Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2015 протокол № 31    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 31

ПРОТОКОЛ №31
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

 
На 12.05.2015 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катед¬ре¬ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”. Присъстват членовете на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Асен Христов, ас. Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.Отсъстващи: няма.Освен това присъстват без право на глас: проф. дмн Нако Начев, проф. дмн Тодор Желязков, Радка Колева, Стефан Божков и докторант Христо Манев.


ДНЕВЕН РЕД: 1. Учебни.2. Други.

По точка 1. 
а) Обсъждане на предварителното разпределение на часовете в катедрата за учебната 2015-16 г. Проф. Манев помоли гл. ас. Докузова да раздаде на членовете на катедрата проекта за разпределение на часовете за следващата учебна година. Проф. Манев информира членовете на КС за настъпилите промени в новото разпределение в сравнение с текущото, дължащи се предимно на отпадане на часове от други факултети, водени от членове на катедрата. След обсъждане, членовете на КС единодушно приеха предложения проект за разпределение на часовете в катедрата през 2015-16 уч. г. 


б) Предложения за избираеми дисциплини за А триместър на 2015-16 уч. г.Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди избираемата дисциплина „Приложения на линейното програмиране в бизнеса“ с лектор проф. дмн Тодор Желязков Моллов за студенти от редовно и задочно обучение през А триместър на 2015-16 уч. г.


По точка 2.  
а) Кандидат-студентска кампания 2015 г. Проф. Манев запозна членовете на КС със заповедта на Ректора на ПУ относно КСК-2015, като прочете съставите на комисиите за проверка на писмените работи по математика за предварителната и редовната кандидат-студентска кампания и списъка с квесторите от катедрата. Проф. Манев информира членовете на КС, че инструктажът на квесторите ще се състои на 27.05.2015 г. (сряда) от 15:30 часа в 6. аудитория (Ректорат). Ръководителят на катедрата напомни на членовете на КС, че в дните на провеждане на предварителните изпити учебните часове трябва да бъдат изместени след 13 часа, за което преподавателите своевременно трябва да изпратят до Деканата на ФМИ съобщение за публикуване на сайта на ФМИ в раздела „Извънредни учебни занятия“.


б) Академично израстване.
• Проф. Манев прочете постъпилото предложение от доц. д-р Кирил Коликов и молба от Стефан Божков във връзка с откриване на процедура за предварително обсъждане на проекта за дисертационен труд на Стефан Божков. Проф. Манев припомни на членовете на КС процедурата по предварително обсъждане и ги призова да бъдат отговорни и активни.Катедреният съвет, въз основа на постъпила писмена молба и положителна оценка на научния ръководител, съгласно чл. 33. (1) от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на Стефан Илиев Божков по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма „Алгебра и теория на числата“ на тема: „Математически методи за изследване на електромагнитни взаимодействия между тела, имащи център на симетрия“, с научен ръководител доц. д-р Кирил Христов Коликов, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“ на ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
• Проф. Манев запозна членовете на КС с молбата на ас. Йордан Епитропов за уточняване на наименованието на темата на дисертационния му труд. Молбата на ас. Епитропов е съгласувана с научните му ръководители проф. дмн Тодор Желязков и проф. дмн Нако Начев.Катедреният съвет, въз основа на постъпила молба от ас. Йордан Йорданов Епитропов, съгласно чл. 20. (4) от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, предлага на Факултетния съвет да уточни наименованието на темата на дисертационния труд на ас. Йордан Йорданов Епитропов по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма „Алгебра и теория на числата“ от „Групови алгебри“ на „Изоморфизми на алгебри и полулинейни изображения на групови пръстени”.

Проф. Манев даде думата на членовете на КС за въпроси и съобщения.
Проф. Мекеров покани членовете на катедрата да присъстват на коктейла по случай юбилейния му рожден ден, който ще се състои на 29.05.2015 г. от 12:00 часа в Заседателната зала на ФМИ, както е обявено на сайта на ФМИ.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ