Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2015 Протокол № 4    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4

ПРОТОКОЛ № 4 / 06.03.2015 г.

Днес, 06.03.2015 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколева, гл. ас. Хаджиколев, ас. Иванова, ас. Иванов и ас. Хоптериев.
Отсъстващи: няма

Дневен ред:
1. Докторанти
2. Разни

Решения:
1. По т. 1 КС предлага на Факултетния съвет докторанта Десислав Вълков Десев да бъде отчислен с право на защита, считано от 01.03.2015 г.
Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

2. По т. 1 КС предлага на ФС да се променят индивидуалните планове, като се премахне изпита по език на следните докторанти от катедрата:
- Тодор Рачовски;
- Евгения Алендарова;
- Александър Трайков;
- Георги Пашев;
- Тодор Ангелов;
- Силвия Гафтанджиева.
Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

06.03.2015 г.                                                

Ръководител на катедра:
(доц. д-р Е. Сомова)
Протоколирал:
(гл. ас. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ