Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2014 година протокол № 58 / 10.12.2014    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 58 / 10.12.2014

ПРОТОКОЛ № 58 / 10.12.2014

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 10.12.2014 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

  •  Обсъждане дневния ред на ФС.
  •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС:

  •  Учебни.
  •  Докторанти.
  •  Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за НС "Доктор на науките".
  •  Обявяване на конкурс за академичната длъжност "главен асистент".
  •  Хонорувани.
  •  Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: да се предложат на ФС за утвърждаване на 21 редовни и 8 задочни докторантури през предстоящата 2015/2016 година: 

РЕШЕНИЕ3: ДС прие следното предложение: за да се стартира провеждане на всяка избираема дисциплина за ОКС „Магистър“, минималният брой записани студенти е 12 (дванадесет души).

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение за разширяване състава на Факултетната комисия по акредитация: като представител на катедра „Софтуерни технологии“ да бъде включена гл. ас. д-р Тодорка Живкова Терзиева в състава на ФКА. 

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следното предложение: хонорувани и докторанти да представят документи в Деканата след като са подписани от ръководителите на катедри и/или научните ръководители.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следните препоръки, свързани с провеждането на изпитната сесия за  редовно обучение:  десетата седмица да се проведе текущия контрол, изпитите в компютърните зали да се провеждат в интервалите – от 9:00 ч. до 12:00 ч.; от 12:00 ч. до 15:00 ч.; от 15:00 ч. до 18:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ