Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 62 / 11.02.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 62 / 11.02.2015

ПРОТОКОЛ № 62 / 11.02.2015

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 11.02.2015 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 •  Обсъждане точките от дневния ред на ФС.
 •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на 18.02.2015 г.:

 • Определяне структурата на ОС на ФМИ.
 • Акредитация.
 • Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие и предлага ФС да гласува следното предложение до проф. д.ф.н. Боян Биолчев, Председател на НАОА относно процедура за програмна акредитация на докторска програма Теория на ве­ро­­ятностите и математическа статистика от професионално направление 4.5. Ма­те­матика, област на висше обра­зо­ва­ние 4. Природни науки, математика и информатика във Факултета по математика и ин­фор­матика при Пловдивския университет „Паисий Хи­лендарски“: да бъде прекратена процедурата за програмна акредитация на доктор­ска про­гра­ма Теория на ве­ро­­ятностите и математическа статистика от профе­сио­нално нап­равление 4.5. Мате­ма­ти­­ка, област на висше обра­зо­вание 4. Природни науки, ма­те­ма­ти­ка и информатика във Фа­култета по математика и ин­фор­матика при Плов­див­ския уни­вер­ситет „Паисий Хи­лен­дар­ски“, открита съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2г и ал. 8 от Закона за вис­ше­то образо­ва­ние (ЗВО).

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението за следната структура на ОС на ФМИ, което ще се проведе на 4.03.2015 г. (сряда) от 13:00 ч. във 2.аула - Нова сграда на ПУ: списъчен състав 106 души, от които 76 души академичен състав, 11 души администрация, 12 докторанти, 7 студенти (по решение на СФС).

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие за брой и състав на следните комисии:

 • мандатна комисия (4 души)

Председател доц. д-р Евгения Делчева Ангелова
Членове:
1. Надя Кръстева Милева;
2. Гергана Василева Колева;
3. Деница Стайкова Кюркчиева.

 • комисия за представяне на кандидатурите (3 души):

Председател: доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев
Членове:
1. доц. д-р Анна Атанасова Малинова;
2. доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева.

 •  комисия за явно гласуване (13 души):

Председател: доц. д-р Христо Димитров Крушков.
Членове:
1. гл. ас. д-р Генчо Димитров Стоицов;
2. гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев;
3. гл. ас. д-р Иван Илиев Шотлеков;
4. гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов;
5. гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова;
6. гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова;
7. гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов;
8. ас. д-р Милена Димова Петкова;
9. ас. Йордан Йорданов Епитропов;
10. ас. Кирил Иванов Иванов;
11. ас. Стоян Николов Черешаров;
12. магистър Димитър Стефанов Стамов.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следните номинации за:

 • хабилитирани преподаватели за участие в Академичния съвет на ПУ "Паисий Хилендарски" през следващия мандат – професорите от сегашното Деканско ръководство - проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Манчо Христов Манев;
 • редовен докторант за участие в Академичния съвет на ПУ "Паисий Хилендарски" през следващия мандат – Василка Димова Събева, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране";
 • хабилитиран преподавател за Председател на Общото събрание на ПУ „Паисий   Хилендарски“ – проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
 • хабилитиран преподавател за член на Контролния съвет на ПУ  "Паисий Хилендарски" – доц. д-р Христо Стефанов Кискинов;
 • избор на асистенти и редовни докторанти за участие в Общото събрание на ПУ "Паисий Хилендарски" – гл. ас. д-р Асен Христов Христов и редовните докторанти – Василка Димова Събева, Мария Тонкова Василева:

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: следващото заседание на Деканския съвет да е на 18.02.2015 г. (сряда) от 12:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ