Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2015 Протокол №5 / 08.05.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №5 / 08.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 5/ 08.05.2015 г.

Днес 08.05.2015 г. /петък/ от 11 часа в 435с. з. на Нова сграда (бул. „България“ 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика  на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".
Присъстваха: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н Степан Костадинов, проф. д.м.н. Петко Пройнов, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христо Кискинов, ас.д-р Милена Петкова.
Отсъстваха:няма.
Дневен ред:

  1. Избор на състав на научни журита за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по обявените в ДВ, брой 25 от 03.04.2015 г. конкурси (2 броя).
  2. Приемане на конспект за конкурсен изпит за главен асистент.
  3. Разни.

Предложения дневен ред бе подложен на гласуване.
Направеното предложение бе прието единодушно.
По точка 1.
1.1. Предложение за научно жури.
След проведено обсъждане бе подложено на гласуванe следното предложение за решение:
Катедреният съвет,съгласно чл. 60. (1) и чл. 60. (2) от ПРАСПУ, предлагана Факултетния съвет на ФМИ да утвърди следния състав на научно жури по обявения в ДВ, бр. 25 от 03.04.2015 г. конкурс към катедра „Математически анализ“ за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ:
Външни за Пловдивския университет членове: 
1)Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
2)Доц. д-р Тодор Стоянов Стоянов – от Икономически университет – Варна; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.
Вътрешни за Пловдивския университет членове:
3)Проф. д-р Андрей Иванов Захариев - от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
4) Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
5)Доц. д-р Неделчо Велев Милев - от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.
Резервни членове:
6)(външен член) Доц. д-р Валентина Спасова Пройчева - от Технически университет – София – Филиал Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност  Диференциални уравнения;
7) (вътрешен член) Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.
Направеното предложение бе прието единодушно.
1.2. Предложение за научно жури.
След проведено обсъждане бе подложено на гласуванe следното предложение за решение:
Катедреният съвет,съгласно чл. 60. (1) и чл. 60. (2) от ПРАСПУ, предлагана Факултетния съвет на ФМИ да утвърди следния състав на научно жури по обявения в ДВ, бр. 25 от 03.04.2015 г. конкурс към катедра „Математически анализ“ за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ:
Външни за Пловдивския университет членове: 
1)Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
2)Доц. д-р Тодор Стоянов Стоянов – от Икономически университет – Варна; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.
Вътрешни за Пловдивския университет членове:
3)Проф. д-р Андрей Иванов Захариев - от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
4) Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
5)Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.
Резервни членове:
6)(външен член) Доц. д-р Валентина Спасова Пройчева - от Технически университет – София – Филиал Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност  Диференциални уравнения;
7) (вътрешен член) Доц. д-р Неделчо Велев Милев - от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.
По точка 2.
След проведено обсъждане бе подложено на гласуване следното предложение за решение:
Катедреният съвет прие конспект за провеждане на конкурсен изпит за главен асистент във връзка с обявените в ДВ, бр. 25 от 03.04.2015 г. конкурси (2 броя) за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.
Направеното предложение бе прието единодушно.
По точка 3.
Предложение за комисия по допускане
След проведено обсъждане бе подложено на гласуванe следното предложение за решение:
Във връзка с обявените в ДВ, бр. 25 от 03.04.2015 г. конкурси(2 броя) за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ, на основание чл. 48 от ППЗРАСРБ и чл. 59 от ПРАСПУ, катедреният съвет предлага следния състав на комисия по допускане:

  1. Проф. д-р Антон Илиев Илиев - заместник-декан на ФМИ;
  2. Проф. д-р Андрей Иванов Захариев - ръководител катедра „Математически анализ”;
  3. Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов - професор към катедра „Математически анализ”.

Направеното предложение бе прието единодушно.

08.05.2015 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра „Математически анализ”:………………...................
/проф. д-р Андрей Захариев/

Протоколчик:……………………………………
/доц. д-р Атанаска Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ