Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 68 / 27.05.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 68 / 27.05.2015

ПРОТОКОЛ № 68/ 27.05.2015

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Днес, 27.05.2015 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 •  Определяне дневния ред на ФС за 3 юни 2015 г.
 •  Разни.

              
РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на 03.06.2015 г.:
1)  Учебни.  
2)  Докторанти.
3)  Обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент“ за нуждите на ПУ-Филиал, гр. Смолян.
4)  Хонорувани.
5)  Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС предлага да бъдат утвърдени следните допълнителни избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2015/2016 година (редовно и задочно обучение):

А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. Христо Семерджиев;
 • Въведение в теоретичната информатика, доц. Христо Кискинов;
 • Мобилни приложения, проф. Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров;
 • Информационна сигурност, проф. Георги Тотков, гл. ас. д-р Николай Касъклиев;
 • Адаптивен уеб дизайн, проф. Георги Тотков, док-нт Лиляна Монева.

Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. Христо Семерджиев;
 • Въведение в теоретичната информатика, доц. Христо Кискинов;
 • Моделиране на бизнес процеси; доц. Елена Сомова, гл. ас. д-р Станка Хаджиколева;
 • Адаптивен уеб дизайн, проф. Георги Тотков, док-нт Лиляна Монева.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението до ФС да се отложи разглеждането за частични промени на 1 курс БИТ и 3 курс Информатика за следващия ФС.
 

РЕШЕНИЕ 4: ДС предлага на ФС да се приеме следното допълнение към балообразуването при канди­датства­не за всички бакалавърски специалности във ФМИ: При липса на О1 във формулата за балообразуването вместо О1 да се вземе И2.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следното предложение до ФС и АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика ипрофесионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) или „Софтуерни технологии“ (2 г.) от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 440 лв. за учебната 2015/2016 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 440 лв. за учебната 2015/2016 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 340 лв. за учебната 2015/2016 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма  „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 390 лв. за учебната 2015/2016 г.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: всички преподаватели да подадат молби за ползване на полагаемия платен отпус в интервала 15.07.2015 – 15.09.201 5г.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: следващото заседание на ФС да бъде на 08.07.2015 г., последно за тази учебна година. Часът ще бъде допълнително съобщен, поради провеждането на кандидатстудентски изпити от 05.07. – 15.07.2015 г.

 

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                      

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ