Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2014 година протокол № 56 / 12.11.2014    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 56 / 12.11.2014

ПРОТОКОЛ № 56 / 12.11.2014

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 12.11.2014 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев, гл. ас. д-р Петър Копанов и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 •  Обсъждане дневния ред на ФС за 19.11.2014.
 •  Разни.

     
РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на 19.11.2014 г.:

 • Учебни.
 • Докторанти.
 • Отчет на Факултетната комисия по качество.
 • Отчет на Факултетната комисия по атестация.
 • Обявяване на конкурс за академичната длъжност "доцент".
 • Хонорувани.
 • Разни.
 • Избор за заемане на академични длъжности.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие и предлага на ФС да утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Зимен триместър на учебната 2014/2015 година, за редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ:
А) Редовно обучевние

 • Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, проф. Тодор Желязков; 
 • Избрани глави от алгебрата и анализа, проф. Нако Начев; 
 • Методи за решаване на екстремални задачипроф. Христо Семерджиев;
 • Числени методи за решаване на алгебрични уравнения, проф. Петко Пройнов;
 • Въведение във функционалния анализпроф. Степан Костадинов, доц. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева;
 • Оптимизационни модели и алгоритми, доц. Дойчин Бояджиев;
 • Основи на сигурността в киберпространството, доц. Златогор Минчев (ИКТ на БАН);
 • Редици от множители и нули на полиноми, доц. Иванка Касандрова;
 • Въведение в математиката на парите, доц. Боян Златанов;
 • Науката в еволюцията на човечеството, доц. д-р Кирил Коликов, гл. ас. Йордан Епитропов;
 • Интерактивна математика, гл. ас. д-р Христина Кулина;
 • Аналитична макроикономика, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Мобилни приложения, проф. Станимир Стоянов, хон. ас. Йордан Тодоров;
 • Съвременни комуникационни стандарти и приложения, доц. Иван Ганчев;
 • Анализ и оптимизация на софтуерни приложения, доц. Димчо Димов, гл. ас. д-р Александър Пенев, док-т Васил Василев;
 • Системен анализ, доц. Димчо Димов;
 • Алгоритми и програми в състезанията, проф. Асен Рахнев, доц. Ангел Голев;
 • Системно администриране на Linux 1, доц. Ангел Голев, хон. ас. Мариан Маринов, хон. ас. Янислав Иванов;
 • PHP за напреднали – 2. част, доц. Христо Крушков, хон.ас. Атанас Василев, хон. ас. Димитър Ников;
 • Уеб хостинг технологии – 2. част, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков;
 • Агентни системи, доц. Владимир Шкуртов, хон. ас. Стефан Ставрев (Трайсофт ЕООД);
 • Обектно – ориентирано програмиране с Delphi, доц. Христо Крушков, гл. ас. Мариана Крушкова;
 • Инвестиране и лични финанси, проф. Асен Рахнев, Светозар Гледачев (финансов консултант);
 • Въведение в облачните технологии и програмирането им на SAP HANA Cloud platform, проф. Георги Тотков,  док-т  Десислав Десев, док-т Тодор Рачовски;
 • Когнитивна роботика, проф. Ханс-Дитер Буркхард,  проф. Станимир Стоянов.

Б) Задочно обучение

 • Мобилни приложения, проф. Станимир Стоянов, хон. ас. Йордан Тодоров;
 • Обектно-ориентирано програмиране с Delphi, доц. Христо Крушков, гл.ас.Мариана Крушкова;
 • Компютърни презентации с Latex, доц. Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова;
 • Числено моделиране в нанофизиката, проф. Христо Семерджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 • Вземане на решения чрез игрови модели, проф. Снежана Христова;
 • Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, проф. Тодор Желязков;
 • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. Христо Семерджиев;
 • Интерактивна математика, гл. ас. д-р Христина Кулина.

В) Факултативни дисциплини

 • Руски език – 2. Част (Практикум), гл. ас. Петранка Савова

РЕШЕНИЕ3: ФС прие следното предложение: осигуряването на преподаватели от ФМИ за обучението във Физическия факултет и Филологическия факултет да става в определения за целта срок за целия университет – преди началото на учебната година. Тези факултети да не персонализират катедрите и преподавателите, които са им необходими. Право и задължение за това е на ръководството на ФМИ. Да не се поставя ФМИ по средата на семестъра пред свършен факт относно участието на преподаватели от ФМИ в обучението в тези факултети.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение, във връзка с постъпил доклад от Декана на Физически факултет за обявен конкурс в ДВ за академичната длъжност „главен асистент“ по научно направление 4.5. Математика (Математически анализ):  катедра „Математически анализ“ да организира провеждането на конкурса, обявен за нуждите на катедра „Теоретична физика“ към Физически факултет на ПУ.

РЕШЕНИЕ5: ДС прие следните препоръки, свързани с провеждането на изпитната сесия за редовно обучение:  десетата седмица да се проведе текущия контрол, изпитите в компютърните зали да се провеждат в интервалите – от 9:00 ч. до 12:00 ч.; от 12:00 ч. до 15:00 ч.; от 15:00 ч. до 18:00 ч.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: във връзка с предстоящите конкурсни изпити за прием на докторанти (редовни и задочни) за учебната 2014/2015 година: при 19 заявени места от ФМИ за текущата учебна година има 15 кандидата; до 20.11.2014 г. ръководителите на катедри е необходимо да подадат в Деканата конспекти, както и предложения, приети на КС за състав на комисии за изпити по специалността (поне двама преподаватели от комисията трябва да са по същата докторска програма); изпитите ще бъдат на 9, 12 и 13 януари. 2015 г.; до 30.11.2014 г. (неделя) ръководителите на катедри трябва да подадат заявки за докторантури за следващата учебна 2015/2016 година.

РЕШЕНИЕ7: ДС прие: следващото заседание на Деканския съвет да е на 19.11.2014 г. (сряда) от 12:00 ч.


ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

Надя Милева
Протоколчик            

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ