
 15. Георги Колев Георгиев – хорариум 180 часа;
 16. Григор Павлов Павлов – хорариум 180 часа;
 17. Димитър Цветанов Хаджийски – хорариум 180 часа;
 18. Емилия Сребринова Молова – хорариум 180 часа;
 19. Здравко Феликсов Кабадозов – хорариум 180 часа;
 20. Иван Борисов Шиев – хорариум 180 часа;
 21. Ивелин Ивов Русев – хорариум 180 часа;
 22. Илия Йосифов Балабанов – хорариум 180 часа;
 23. Калин Димитров Цветков – хорариум 180 часа;
 24. Лидия Янкова Бурова – хорариум 180 часа;
 25. Мария Борисова Стоянова – хорариум 180 часа;
 26. Милен Иванов Матев – хорариум 180 часа;
 27. Милчо Джисов Караиванов – хорариум 180 часа;
 28. Нели Иванова Стоименова – хорариум 180 часа;
 29. Ненка Ангелова Христева  – хорариум 180 часа;
 30. Нестор Георгиев Барачков – хорариум 180 часа;
 31. Никола Велизариев Вълчанов – хорариум 180 часа;
 32. Петър Иванов Иванов – хорариум 180 часа;
 33. Петър Илиев Петров – хорариум 180 часа;
 34. Петър Красимиров Дяксов – хорариум 180 часа;
 35. Иван Стаменов Абаджиев – хорариум 180 часа;
 36. Петя Георгиева Трънкова – хорариум 180 часа;
 37. Радостина Стефанова Иванова – хорариум 180 часа;
 38. Робърт Ваш – хорариум 180 часа;
 39. Светлин Милков Власов – хорариум 180 часа;
 40. Силвия Минова Кехайова  – хорариум 180 часа;
 41. Симеон Крумов Николов – хорариум 180 часа;
 42. Сияна Тодорова Иванова  – хорариум 180 часа;
 43. Славчо Боянов Славчев – хорариум 180 часа;
 44. Стеляна Иванова Кирова – хорариум 180 часа;
 45. Стефка Георгиева Команова-Асенова – хорариум 180 часа;
 46. Стоил Стефанов Петров – хорариум 180 часа;
 47. Таня Андонова Андонова – хорариум 180 часа;
 48. Христо Неделчев Митев – хорариум 180 часа;
 49. Янко Щерев Щерев – хорариум 180 часа.

 

II. Хонорувани,  провеждащи занятия.

 1. Стефан Александров Георгиев (студент, 2к.  Инф.) – хорариум 200 часа за водене на упражнения по за водене на упражнения по Програмиране, 1 курс ;
 2. Деница Недялкова Грозева (студент, 2 к, Инф.) – хорариум 200 часа за водене на упражненияза водене на упражнения по Програмиране;
 3. Димитър Георгиев Стоянов, студент, 2к. Инф.) – хорариум 200 часа за водене на упражнения по Програмиране;
 4. Иван Петров Пунтев (студент, 2 к. Инф.) – хорариум 200 часа за водене на упражнения по Програмиране;
 5. Мария Минева Жекова (магистър) – хорариум 200 часа за водене на упражнения по Софтуерни технологии 2;
 6. Маргарита Христова Атанасова (докторант) – хорариум 160 часа за водене на упражнения по „Създаване на графичен потребителски интерфейс (C#) на 3 к. СТД (редовно и задочно);
 7. Здравка Ивайлова Страхинова (студентка, 2 к. СТД, фак. № 1401681022) – с хорариум 360 часа за водене на упражнения по „Създаване на графичен потребителски интерфейс (C#) на 3 к. СТД (редовно и задочно);
 8. Тодор Йорданов Иванов (студент, 2 к. СТД, фак. № 1401681017) – хорариум 360 часа за водене на упражнения по „Създаване на графичен потребителски интерфейс (C#) на 3 к. СТД (редовно и задочно);
 9. Нермин Лютви Мустафа (студентка 3 курс, МИ, фак. № 1301181004) – хорариум 360 часа за водене на упражнения по „Компютърни архитектури на 2к. МИ;
 10. Магдалена Асенова Веселинова (докторант) – хорариум 180 часа за водене на упражнения по „Бази от данни” на 2 к. Информатика (редовно и задочно);
 11. Панайот Минчев Панайотов (магистър) – хорариум 360 часа за водене на упражнения по дисциплината „Основи на графичния дизайн“ с 1 курс СТД (редовно и задочно);
 12. Доц. д-р Златогор Борисов Минчев – с хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина Основи на сигурността в киберпространството, Зимен триместър; 
 13. Владимир Вълев (прокурор в Районна прокуратура – Пловдив) – с хорариум 150 часа за водене на избираема дисциплина Киберпрестъпления в информационното общество”, редовно обучение, Зимен триместър;  
 14. Доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова – хорариум 120 часа за водене на лекции и упр. По „Математически анализ 1” на 1 курс, спец. Бизнес математика, редовно обучение, Зимен триместър (двоен хонорар); 
 15. Павел Александров Кюркчиев (докторант) – хорариум 180 часа за водене на упражнения по „Застрахователна математика” (редовно и задочно) на 2 к. БИТ, Зимен триместър;
 16. Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина
  „Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript” (редовно и задочно), Зимен триместър (с двоен хонорар).

 

РЕШЕНИЕ 16: Факултетният съвет избра доц. д-р  Боян Георгиев Златанов за Зам.-декан на Факултет по математика и информатика за следващия мандат 2015–2019 година.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева за срок от 1 /една/ година, считано от 07.02.2016 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Пенка Петрова Рангелова за срок от 1 /една/ година, считано от 08.03.2016 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие следното предложение: проф. д-р Антон Илиев Илиев да бъде избран за член на Управителния съвет на поделение "Научна и приложна дейност" към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие следното предложение: доц. д-р Боян Георгиев Златанов да бъде избран за член на Управителния съвет на фонд "Научни изследвания" към Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 21: Проф. Илиев запозна членовете на ФС с одобрените на ДС размествания по кабинети, във връзка с новопостъпили асистенти във ФМИ:

 • доц. д-р Димчо Димов се премества от каб. 538 в каб. 537;
 • гл. ас. д-р Асен Христов се премества от каб. 245 в каб. 239;
 • ас. Павлина Иванова се премества от каб. 538 в каб. 126;
 • ас. Борислав Тосков и ас. Йордан Тодоров се настаняват в каб. 538;
 • ас. д-р Мая Стоева се настанява в каб. 242;
 • ас. д-р Иванка Николова се настанява в каб. 444.

РЕШЕНИЕ 22: Проф. Илиев запозна членовете на ФС с взетите на АС на ПУ решения от 23.11.2015 г. /Протокол № 5/:

 • на основание чл. 17(1) от ВПРЗ и чл. 41(1) от КТД, да се начисли и изплати през месец декември 2015 година еднократно допълнително възнаграждение на персонала от Университета в размер на една основна месечна заплата.
 • относно обявяването на новите конкурси за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“, АС приема следните предложения на отдел РАСД:

             -    ФС представят в отдел РАСД за утвърждаване от АС обобщени заявки за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности два пъти годишно – до 30.04. всяка година за конкусната сесия през месец юни и до 15.10. всяка година за конкурсната сесия през месец ноември.

            -    ФС преценяват необходимостта от обявяването на всеки един от заявените конкурси с аргументирано предложение (реализиран прием на студенти по специалности, напуснали, пенсиониращи се преподаватели и др.). Приетото съотношение 1:2:3 на заемащите академичните длъжности професор:доцент:главен асистент да се разглежда и прилага по факултети (филиали в Смолян и Кърджали и Технически колеж в Смолян).

            -    Предложенията на ФС и съпътстващата ги документация в частта, в която не са били гласувани от АС, се връщат в съответния факултет (филиал, ТК) за ново разглеждане и евентуално представяне на следващата конкурсна сесия.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие: въз основа на приетите от АС правила за организация на учебния процес през учебната 2015/16 г. /относно възнагражденията за хонорувани часове, т. 18/  се предлага:

 • на хоноруваните студенти, провеждащи занятия във ФМИ да се изплаща хонорар в размер на 4,00 лв. /четири лева/ на час упражнение, считано от 01.01.2016 година.  

РЕШЕНИЕ 24: Проф. Илиев направи следните съобщения:

 • за КСК – за следващата 2016/2017 учебна година във Факултета по математика и информатика (ФМИ) ще се осъществи прием по специалностите: „Математика“, „Приложна математика“, „Бизнес математика“, „Информатика“, „Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“, „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ – всички за образователно-квалификационната степен „бакалавър“;
 • в срок до 18.12.2015 г. (петък) всички ръководители на проекти към фонд „Научни изследвания“ на НПД да подадат доклади, ако имат неизразходвани средства по първия етап.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

Подпис:  /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

 

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ