Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2014 ПРОТОКОЛ № 8 / 28.05.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 8 / 28.05.2014 г.

ПРОТОКОЛ №8 / 28.05.2014 г.

  Днес 28.05.2014 г. /сряда/ от 13 ч. в с.з. 441 на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

  Присъстват следните членове на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Атанаска Георгиева, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова, ас. Милена Петкова

 Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева 

Дневен ред: 

 1. Докторанти
 2. Атестиране на преподаватели от катедрата
 3. Разни.

 

 По точка 1.1 Доц. А. Захариев представи отчета за работата по дисертационния труд за третата година от подготовката на Иванка Андреева Николова-докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ”, и представеното писмено мнение от научния ръководител на докторанта - проф. д-р Петко Пройнов.

Доц. А. Захариев предложи да се гласуват следните предложения до ФС на ФМИ:

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) и чл. 17 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението с направените препоръки за работата на докторант Иванка Андреева Николова третата година от подготовката (29.06.2013г. – 29.06.2014г.), представено от научния ръководител проф. д-р Петко Пройнов.
 2. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на Иванка Андреева Николова, съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Иванка Андреева Николова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Иванка Андреева Николова да бъде отчислена от доктурантура с придобито право на защита, считано от 30.06.2014г.

Направените предложения бяха приети единодушно.

 

По точка 1.2 Доц. А. Захариев направи следните предложения:

1. Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Слав Иванов Чолаков (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“) на тема: „Сходимост на итерационни методи от типа на Чебишов за едновременна апроксимация на нули на полиноми“ по предложение на научния ръководител, който даде положителна преценка за готовността за защита. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 25.06.2014 г. от 11 ч. в Заседателна зала на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски”.

 

    2. В състава на предстоящия катедрен съвет на 25.06.2014 г. да бъдат включени следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:

 1.  Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
 2. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика);
 3. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика);
 4. Доц. д-р Галина Христова Сарафова-Векова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
 5. Доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова-Терзийска – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).

 

Направените предложения бяха приети единодушно.

 

По точка 2.1.  Доц. А. Захариев предложи на ас. Слав Иванов Чолаков следните атестационни оценки:

-          учебна дейност – положителна

-          научна дейност – положителна

-          административна дейност – положителна.

Обща атестационна оценка – положителна.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

По точка 2.2.  Доц. А. Захариев предложи на ас. Иванка Андреева Николова следните атестационни оценки:

-          учебна дейност – положителна

-          научна дейност – положителна

-          административна дейност – положителна.

Обща атестационна оценка – положителна.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

Рък. катедра „Математически анализ”:   Протоколчик:
/доц. д-р А. Захариев/   /доц. д-р А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ