Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2015 протокол № 30    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 30

ПРОТОКОЛ №30
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 12.03.2015 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.
Присъстват членовете на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Кирил Коликов,доц. д-р Добринка Грибачева,доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, ас. Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.
Отсъстват: гл. ас. д-р Ива Докузова.
Освен това присъстват без право на глас: проф. дмн Нако Начев и докторантите Нели Керанова-Иванова, Радка Колева, Стефан Божков, Христо Манев.

ДНЕВЕН РЕД:
1.    Докторанти.
2.    Учебни.
3.    Други.

По точка 1.Ръководителят на катедрата даде думата на докторантите към катедрата. Нели Керанова-Иванова, Радка Колева и Стефан Божков представиха отчети за извършената дейност през целия си период на обучение, а Христо Манев представи отчет за извършената работа през първата година от докторантурата си.
Проф. Манев обърна внимание на проф. Начев и докторант Керанова-Иванова, че след промяната на темата на дисертационния труд, не е представен за приемане от КС актуализиран индивидуален план за обучение. Проф. Начев и докторант Керанова коригираха пропуска си и представиха обновена версия на индивидуалния учебен планза четвъртата година, който проф. Манев предложи за одобрение.
Единодушно беше взето следното решение:

1.    Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме актуализирания индивидуалния учебен план на Нели Тодорова Керанова-Иванова, докторант в задочна форма на обучение към катедра „Алгебра и геометрия”, за работата през четирите години от подготовката по докторантурата.

След докладите на Радка Колева и Стефан Божков проф. Манев за пореден път изказа притеснението си доколко получените от двамата докторанти резултати отговарят на докторантската програма „Алгебра и теория на числата“, по която те се обучават. Доц. Коликов отговори, че докторант Божков има публикация в „чисто“ математическо списание и че подготвят такава и с докторант Колева. Проф. Мекеров отбеляза, че има наблюдения за работата на Радка Колева и Стефан Божков.
Той изказа мнение, че Радка Колева много активно участва в Семинара по алгебра и геометрия и похвали сериозното отношение на Стефан Божков при воденето на упражнения.
Проф. Манев отбеляза, че двамата докторанти са ученолюбиви и трудолюбиви, поради което вероятно ще имат успех на научното и образователно поприще и че се надява успешно да подготвят и защитят дисертациите си.
След доклада на Христо Манев доц. Коликов отбеляза, че постигнатите от докторанта резултати за една година са впечатляващи, от което се вижда, че той е работил целеустремено. Проф. Мекеров подчерта похвалите за владеенето на английски език, които докторант Манев получава от известни математици на научни форуми.

Въз основа на представените отчети от докторантите и мнения на техните научни ръководители проф. Манев подложи на гласуване следните предложения до ФС на ФМИ:

2.    Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Нели Тодорова Керанова-Иванова през четвъртата година от подготовката (01.04.2014 г. – 01.04.2015 г.), представено от научния ръководител проф. дмн Нако Начев.
3.    Катедреният съвет приема отчета за четвъртата година от подготовката на Нели Тодорова Керанова-Иванова, съгласно мнението на научния ръководител.
4.    Катедреният съвет предлага докторант Нели Тодорова Керанова-Иванова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през четвъртата година от подготовката.
5.    Съгласно чл. 31. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Нели Тодорова Керанова-Иванова да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 01.04.2015 г.

Направените предложения бяха прието единодушно.

6.    Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Радка Паскова Колева през третата година от подготовката (01.03.2014 г. – 01.03.2015 г.), представено от научния ръководител доц. д-р Кирил Коликов.
7.    Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на Радка Паскова Колева, съгласно мнението на научния ръководител.
8.    Катедреният съвет предлага докторант Радка Паскова Колева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
9.    Съгласно чл. 31. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Радка Паскова Колева да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 01.03.2015 г.

Направените предложения бяха прието единодушно.

10.    Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Стефан Илиев Божков през третата година от подготовката (01.03.2014 г. – 01.03.2015 г.), представено от научния ръководител доц. д-р Кирил Коликов.
11.    Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на Стефан Илиев Божков, съгласно мнението на научния ръководител.
12.    Катедреният съвет предлага докторант Стефан Илиев Божков да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
13.    Съгласно чл. 31. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Стефан Илиев Божков да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 01.03.2015г.

Направените предложения бяха прието единодушно.

14.    Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Христо Манчев Манев през първата година от подготовката (01.03.2014 г. – 01.03.2015 г.), представено от научния ръководител проф. д-р Димитър Мекеров.
15.    Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на Христо Манчев Манев, съгласно мнението на научния ръководител.
16.    Катедреният съвет предлага докторант Христо Манчев Манев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

Направените предложения бяха прието единодушно.


По точка 2.
а) Проф. Манев прикани да се обсъди учебната дейност през Б триместър и подготовката за В триместър. Той съобщи, че не е констатирал проблеми с учебната дейност през Б триместър на 2014/15 уч. г. За такива не съобщиха и членовете на КС. Отчете се, че графикът за изпитната сесия е даден своевременно в Деканата.
б) Катедреният съвет прие единодушно избираемата дисциплина за редовно обучение през А триместър на 2015/16 уч. г. „Теоретични и приложни аспекти на логистиката“ с лектори проф. д-р Манчо Манев и гл. ас. д-р Асен Христов.
в) Ръководителят на катедрата запозна членовете на КС със заповедта на Ректора на ПУ за състава на изпитните комисии за провеждане на държавните изпити за 2014/15 уч. г.

По точка 3.
а) Катедреният съвет единодушно прие следното предложение пред ФС на ФМИ: На основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ за срок от 1 (една) година да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Кирил Христов Коликов, считано от 29.08.2015 г.
б) Проф. Манев напомни на членовете на КС в срок до 01.04.2015 г. да представят на секретаря на катедрата информация за приемното си време през В триместър на 2014/15 уч. г.
в) Във връзка с предстоящата Пролетна конференция на СМБ проф. Манев съобщи на членовете на КС до края на деня да подадат информация в Деканата на ФМИ за начина си на пътуване.
г) Проф. Манев информира членовете на КС за предстоящата на 18.04.2015 г. Тържествена промоция на Випуск 2014 и прикани колегите, които досега са участвали в организацията на събитието, отново да поемат ангажимент.
   
Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ