Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 67 / 13.05.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 67 / 13.05.2015

ПРОТОКОЛ № 67/ 13.05.2015

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Днес, 13.05.2015 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 •  Разискване по точките от дневния ред на ФС.
 •  Разни.

          
РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред за ФС:

 • Връчване на дипломи:
 •  за НС "Доктор на математическите науки" – проф. Петко Пройнов;
 •  за ОНС „Доктор“ – Иванка Николова.
 • Избор на Зам.-декан.
 • Учебни.
 • избираеми дисциплини - Есенен триместър, учебна 2015/2016;
 • семестриални такси за платените форми на обучение във ФМИ за учебната 2015/2016 г.
 • Научни.
 • научно жури за академичната длъжност "доцент";
 • научно жури за академичната длъжност "главен асистент";
 • Докторанти.
 • прекъсване на докторантура;
 • промяна на тема на дисертационен труд;
 • зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка;
 • научни журита.
 • Хонорувани.
 • Разни.
 • промяна състава на Факултетната комисия по качество;
 • промяна състава на Факултетната комисия по атестация;
 • актуализиране 

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение, за учебната 2015/2016 година във Факултета по математика и информатика:
 

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии“  (1 г.) – 2 семестриални такси по 880 лв.;
 • „Софтуерни технологии“  (2 г.) – 4 семестриални такси по 880 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) –  2 семестриални такси по 880 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 семестриални такси по 880 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“  (1 г.)– 2 семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.)– 2 семестриални такси по 880 лв.;
 • „Приложна математика“  (2 г.)– 4 семестриални такси по 880 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2  семестриални такси по 680 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище (2 г.) – 4 семестриални такси по 680 лв.;
 • „Обучение по математика в училище” (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 780  лв.;
 • „Обучение по математика в училище” (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 780  лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в началното училище (1 г.)2  семестриални такси по 680 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията”  (1 г.) – 2 семестриални такси по 680 лв.

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.)  2 семестриални такси по 480 лв.;
 • „Учител по математика“  (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 480 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация "Учител по математика“  във ФМИ на ПУ). Две такси по 260 лв.;
 •  „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация     „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ). Две такси по 260 лв.

3)  ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО ИНФОРМАТИКА

 • за провеждане на 40-часов курс – 260 лв.;
 • за провеждане на 80-часов курс – 480 лв.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение до ФС за промяна състава на Факултетната комисия по качество: Председател на ФКК да бъде доц. д-р Анна Атанасова Малинова вместо доц. д-р Христо Димитров Крушков, който ще бъде Председател на комисията по качество на ПУ.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение до ФС за промяна състава на Факултетната комисия по атестация: доц. д-р Христо Стефанов Кискинов да бъде член на ФКА вместо доц. д-р Анна Атанасова Малинова, която вече ще е Председател на Факултетната комисия по качество.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ