Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2015 година Протокол № 39/28.01.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 39/28.01.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 39/28.01.2015 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Днес, 28 януари 2015 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д‑р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов,  доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов,  гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова; док-т Мария Тонкова Василева; Тодор Георгиев Чаушев – рък. звено УКЗ.

Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – майчинство, док-т Ива Георгиева Пъхлева;  студентите – Васил Костадинов Костадинов и Орлин Атанасов Янакиев.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 34.

Хабилитирани преподаватели по списъчен състав – 27; Редуциран състав на хабилитирани преподаватели – 26 души.

ДНЕВЕН РЕД:
1)     
Учебни.
2)     
Научни
3)     
Докторанти.
4)     
Обявяване на конкурси за академични длъжности.
5)     
Хонорувани.
6)     
Разни.
7)     
Избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Пролетен триместър на учебната 2014/2015 година, за редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ:

А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

1. Въведение в маркетинговите изследвания, проф. д-р Снежана Гочева, гл. ас. д-р Десислава Войникова;
2. Бизнес статистика с SPSS, проф. д-р Снежана Гочева, ас. Атанас Иванов;
3. Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев;
4. Различни подходи в геометрията, проф. д-р Пенка Рангелова;
5. Методи и методика за съставяне на задачи, проф. д.п.н. Васил Милушев, доц. д-р Добринка Бойкина;
6. Итерационни методи за корени на полиноми, проф. д-р Петко Пройнов, д-р Слав Чолаков;
7. Линейни оператори във функционални пространства, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей     Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева;
8. Метрични пространства, доц. д-р Боян Златанов;
9. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери (част 3), проф. д.м.н. Георги Тотков, гл. ас. д-р           Светослав Енков;

10.  Паралелно програмиране със C# и TPL, доц. д-р Николай Павлов;

11.  Блоково програмиране, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова;
12.  Съвременни комуникационни стандарти и приложения, доц. д-р Иван Ганчев;
13.  Киберсигурност и устойчив бизнес, доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Георги Шарков;
14.  Логическо и функционално програмиране, доц. д-р Елена Сомова, гл. ас. Павлина Иванова;
15.  Създаване на ГПИ с Delphi, доц. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова;
16. 
Системен анализ, доц. д-р Димчо Димов;
17.  Генетични алгоритми в оптимизацията; доц. д-р Владимир Шкуртов, хон. ас. Стефан Ставрев;
18.  Уеб хостинг технологии – работа с клиенти - 3 част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Владимир                  Темелков;
19.  PHP  за напреднали – 3 част, доц. д-р Христо Крушков, хон. ас. Атанас Василев, хон. ас. Димитър                Ников;
20.  Въведение в Big Data и Cloud Computing, гл. ас. д-р Станка Хаджиколева, гл. ас. д-р Емил Хаджиколев;
21.  Математически основи на международните икономически отношения; гл. ас. д-р Асен Христов;
22.  Графично представяне на данни; гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
23.  Математически проблеми в добавена реалност, гл.а с. д-р Петър Копанов;
24.  Подготовка на състезания по математика и компютърна математика, гл. ас. д-р Петър Копанов.

Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Теория и приложения на ортогоналните многочлени, проф. д.м.н. Христо Семерджиев;
 2. Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica, проф. д-р Николай Кюркчиев;
 3. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери (част 3), проф. д.м.н. Георги Тотков, гл. ас. д-р    Светослав Енков;
 4. Бизнес статистика с SPSS, проф. д-р Снежана Гочева, ас. Атанас Иванов;
 5. Програмиране на SAS, доц. д-р Веска Нончева, док-т Василка Събева;
 6. Блоково програмиране, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова;
 7. Графично представяне на данни, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 8. Въведение в Big Data и Cloud Computing; гл. ас. д-р Станка Хаджиколева, гл. ас. д-р Емил Хаджиколев.

В) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

 1. Философията и математиката, доц. д-р Кирил Коликов, гл. ас. Йордан Епитропов;
 2. Руски език – ІІІ част (Практикум), гл. ас. Петранка Савова.

2. ФС прие следното предложение на ДС: за да се стартира провеждане на всяка избираема дисциплина за ОКС „Бакалавър“, минималният брой записани студенти е 12. Само по преценка на ръководител катедра ще се допусне минималният брой да е 7 души (за тези преподаватели, за които избираемата е от съществено значение за изпълнение на годишния норматив).
3.  
ФС прие предложените от ФКА и ДС нови варианти за оформяне на:

 • заявленията, които се подават в отдел „Учебен“ за разработване на дипломна работа и за допускане до дипломиране;
 • бланките за рецензии на дипломни работи по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... и по професионално направление 4.5. Математика.

4. ФС прие предложенията за: състав на комисиите за Държавни изпити през календарната 2015 година, за специалностите към Факултета по математика и информатика: дати на провеждане на Държавни изпити през календарната 2015 година – 1,2 юли 2015 г. и 10, 11 октомври 2015 г.
5. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защита на дисертационния труд на проф. д-р Петко Димитров Пройнов, на тема Апроксимиране на неподвижни точки и приложения за числено решаване на нелинейни уравнения“, за придобиване на  научната степен „доктор на науките“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ):

Външни за Пловдивския университет членове:
1)      Акад. проф. д.м.н. Благовест Христов Сендов – от Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
2)       Проф. д.м.н. Рони Нисим Леви – от ФМИ при СУ „Св, Климент Охридски”, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
3)       Проф. д.м.н. Румен Петров Малеев – от ФМИ при СУ „Св, Климент Охридски”, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
4)       Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
5)       Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математика);
6)       Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1)       Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика).

Резервни членове:
1)      (външен) Проф. д.м.н. Георги Добромиров Димов – от ФМИ при СУ „Климент Охридски”, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология);
2)      (вътрешен) Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.
6
. ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра  „Математически анализ“: защитата на дисертационния труд на проф. д-р Петко Димитров Пройнов пред научно жури да бъде на 17.04.2015 г.
7. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Иванка Андреева Николова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“:

Външни членове за Пловдивския университет:
1)   Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
2)   Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математика;
3)   Доц. д-р Тодор Стоянов Стоянов – от Икономически университет, Варна; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1)   Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадиновот ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
2)   Проф. д-р Петко Димитров Пройнов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

Резервни членове:
1)     (резервен външен член) Проф. д.м.н. Рони Нисим Леви – от ФМИ при СУ „Климент Охридски”, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;
2)   (резервен вътрешен член) Доц. д-р Неделчо Велев Милев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5.Математика; научна специалност Математически анализ.

8. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра  „Математически анализ“: защитата на дисертационния труд на Иванка Андреева Николова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Математически анализ" пред научното жури да бъде на 17.04.2015 г.
9. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Христо Илиянов Лесев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“:

Външни членове за Пловдивския университет:
1)   Проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов – от ИИКТ на БАН, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
2)   Проф. д-р Силвия Христова Илиева – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски”, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Софтуерни технологии);
3)   Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от БСУ; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1)   Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
2)   Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева – Илиева – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).

Резервни членове:
1)   (външен) (външен) Проф. д-р Гриша Валентинов Спасов– от ТУ, София, филиал-Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
2)   (вътрешен) Доц. д-р Иван Ганчев Иванов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

10. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра  „Компютърни системи“: защитата на дисертационния труд на Христо Илиянов Лесев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ пред научното жури да бъде на 17.03.2015 г.
11. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на ас. Атанас Вълев Иванов, редовен докторант към катедра „Приложна математика  и моделиране“:

Външни членове за Пловдивския университет:
1)   Проф. д.м.н. Леда Димитрова Минкова – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Теория на вероятностите и математическа статистика;
2)   Проф. д-р Михаил Димов Тодоров – от Технически университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
3)   Доц. д-р Милена Ганчева Димова – от Институт по математика и информатика, БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1)   Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – от ПУ „Паисий Хилендарски” Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
2)   Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката.

Резервни членове:
1)   (резервен член, външен) доц. д-р Ирена Милкова Иванова – от Аграрен университет, Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
2)   (резервен член, вътрешен) доц. д-р Веска Пенчева Нончева – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката.

12. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра  „Приложна математика и моделиране“: защитата на дисертационния труд на ас. Атанас Вълев Иванов, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“ пред научното жури да бъде на 20.03.2015 г.
1
3. ФС избра Георги Вержилов Александров за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения, към катедра „Приложна математика и моделиране”;
1
4. ФС избра проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова за научен ръководител на Георги Вержилов Александров, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”.
1
5. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Георги Вержилов Александров: „Качествени свойства на функционално-диференциални уравнения със закъснение“;
1
6. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Георги Вержилов Александров.
1
7. ФС избра Мая Пламенова Стоименова за редовен докторант по: област на висше образо­вание
4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката, към катедра „Приложна математика и моделиране”;
1
8. ФС избра проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева за научен ръководител на Мая Пламенова Стоиманева, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”.
19
. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Мая Пламенова Стоименова: „Моделиране на бързопроменливи временни редове";
2
0. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Мая Пламенова Стоименова;
2
1. ФС избра Венелин Васков Вълков за редовен докторант по: област на висше образо­вание
4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката, към катедра „Приложна математика и моделиране“;
2
2. ФС избра доц. д-р Веска Пенчева Нончева за научен ръководител на Венелин Васков Вълков, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”.
23
. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Венелин Васков Вълков: „Прогнозиране с Бейсови модели;
2
4. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Венелин Васков Вълков.
2
5. ФС утвърди трансформирането на 1 бройка за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения в 1 бройка за редовен докторант в същата област на висше образование и същото професионално направление, т.е. бройката да бъде в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката;
26
. ФС избра Иван Петров Бъндев за редовен докторант по: област на висше образо­вание  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката, към катедра „Приложна математика и моделиране“;
2
7. ФС избра доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев за научен ръководител на Иван Петров Бъндев, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”.
2
8. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Иван Петров Бъндев: „Моделиране и оптимизация на реални системи;
29
. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Иван Петров Бъндев.
3
0. ФС избра Маргарита Христова Крушкова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни технологии“;
3
1. ФС избра доц. д-р Анна Атанасова Малинова за научен ръководител на Маргарита Христова Крушкова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“.
3
2. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Маргарита Христова Крушкова: „Модел на адаптивен потребителски интерфейс за бизнес информационни системи“;
3
3. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Маргарита Христова Крушкова.
3
4. ФС избра Павел Александров Кюркчиев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни технологии“;
3
5. ФС избра проф. д-р Антон Илиев Илиев за научен ръководител на Павел Александров Кюркчиев, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“.
3
6. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Павел Александров Кюркчиев: „Символно описание и програмиране на реални процеси";
3
7. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Павел Александров Кюркчиев.
3
8. ФС утвърди трансформирането на 1 бройка за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ в 1 бройка за редовен докторант в същата област на висше образование и сходно професионално направление, т.е. бройката да бъде в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика;
39
. ФС избра Виктор Пламенов Матански за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни технологии“;
4
0. ФС избра проф. д-р Антон Илиев Илиев за научен ръководител на Виктор Пламенов Матански, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“;
4
1. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Виктор Пламенов Матански: „Софтуерна рамка за обработка на звук“;
4
2. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Виктор Пламенов Матански.
4
3. ФС избра Мария Добринова Добрева за задочен докторант по: област на висше образо­вание
4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни технологии“;
4
4. ФС избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов за научни ръководители на Мария Добринова Добрева, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“.
4
5. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Мария Добринова Добрева: „Управление на достъп до разпределени информационни системи";
4
6. ФС определи 4-годишен срок на обучение на редовния докторант Мария Добринова Добрева.
4
7. ФС избра Нина Станчева Станчева за редовен докторант по: област на висше образо­вание
4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“;
4
8. ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Нина Станчева Станчева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.
49
. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Нина Станчева Станчева: „Семантични модели за ВОП;
5
0. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Нина Станчева Станчева;
5
1. ФС избра Теодора Запрянова Панайотова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“;
5
2. ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Теодора Запрянова Панайотова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“;
5
3. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Теодора Запрянова Панайотова: „Генериране на метаданни за обекти и дейности в системи за е-обучение;
5
4. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Теодора Запрянова Панайотова.
5
5. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Теодора Запрянова Панайотова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.
5
6. ФС избра Неделчо Андонов Андонов за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“;
5
7. ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев за научни ръководители на Неделчо Андонов Андонов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“.
5
8. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Неделчо Андонов Андонов: „Оптимизиране и повишаване на сигурността на уеб базирани информационни системи;
59
. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Неделчо Андонов Андонов.
6
0. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Неделчо Андонов Андонов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, с научни ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев.
6
1. ФС избра Иван Владимиров Марков за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“;
6
2. ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Иван Владимиров Марков, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“.
6
3. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Иван Владимиров Марков: „Концептуално моделиране на учебно съдържание в системи за е-обучение”;
6
4. ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Иван Владимиров Марков.
6
5. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Иван Владимиров Марков, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.
6
6. ФС избра Галя Илиева Шивачева за задочен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“;
6
7. ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Галя Илиева Шивачева, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика“.
6
8. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Галя Илиева Шивачева: „Виртуална лаборатория за обучение по програмиране“;
69
. ФС определи 4-годишен срок на обучение на редовния докторант Галя Илиева Шивачева.
7
0. ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Галя Илиева Шивачева, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.
7
1. ФС избра Венета Веселинова Табакова-Комсалова за задочен докторант по: област на висше образо­вание 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
7
2. ФС избра проф. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Венета Веселинова Табакова-Комсалова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
7
3. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Венета Веселинова Табакова-Комсалова: „Формиране на алгоритмично мислене у учениците в началното училище и прогимназията чрез обучението по информатика и информационни технологии“.
7
4. ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Венета Веселинова Табакова-Комсалова.
7
5. ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Венета Веселинова Табакова-Комсалова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по: област на висше образование 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
7
6. ФС прие следното предложение от РКС на катедра „Компютърни технологии“: да бъде променена темата на дисертационния труд на Вилислав Иванов Радев, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“ от „Приложение на информационни технологии при съставяне на учебно съдържание по дискретна математика в средното училище“ на „Приложение на информационни технологии в обучението по дискретна математика в училище“, съгласно чл. 20. (4) от ПРАС на ПУ.
7
7. ФС прие предложението от РКС на катедра „Компютърни технологии“ за готовност за защита пред Научно жури на представения от докторант Вилислав Иванов Радев дисертационен труд, съгласно чл. 34. (1) от ПРАС на ПУ.
7
8. ФС прие предложението от РКС на катедра "Математически анализ за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на Любомир Петров Георгиев, главен асистент в катедра "Математика" на МГУ "Св. Иван Рилски" по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ, към катедра „Математически анализ;
79
. ФС избра проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов и проф. д-р Андрей Иванов Захариев за научни ръководители на Любомир Петров Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ.
8
0. ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на докторант Любомир Петров Георгиев: „Някои приложения на неподвижни точки в метрични и равномерни пространства“;
8
1. ФС определи 3-годишен срок на обучение на Любомир Петров Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ.
8
2. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Любомир Петров Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ, с научни ръководители проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов и проф. д-р Андрей Иванов Захариев.
8
3. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) към катедра „Софтуерни технологии“, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.
8
4. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, съгласно чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика (Математически анализ) към катедра „Математически анализ“, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.
8
5. ФС прие следното изискване към катедрите при обявяването на конкурси за заемане на академичните длъжности „доцент“ и „професор“: конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ или „професор“ се обявява, ако може да се осигури преподавателска натовареност от базови курсове от учебни планове за ОКС „бакалавър“ не по-малка от 120 часа лекции годишно при условие, че в катедрата на всички останали хабилитирани лица са осигурени по 120 часа лекции годишно от базови курсове от учебни планове за ОКС „бакалавър“.
8
6. ФС избра следните хонорувани преподаватели, провеждащи занятия през Зимния и Пролетния триместър на учебната  2014/2015 г.:
1)  Проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов
– хорариум 50 часа, за водене на лекции, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити през Б триместър по избираемата дисциплина „Приложения на алгебрични методи в елементарната математика“  – (двоен хонорар).
2)  Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев – хорариум 50 часа, за водене на лекции, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити през Б триместър по дисциплината „Теория на числата“ за спец. „Математика и информатика“, 4 курс  – (двоен хонорар).;
3) Борислав Петров Тосков (магистър) – хорариум 360 часа за водене на упражнения по дисциплината “Софтуерни технологии“, спец. „Информатика“ и „Бизнес информационни технологии“ 3 курс (редовно и задочно обучение);
4) Ася Тодорова Тоскова (магистър) – хорариум 360 часа за водене на упражнения по дисциплината “Софтуерни технологии“, спец. „Информатика“ и „Бизнес информационни технологии“ 3 курс (редовно и задочно обучение);
5)
Йордан Георгиев Тодоров (магистър) – хорариум 300 часа за водене на избираема дисциплина „Мобилни приложения“ през Зимен триместър (редовно и задочно обучение);
6)
Иванка Добромирова Желязкова (студ., 3 к. Информатика,  фак. №1201261003) – с хорариум 120 часа, за водене на упражнения по дисциплината „Информационни технологии“ на І курс, спец. Информатика, редовно обучение и изпитване на студенти;
7) Веселина Руменова Тавкова
(студ., 3 к. Информатика,  фак. №1201261001) – с хорариум 150 часа, за водене на упражнения по дисциплината „Информационни технологии“ на І курс, спец. Информатика, редовно обучение и изпитване на студенти;
8) Румен Георгиев Ковачев 
(студ., 3 к. Информатика,  фак. №1201261076) – с хорариум 80 часа, за водене на упражнения по дисциплината „Администриране на динамични Уеб системи“ на 2 курс, спец. „Софтуерни технологии и дизайн", 2к. СТД, редовно обучение и изпитване на студенти;
9) Михаил Иванов Павлов
(студ., 2 к. БИТ) – с хорариум 360 часа, за водене на упражнения по дисциплината „Програмиране“ на І курс, спец. БИТ, редовно обучение;
10) Радослава Сашкова Терзиева
(магистър) – с хорариум 150 часа, за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по дисциплините: „Теория на игрите“ за спец. ПМ и М, 4 курс и „Теория на игрите и икономическо поведение“ за спец. БМ, 3 курс, редовно обучение, Зимен триместър;
11) Ива Георгиев Пъхлева
(магистър) – с хорариум 150 часа, за водене на упражнения, провеждане на семестриални изпити и преглеждане на курсови работи по дисциплината ТВПС, 3 курс, Информатика, редовно обучение;
12)
Василка Димова Събева (магистър) – с хорариум 100 часа, за водене на упражнения, провеждане на семестриални изпити и преглеждане на курсови работи по дисциплината Статистически софтуер, 4 к. ПМ и 3 к. БМ, редовно обучение, Зимен триместър.

87. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Пенка Петрова Рангелова за срок от 1 (една) година, считано от 08.03.2015 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.
8
8. Проф. Манев информира членовете на ФС за предстоящото посещение на ЕГ на 9, 10 и 11 февруари 2015 г. за докторантските програми по професионалните направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки. Програмата ще бъде качена на сайта на ФМИ. Ръководителите на катедри трябва да уведомят членовете от поверената им катедра.
89
. Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Стоил Иванов Иванов за академичната длъжност „Главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ)  към катедра „Теоретична физика“ на Физически факултет.

Вярно с оригинала: /Н. Милева/
Подпис:  /п/
ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ

Декан на ФМИ                                                                     

 Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ