Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Оптимизационни модели и алгоритми    English
Факултет по математика и информатика - Оптимизационни модели и алгоритми
 Лектори  доц. д-р Дойчин Бояджиев
Анотация

Лекционният курс е ориентиран към студентите от спец. Информатика, които не са изучавали предмета Математическо оптимиране. В рамките на курса ще се запознаят с модели и алгоритми, свързани с линейното и целочислено оптимиране. Специално внимание ще се обърне на оптимизационни модели върху графи. Не се предполагат някакви специални предварителни познания. Необходимо е познаване на методи за решаване на линейни системи (Гаус-Жордан). Повечето теми са съпроводени с демонстрационни програми на Mathematica и Excel.

Съдържание
 1. История на математическото оптимиране. Основни оптимизационни модели. (4 часа)
 2. Линейно оптимиране. Симплекс метод (4 часа)
 3. Транспортна задача. Метод на потенциалите. (4 часа)
 4. Целочислено оптимиране. Метод “разклоняване и граници”. (4 часа)
 5. Динамично оптимиране. Принцип на Белман. Многоетапни процеси и разпределение на ресурси. (4 часа)
 6. Пътища в графи. Алгоритми на Форд-Белман и Дийкстра. (4 часа)
 7. Потоци в мрежи. Максимален и минимален поток. (4 часа)
 8. Мрежово планиране. Система PERT. (4 часа)
 9. Назначения и покрития. (4 часа)
 10. Други оптимизационни задачи. Задачи за търговския пътник и китайския пощальон. (4 часа)

Литература:

 1. Липский В., Комбинаторика для программистов, М., Мир, 1988.
 2. Наков П., Добриков П. - Програмиране =++ алгоритми, TopTeam Co, 2003.
 3. Кристфидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход, Москва, Мир 1978.
 4. Гочева-Илиева, С., Електронни материали от лекции по Математическо оптимиране (линейно и динамично оптимиране), Европейска виртуална лаборатория по математика/ Математическо оптимиране, http://fmi.uni-plovdiv.bg/evlm/DBbg/optimizmenu/index.htm
 5. Аврамов А., Грозев С. – Математическо моделиране, с приложения в икономиката и бизнеса, АБАГАР, В.Търново, 2003.
 6. Атанасов Б. – Количествени методи в управление на бизнеса, (методи на линейното, нелинейното и динамическото програмиране),  Изд. ТедИна, Варна, 1994.
 7. Гочева-Илиева, С., Въведение в система Mathematica, ЕксПрес, Габрово, 112 стр., 2009. ISBN: 978-954-490-079-3. 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ