Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2015 година Протокол № 42/22.04.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 42/22.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 42 / 22.04.2015 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 22 април 2015 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Мария Тонкова Василева и Тодор Георгиев Чаушев – ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – отпуск по майчинство, док-т Ива Георгиева Пъхлева; Васил Костадинов Костадинов и Орлин Атанасов Янакиев – студенти.

ДНЕВЕН РЕД:
1) 
Учебни.
2) 
Докторанти.
3) 
Отчети на Факултетни комисии.
4) 
Хонорувани.
5) 
Разни.

РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие: в срок до 12:00 ч. на 13.05.2015 г. (сряда) ръководителите на катедри да изпратят по електронната поща в Деканата обобщени предложения за избираеми и факултативни дисциплини (редовно и задочно обучение) за Есенния триместър на учебната 2015/2016 година.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие предложението до Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на:

  • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2015/2016 година;
  •  Академичен календар за магистърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2015/2016 година.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие мнението за работата на докторант Катерина Лазар Аневска през първата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев и проф. д-р Пенка Петрова Рангелова.

РШЕНИЕ 4: ФС прие отчета за първата година от подготовката на докторант Катерина Лазар Аневска, съгласно мнението на научните ръководители проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев и проф. д-р Пенка Петрова Рангелова.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии": докторант Катерина Лазар Аневска да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 6:  ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии": докторант Катерина Лазар Аневска да бъде отчислена от докторантура с право на защита, считано от 22.04.2015 г.

РЕШЕНИЕ 7:  ФС прие мнението за работата на докторант Магдалена Асенова Веселинова през първата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Андрей Иванов Захариев.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие отчета за първата година от подготовката на редовния докторант Магдалена Асенова Веселинова, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Андрей Иванов Захариев.

 РЕШЕНИЕ 9: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра "Математически анализ": докторант Магдалена Асенова Веселинова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 10:  ФС прие следното  предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: представеният от докторант Катерина Лазар Аневска дисертационен труд на тема „Формиране на знания и умения за трансформации в Евклидовата равнина чрез комплексни числа в средното училище” да бъде официално предложен като годен за защита пред НЖ, след отразяване на направените забележки и препоръки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучението по математика.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното  предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: представеният от докторант Нина Иванова Иванова дисертационен труд на тема „Рефлексивни и синергетични аспекти на евристичната дейност в обучението по планиметрия (7. и 8. клас)” да бъде официално предложен като годен за защита пред НЖ, след отразяване на направените забележки и препоръки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучението по математика.

РЕШЕНИЕ 12:  ФС прие отчет на Факултетната комисия по атестация за периода (ноември 2014 г. – април 2015 г.).

РЕШЕНИЕ 13:  ФС прие отчет на Факултетната комисия по качество за периода (ноември 2014 г. – април 2015 г.).

РЕШЕНИЕ 14: ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2014/2015 г., Пролетен триместър:

1)  Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев – допълнителен хорариум 90 часа за во­де­не на лекции, преглеждане на курсови работи и провеждане на се­мес­триални изпити през Б триместър по избираема дисциплина „Избрани глави от алгебрата и анализа“, редовно обучение (двоен хонорар);

2) Проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов – допълнителен хорариум 50 часа за во­де­не на лекции, преглеждане на курсови работи и провеждане на се­мес­триални изпити през В триместър по избираема дисциплина „Приложения на линейното програмиране в бизнеса“, задочно обучение (двоен хонорар);

3) Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – допълнителен хорариум 200 часа за во­де­не на лекции, преглеждане на курсови работи и провеждане на се­мес­триални изпити през В триместър по избираема дисциплина „Приложна финансова математика“, редовно обучение (двоен хонорар);

4) Д-р Слав Иванов Чолаков – допълнително хорариум 280 часа за во­де­не на семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в се­мес­триални изпити през Б и В триместри по дисциплините: „Математически анализ 2“ за 1 курс, спец. М, ПМ, МИ, ИТМОМ; „Училищен курс по анализ” за 3 курс, спец. „Математика и информатика”; „Математика 2“, спец. „Стопанско управление“, 1 курс; избираема дисциплина „Итерационни методи за корени на полиноми“;

5) Христо Манчев Манев (докторант)допълнително хорариум 90 часа за во­де­не на упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на се­мес­триални изпити по дисциплината „Диференциални уравнения” за спец. „Математика” и „Приложна математика“, 3 курс, през Б триместър; по „Теория на графите в мениджмънта” за спец. „Бизнес математика”, 3 курс, редовно обучение;

6)   Велина Илиева Илиева (студент 4 курс, Инф., фак.№1101261022) –  с хорариум
360 часа
за во­де­не на упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в се­мес­триални изпити по „Обработка на цифрови изображения” за спец. „Софтуерни технологии и дизайн”, 2 курс, редовно обучение, през В три­мес­тър;

7)  Десислав Иванов Лефтеров (студент 3 курс, БИТ, фак.№1201561008) –  с хорариум 180 часа за во­де­не на лабораторни  упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в се­мес­триални изпити по „Операционни системи” за 2 курс М, ПМ, МИ, редовно обучение през В три­мес­тър; 

8)  Гл. ас. Иван Стефанов Стоянов  –  с хорариум 150 часа за во­де­не на лекции и семинарни упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в се­мес­триални изпити по „Психология” за спец. „Математика и информатика”, II курс, редовно обучение, В три­мес­тър; 

9) Соня Иванова Георгиева (магистър) – хорариум 80 часа за водене на упражнения по дисциплината „Английски език“ на 1 курс, всички спец., редовно обучение.

РЕШЕНИЕ 15: Проф. Рахнев благодари на всички, включили се в организацията на промоцията на юбилейният 50-ти Випуск‘2014 на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 16: Проф. Рахнев информира членовете на ФС за предстоящото ДТВ в края на месеца.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис:  /п/
ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ

Декан на ФМИ                                                                   

 

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ