Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2015 протокол № 7 / 02.11.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 7 / 02.11.2015 г.

ПРОТОКОЛ №7 / 02.11.2015 г.

На 02.11.2015 г. (понеделник) от 12 часа. в Заседателната зала на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" при следния дневен ред:
  Присъстват следните членове на катедрата: проф. д-р Андрей Захариев,  доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Слав Чолаков. 
 Отсъстват: гл. ас. д-р Милена Петкова - майчинство, проф. д.м.н. Степан Костадинов - болнични, проф. д.м.н. Петко Пройнов.

Дневен ред: 

  1. Хонорувани.
  2. Докторанти.
  3. Разни.

Предложеният дневен ред бе подложен на гласуване.
Гласували за - 9, против – 0, въздържали се- 0.
Предложението бе прието единодушно.

По точка 1.
Във връзка с натовареността на преподавателите в първия семестър, катедреният съвет  предлага на Факултетния съвет за хонорувани преподаватели :
1. докторант Мария Василева - 75 часа във ФИСН:  Маркетинг, задочно, I курс – 15 часа; Маркетинг, редовно, I курс – 60 часа .
2. доктор Иванка Николова - 135 часа във ФИСН: Стопанско управление, задочно, I курс – 15 часа ;  Стопанско управление, редовно, I курс – 60 часа ; Международни икономически отношения, редовно, I курс – 60 часа.
Гласували за - 9, против – 0, въздържали се- 0.
Предложението бе прието единодушно.
По точка 2.
Катедреният съвет, съгласно чл. 21 (3) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“ и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник, предлага на Факултетния съвет доц. д-р Христо Стефанов Кискинов да бъде избран за научен ръководител на докторант Магдалена Асенова Веселинова – докторант редовна форма на обучение към катедра „Математически анализ“.
Гласували за - 9, против – 0, въздържали се- 0.
Предложението бе прието единодушно.
По точка 3.
Бяха одобрени следните избираеми дисциплини  за редовно и задочно обучение през Б триместър на уч. 2015/16 г.


Избираема дисциплина

преподавател

Форма на обучение

Числени методи за решаване на алгебрични уравнения

Проф. дмн Петко Пройнов

Редовна, задочна

 Избрани методи от елементарната математика

Доц. д-р Неделчо Милев

Редовна, задочна

Магията на простите числа

Доц. д-р Теменужка Пенева

Редовна, задочна

Приложение на компътърни алгебрични системи в часовете по математика.

Доц. д-р Боян Златанов

Редовна, задочна

Увод във функционалния анализ

Проф д-р Степан Костадинов Проф д-р Андрей Захариев Доц. д-р Атанаска Георгиева

Редовна

Математически основи на автоматизираното управление

Проф д-р Андрей Захариев Доц. д-р Георги Костадинов Доц. д-р Атанаска Георгиева

Задочна

Векторен анализ

Доц. д-р Георги Костадинов

Редовна

 

Гласували за - 9, против – 0, въздържали се- 0.
Предложението бе прието единодушно.

09.11.2015 г. гр. Пловдив   Ръководител катедра „Математически анализ”:………………...................
    /проф. д-р Андрей Захариев/
     
    Протоколчик:……………………………………
    /доц. д-р Атанаска Георгиева/  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ