Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2015 Протокол № 1 от 18.11.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 от 18.11.2015 г.

Протокол № 1 – 2015/2016

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 18.11.2015 г.

Днес, 18.11.2015 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, ас. д-р Мая Стоева, ас. д-р Иванка Николова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Димитър Благоев, гл. ас. д-р Георги Шарков. 

Приет бе следният дневен ред:

 • Избор на ръководител катедра.
 • Докторанти.
 • Разни

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет избра комисия за провеждане на избор на ръководител катедра в състав:
  •  Председател: проф. д-р Асен Рахнев; 
  • Членове: доц. д-р Николай Павлов, ас. д-р Иванка Николова.
 2. Катедреният съвет, след проведено тайно гласуване, избра доц. д-р Евгения Ангелова за ръководител на катедра „Компютърни технологии“. Комисията по избора отчете, че от 10 гласували има 10 гласа „да“ и 0 гласа „не“.
 3. Катедреният съвет избра гл. ас. д-р Кремена Стефанова за секретар на катедрата.
 4. Катедреният съвет избра гл. ас. д-р Тодорка Глушкова за протоколчик на катедрата.
 5. Катедреният съвет, съгласно чл. 21 (4) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“ и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник, предлага на Факултетния съвет, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева да бъде избрана за втори научен ръководител на докторант Валя Спасова Арнаудова – докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии“.
 6. Катедреният съвет, съгласно чл. 21 (4) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“ и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник, предлага на Факултетния съвет, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева да бъде избрана за втори научен ръководител на докторант Анатоли Веселинов Карабов – докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии“.
 7. Катедреният съвет, съгласно чл. 13. (1) и (2) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“, предлага на Факултетния съвет за участие в комисия за провеждане на изпит по специалността на кандидат-докторанти по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, следните хабилитирани преподаватели:
  •  Председател: проф. д-р Антон Илиев Илиев; 
  • Членове:
    1. проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
    2. доц. д-р Евгения Делчева Ангелова;
    3. доц. д-р Николай Величков Павлов;
    4. доц. д-р Анна Атанасова Малинова.
 8. Катедреният съвет, съгласно чл. 13. (1) и (2) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“, предлага на Факултетния съвет за участие в комисия за провеждане на изпит по специалността на кандидат-докторанти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, следните хабилитирани преподаватели:
  •  Председател: проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
  • Членове:
    1. доц. д-р Евгения Делчева Ангелова;
    2. доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.
 9. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторант Ваня Ангелова Иванова на тема „Интензификация на процесите на изпитване и оценяване по английски език с помощта на ИТ“:
  1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по математика;
  2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
  3. Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по математика;
  4. Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от НБУ, София, област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност: Методика на обучението по информатика;
  5. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
  6. (резервен член) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
  7. (резервен член) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
 10. Катедреният съвет предлага защитата на дисертационния труд на Ваня Ангелова Иванова да се състои на 03.02.2016 г.

 

 

18.11.2015 г.                                                             Протоколчик:
гр. Пловдив                                                                         /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

Ръководител катедра:
/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ