Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2014 ПРОТОКОЛ № 9 / 25.06.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 9 / 25.06.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 9 / 25.06.2014 г.

 

Днес 25.06.2014 г. /сряда/ от 11 часа в Заседателна зала на Нова сграда (бул. „България“ 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се проведе разширен катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Съгласно заповед № Р33-2015/29.05.2014 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски" катедреният съвет е разширен във връзка с предварителното обсъждане на дисертационен труд за ОНС "Доктор" на ас. Слав Иванов Чолаков еднократно с право на глас със следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:

 1. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ); 
 2. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика); 
 3. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика);
 4. Доц. д-р Галина Христова Сарафова-Векова – ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
 5. Доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова-Терзийска – ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

Присъстват: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д.т.н. Васил Ангелов, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Атанаска Георгиева, ас. д-р Милена Петкова, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова,.

Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева  

 

Дневен ред: 

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС "Доктор" на ас. Слав Иванов Чолаков, докторант на самостоятелна подготовка към катедрата.
 2. Предложения за научно жури.
 3. Разни.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

Точка 1. 

Доц. д-р А. Захариев даде думата на ас. Слав Иванов Чолаков – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“  да представи своя проект за дисертационен труд на тема „Сходимост на итерационни методи от типа на Чебишов за едновременна апроксимация на нули на полиноми“.

Ас. Чолаков направи презентация на научните приноси в дисертационния труд.

Изказвания: Доц. д-р А. Захариев съобщи, че са постъпили предварителни отзиви от проф. д.т.н. Васил Ангелов (от МГУ „Св. Иван Рилски“, София ) и  доц.  д-р Гюрхан Неджибов (от ШУ „Епископ Константин Преславски“) за дисертационния труд на ас. Слав Чолаков и ги прочете.

 Според проф. Ангелов в получените резултати има приноси и поради това препоръчва на научното звено да придвижи процедурата за защита на дисертационния труд на ас. Слав И. Чолаков за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в ПУ “Паисий Хилендарски“.

Доц. Неджибов отбелязва в своя отзив, че приносите на дисертационния труд са от научен и научно-приложен характер и счита, че може да бъде допуснат до защита пред научно жури. 

Доц. И. Касандрова отбеляза, че познава ас. Слав И. Чолаков като неин дипломант и е впечатлена от получените резултати в дисертационния труд, чието приложение е илюстрирано в дадените примери.

Проф. Н. Кюркчиев отбеляза, че работата прави изключително добро впечатление и даде препоръки за бъдещи изследвания по темата.

 

След обсъждане на проекта за дисертационен труд разширеният катедрен съвет прие единодушно следните решения:

 1. Разширеният катедрен съвет прие представеният от ас. Слав Иванов Чолаков, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“, дисертационен труд на тема “Сходимост на итерационни методи от типа на Чебишов за едновременна апроксимация на нули на полиноми“ да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на научна степен „доктор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ.
 2. Разширеният катедрен съвет прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на ас. Слав Иванов Чолаков, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“:

 Външни за Пловдивския университет членове: 

1)  Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

2)  Доц. д-р Андрей Стефанов Андреев – от Институт по математика и информатика при БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

3)  Доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов – от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика.

Вътрешни за Пловдивския университет лица:

4)  Проф. д-р Антон Илиев Илиев  – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

5)  Проф. д-р Петко Димитров Пройнов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

Резервни членове:

6)  (резервен външен член) Доц. д-р  Тодор Стоянов Стоянов – от Икономически университет - Варна; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

7)  (резервен вътрешен член) Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

 1. Катедреният съвет прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Слав Иванов Чолаков, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“ пред научно жури да бъде на 26.09.2014 г.

Направеното предложение бе прието единодушно. 

 

Точка 2.  

Във връзка с обявените конкурси за академични длъжности „професор“ и „доцент” в ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г. към катедра „Математически анализ“ на основание чл. 79, ал. 2 и чл. 68, ал. 2 от ПРАСПУ катедреният съвет прие единодушно следните РЕШЕНИЯ:

2.1. Катедреният съвет, на основание чл. 79, ал. 2 от ПРАСПУ предлага на Факултетния съвет следния състав на научно жури по обявения конкурс за академичната длъжност „професор“ в ДВ бр. 49 от 13.06.2014 г., по област на вис­ше образование 4. Природни науки, математика и ин­фор­ма­тика, професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения) към катедра „Математически анализ” на Факултета по математика и ин­фор­матика на Плов­дивския университет „Паисий Хилендарски“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1.  Проф. д.м.н. Недю Иванов Попиванов – СУ „Св. Климент Охридски”, София; област на висше образование  4. Природни науки, ма­те­матика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;

2. Проф. д.т.н. Васил Георгиев АнгеловМинно-геоложки университет Св. Иван Рилски, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност Математически анализ;

3. Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – УАСГ, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математика;

4. Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – Химикотехнологичен и металургичен университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

5. Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление  4.6. информатика и компютърни науки;  научна специалност Математическо моделиране, Теория на управлението;

6.  Проф. д.м.н. Степан Иванов КостадиновПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност  Математически анализ;

7. Проф. д-р Петко Димитров ПройновПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност  Математически анализ; 

Резервни членове:

1. Доц. д-р Светослав Иванов Ненов – Химикотехнологичен и металургичен университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;

2. Доц. д-р Неделчо Велев Милев - ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ ;

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

2.2. Катедреният съвет, на основание чл. 68, ал. 2 от ПРАСПУ предлага на Факултетния съвет следния състав на научно жури по обявения конкурс за академичната длъжност „доцент“ в ДВ бр. 49 от 13.06.2014 г., по област на вис­ше образование 4. Природни науки, математика и ин­фор­ма­тика, професионално направление 4.5. Математика ( Математически анализ)  към катедра „Математически анализ” на Факултета по математика и ин­фор­матика на Плов­дивския университет „Паисий Хилендарски“:

 

 

Външни членове за Пловдивския университет:

1.  Проф. д.м.н. Степан Агоп Терзиян – Русенски Университет „Ангел Кънчев”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;

2. Проф. д.т.н. Васил Георгиев АнгеловМинно-геоложки университет Св. Иван Рилски, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност Математически анализ;

3. Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – УАСГ, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математика;

4. Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – Химикотехнологичен и металургичен университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

5. Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление  4.6. информатика и компютърни науки;  научна специалност Математическо моделиране, Теория на управлението;

6.  Проф. д.м.н. Степан Иванов КостадиновПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност  Математически анализ;

7. Проф. д-р Петко Димитров ПройновПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност  Математически анализ; 

Резервни членове:

1. Доц. д-р Светослав Иванов Ненов – Химикотехнологичен и металургичен университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;

2. Доц. д-р Неделчо Велев Милев - ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ ;

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

Точка 3.

Доц. А. Захариев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИ:

 Да не се прекратява трудовия договор на доц. д-р Георги Димитров Костадинов, считано от 21.10.2014г. на основание чл. 11 от ПЗР от ЗВО и чл.20, ал. 4 от КТД на ПУ.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

Рък. катедра „Математически анализ”:   Протоколчик:
/доц. д-р А. Захариев/   /доц. д-р А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ