Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2015 протокол № 10 / 07.12.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 10 / 07.12.2015 г.

ПРОТОКОЛ №10 / 7.12.2015 г.

  Днес 07.12.2015 г. /сряда/ от 13 ч. в 441 с.з. на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".
  Присъстват следните членове на катедрата: проф. д-р Андрей Захариев,  проф. д.м.н. Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Слав Чолаков. 
 Отсъстват: гл. ас. д-р Милена Петкова - майчинство, проф. д.м.н. Степан Костадинов - болнични.

Дневен ред:

 1. Годишен отчет на докторант Мария Тонкова Василева
 2. Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд на ОНС "Доктор".
 3. Разни.

Предложеният дневен ред бе подложен на гласуване.
Гласували за - 10, против – 0, въздържали се - 0.
Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

По точка 1. Годишен отчет на докторант Мария Тонкова Василева
Проф. А. Захариев представи отчета за работата по дисертационния труд за третата година от подготовката на Мария Тонкова Василева – редовен докторант към катедра „Математически анализ” и представеното писмено мнение от научния ръководител на докторанта - проф. д.м.н. Петко Пройнов.
Проф. А. Захариев предложи да се гласуват следните предложения до ФС на ФМИ:

 1. Приема отчета за третата година от подготовката на Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра „Математически анализ“, съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов;
 2. Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра „Математически анализ“, да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата й през третата година от подготовката.
 3. На основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ, Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра „Математически анализ“, да бъде отчислена от  докторантура с придобито право на защита, считано от 01.01.2016 година.

Гласували за - 10, против – 0, въздържали се- 0.
Направените предложения бяха приети единодушно.

По точка 2 Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „Доктор“

Проф. А. Захариев направи следните предложения:
1. Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Мария Тонкова Василева (редовен докторант към катедра „Математически анализ“) на тема: „Ускорена сходимост на фамилии от итерационни методи за едновременна апроксимация на нули на полиноми“ по предложение на научния ръководител, който даде положителна преценка за готовността за защита. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 15.01.2016 г. от 11 ч. в Заседателна зала на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски”.

    2. В състава на предстоящия катедрен съвет на 15.01.2016 г. да бъдат включени следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:

 1. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
 2. Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
 3. Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика);
 4. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика);
 5. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика);
 6. Доц. д-р Галина Христова Векова-Сарафова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
 7. Доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова-Терзийска – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).

След проведено обсъждане направените предложения бяха подложени на гласуване.
Гласували за - 10, против – 0, въздържали се- 0.
Направените предложения бяха приети единодушно.
По точка 3 Разни Няма гласувани решения.

 

07.12.2015 г.   Ръководител катедра „Математически анализ”: …………
    /проф. д-р А. Захариев/
     
    Протоколчик:………………………
    /доц. д-р А. Георгиева/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ