Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2015 година Протокол № 43/13.05.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 43/13.05.2015 г.

                                                                       

ПРОТОКОЛ № 43 / 13.05.2015 г.

 От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

        Днес, 13 май 2015 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

       Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Мария Тонкова Василева.

С право само на съвещателен глас присъстват: доц. д-р Христо Стефанов Кискинов (член на Контролния съвет) и Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).

       Отсъстват: проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – платен отпуск; доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – отпуск по майчинство, док-т Ива Георгиева Пъхлева – болнични; Васил Костадинов Костадинов и Орлин Атанасов Янакиев – студенти.

       Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 33.

        ДНЕВЕН РЕД:

         1)  Избор на Зам.-декан.                 

         2)  Учебни.   

         3)  Научни.

         4)  Докторанти.

         5)  Хонорувани.

         6)  Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие предложението да бъде освободен от длъжността Зам.-декан на ФМИ доц. д-р Христо Димитров Крушков, тъй като на 20.04.2015 г. той бе избран за Зам.-ректор на ПУ "Паисий Хилендарски".

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие следното предложение за състав на комисията по тайното гласуване:

Председател: Проф. д-р Манчо Христов Манев.

Членове:         1. Гл.ас.д-р Кремена Василева Стефанова;

                         2. Докторант Мария Тонкова Василева.

РЕШЕНИЕ 3: ФС избра доц. д-р Анна Атанасова Малинова за заместник декан на Факултет по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 4: ФС утвърди следните избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2015/2016 година (редовно и задочно обучение):

А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 •   Приложения на линейното програмиране в бизнеса, проф. Тодор Желязков;
 •   Математически основи на автоматизираното управление, проф. Андрей Захариев, доц. Георги Костадинов, доц. Атанаска Георгиева;
 •   Теория на стойността в пазарната икономика, доц. Боян Златанов;
 •   Неподвижни точки и уравнения, проф. Петко Пройнов;
 •   Приложен функционален анализ, проф. Степан Костадинов, проф. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева;
 •   Нестандартни математически задачи, проф. Пенка Рангелова;
 •   Основи на моделирането, проф. Снежана Христова;
 •   Начини за визуализация с Wolfram Mathematica, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 •   Теоретични и приложни аспекти на логистиката, проф. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов;
 •   Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. Николай Кюркчиев;
 •   Математически текстообработващи програми, доц. Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова;
 •   Въведение в разработката на игри с UDK(Unreal 3 Game Engine), доц. д-р Владимир Шкуртов, хон. ас. Стефан Ставрев;
 •   Графични стандарти: OpenGL, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Александър Пенев;
 •   Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране, доц. д-р Христо Крушков, хон. ас. Димитър Ников (старши програмист във Вискомп);
 •   Инвестиране и лични финанси, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Светлозар Гледачев; 
 •   Програмиране с Delphi, доц. д-р Христо Крушков, гл.ас. Мариана Крушкова; 
 •   Уеб хостинг технологии – част 1, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков. 

Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 •   Програмиране в среда Arduino, проф. Георги Тотков, гл.ас.д-р Светослав Енков;
 •   Приложения на линейното програмиране в бизнеса, проф. Тодор Желязков; 
 •   Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. Николай Кюркчиев; 
 •   Числено моделиране в нанофизиката, гл. ас. д-р Павлина Атанасова; 
 •   Програмиране с Delphi, доц. Христо Крушков, гл. ас. Мариана Крушкова; 
 •   Математически текстообработващи програми, доц. Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова; 
 •   Логическо и функционално програмиране, доц. д-р Елена Сомова, ас.  Павлина Иванова. 

В) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

 • Руски език – 1 част (Практикум), гл. ас. Петранка Савова.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие: в срок до 20.05.2015 г. (сряда) ръководителите на информатичните катедри да предложат и представят в Деканата допълнително избираеми за редовно и задочно обучение за Есенния триместър на учебната 2015/2016 година.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение, за учебната 2015/2016 година във Факултета по математика и информатика:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии“  (1 г.) – 2 семестриални такси по 880 лв.;
 • „Софтуерни технологии“  (2 г.) – 4 семестриални такси по 880 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) –  2 семестриални такси по 880 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 семестриални такси по 880 лв.;
 •   „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“  (1 г.) – 2 семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 семестриални такси по 880 лв.;
 • „Приложна математика“  (2 г.) – 4 семестриални такси по 880 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2  семестриални такси
  по 680 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище (2 г.) – 4 семестриални такси
  по 680 лв.;
 • „Обучение по математика в училище” (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 780  лв.;
 • „Обучение по математика в училище” (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 780  лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в началното училище (1 г.)2  семестриални такси
  по 680 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията”  (1 г.) – 2 семестриални такси по 680 лв.

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.)  2 семестриални такси по 480 лв.;
 • „Учител по математика“  (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 480 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация "Учител по математика“  във ФМИ на ПУ).

Две такси по 260 лв.;

 •  „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация     „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ).

Две такси по 260 лв.

3)  ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО ИНФОРМАТИКА

 • за провеждане на 40-часов курс – 260 лв.;
 • за провеждане на 80-часов курс – 480 лв.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“ за следния състав на научното жури за провеждане на избор, за заемане на академичната длъжност „доцент“ по обявения в ДВ, брой 25 от 03.04.2015 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Софтуерни технологии“:

        Външни членове за Пловдивски университет:

1)      Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, (Методика на обучението по математика);

2)      Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика);

3)      Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

        Вътрешни членове за Пловдивски университет:

1)      Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

2)      Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

3)      Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

4)      Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

        Резервни членове:

1)      (резервен член) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев“, Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2)      (резервен член) Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика).

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ за следния състав на научното жури за провеждане на избор, за заемане на академичната длъжност „доцент“ по обявения в ДВ, брой 25 от 03.04.2015 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информационни технологии), към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“:

        Външни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование
1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика);

2)      Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика);

3)      Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

        Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

2)      Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

3)      Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

4)      Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

        Резервни членове:

1)      (резервен член) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев“, Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2)      (резервен член) Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика).

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“ за следния състав на научното жури, за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по обявения в ДВ, бр. 25 от 03.04.2015 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ), към катедра "Математически анализ":

      Външни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

2)      Доц. д-р Тодор Стоянов Стоянов – от Икономически университет – Варна; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).

      Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);

2)      Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

3)      Доц. д-р Неделчо Велев Милев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).

      Резервни членове:

1)      (външен член) Доц. д-р Валентина Спасова Пройчева – от Технически университет, София – филиал Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);

2)      (вътрешен член) Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра "Математически анализ" за следния състав на научното жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по обявения в ДВ, бр. 25 от 03.04.2015 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ), към катедра "Математически анализ":

      Външни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

2)      Доц. д-р Тодор Стоянов Стоянов – от Икономически университет – Варна; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление
4.5. Математика (Математически анализ).

      Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);

2)      Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

3)      Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).

      Резервни членове:

1)      (външен член) Доц. д-р Валентина Спасова Пройчева – от Технически университет, София – филиал Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);

2)      (вътрешен член) Доц. д-р Неделчо Велев Милев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).

 

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение от КС на катедра "Компютърни системи": въз основа на постъпила молба и съгласно чл. 26. (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Ирена Здравкова Кехайова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ за срок от 2 (две) години, считано от 01.06.2015 г. до 01.06.2017 г., поради майчинство. 

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие следното предложение от КС на катедра "Компютърни системи": въз основа на постъпила молба и съгласно чл. 26. (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Александър Петров Петров, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ за срок от 1 (една) година, считано от 01.06.2015 г. до 01.06.2016 г., поради здравословни и семейни причини.

РЕШЕНИЕ 13: ФС утвърди следната промяна на темата на дисертационния труд на ас. Йордан Йорданов Епитропов, задочен докторант към катедра „Алгебра и геометрия“, съгласно чл. 15, ал. (4) от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. (4) от ПРАС на ПУ:

      от „Групови алгебри“

      на „Изоморфизми на алгебри и полулинейни изображения на групови пръстени“.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие следното предложение от катедра „Софтуерни технологии“: да  се зачисли в докторантура на самостоятелна подготовка ас. Стоян Николов Черешаров по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 15: ФС избра доц. д-р Христо Димитров Крушков за научен ръководител на ас. Стоян Николов Черешаров, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 16: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на докторант ас. Стоян Николов Черешаров: „Модули за изграждане на уеббазирани софтуерни системи“.

РЕШЕНИЕ 17: ФС определи 3-годишен срок на обучение на ас. Стоян Николов Черешаров, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на ас. Стоян Николов Черешаров, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Катерина Лазар Аневска, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по: област на висше образование по 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика):

      Външни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

2)      Проф. д-р Здравко Вутов Лалчев – от ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика).

3)      Доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика).

      Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2)      Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски - пенсионер, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика).

      Резервни членове:

1)      (резервен член) Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

2)      (резервен член) Проф. д-р Маргарита Генова Върбанова – от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика).

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие следното предложение от КС на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: защитата на дисертационния труд на Катерина Лазар Аневска, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ пред научното жури да бъде на 08.07.2015 г.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Нина Иванова Иванова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по: област на висше образование по 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика):

Външни членове за Пловдивския университет:

1)   Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

2)   Доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика).

3)   Проф. д-р Петър Динев Петров – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика).

      Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)   Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2)   Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски - пенсионер, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика).

      Резервни членове:

1)   (резервен член) Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски - пенсионер, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика).

2)   (резервен член) Проф. д-р Маргарита Генова Върбанова – от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика).

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие следното предложение от КС на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: защитата на дисертационния труд на Нина Иванова Иванова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ пред научното жури да бъде на 08.07.2015 г.

РЕШЕНИЕ 23: ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2014/2015 г., Пролетен триместър:

1) Цветан Цветанов Кошутански (бакалавър) – хорариум 100 часа упражнения по Изкуствен интелект, 3 курс, Информатика;

2) Мартин Георгиев Василев (магистър) – хорариум 120 часа упражнения по Графика и презентации, 1 курс, БИТ и участие в изпити.

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие следното предложение за промяна състава на Факултетната комисия по качество: Председател на ФКК да бъде доц. д-р Анна Атанасова Малинова вместо доц. д-р Христо Димитров Крушков, който ще бъде Председател на комисията по качество на ПУ.

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие следното предложение за промяна състава на Факултетната комисия по атестация: доц. д-р Христо Стефанов Кискинов да бъде член на ФКА вместо доц. д-р Анна Атанасова Малинова, която вече ще е Председател на Факултетната комисия по качество.

РЕШЕНИЕ 26: Проф. Илиев информира членовете на ФС за предстоящото ДТВ. В тази връзка ФС прие: в срок до 02.06.2015 г. да се актуализират файловете за акредитация „Наука“ за периода 10.04.2014 – 30.06.2015 г.

РЕШЕНИЕ 27: Проф. Рахнев съобщи, че следващите заседания на ФС ще са на 3 юни и 8 юли 2015 г. Часът ще бъде обявен допълнително.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис:  /п/

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ                                                                     

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ