Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2014 година Протокол № 37 / 19.11.2014    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 37 / 19.11.2014

ПРОТОКОЛ № 37 / 19.11.2014 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 19 ноември 2014 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д‑р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, док-т Мария Тонкова Василева, Тодор Георгиев Чаушев – рък. звено УКЗ .

Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева Пенева - майчинство, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, Орлин Атанасов Янакиев - студент; Цветомир Иванов Андреев - студент.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 34;

Хабилитирани преподаватели по списъчен състав – 28; Редуциран състав на хабилитирани преподаватели – 27 души.

ДНЕВЕН РЕД:

1)      Учебни.
2)      Докторанти.
3)      Отчет на Факултетната комисия по качество.
4)      Отчет на Факултетната комисия по акредитация.
5)      Обявяване на конкурс за академичната длъжност „Доцент“.
6)      Хонорувани.
7)      Разни.
8)      Избор за заемане на академични длъжности.


РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие следните избираеми и факултативни дисциплини за Зимен триместър на учебната 2014/2015 година, за редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ:

А) Редовно обучение

 • Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, проф. Тодор Желязков; 
 • Избрани глави от алгебрата и анализа, проф. Нако Начев; 
 • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. Христо Семерджиев;
 • Числени методи за решаване на алгебрични уравнения, проф. Петко Пройнов;
 • Въведение във функционалния анализ, проф. Степан Костадинов, доц. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева; 
 • Оптимизационни модели и алгоритми, доц. Дойчин Бояджиев;
 • Основи на сигурността в киберпространството, доц. Златогор Минчев (ИКТ на БАН);
 • Редици от множители и нули на полиноми, доц. Иванка Касандрова;
 • Въведение в математиката на парите, доц. Боян Златанов;
 • Науката в еволюцията на човечеството, доц. д-р Кирил Коликов, гл. ас. Йордан Епитропов;
 • Интерактивна математика, гл. ас. д-р Христина Кулина;
 • Аналитична макроикономика, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Мобилни приложения, проф. Станимир Стоянов, хон. ас. Йордан Тодоров;
 • Съвременни комуникационни стандарти и приложения, доц. Иван Ганчев;
 • ·      Анализ и оптимизация на софтуерни приложения, доц. Димчо Димов, гл. ас. д-р Александър Пенев, док-т Васил Василев; 
 • Системен анализ, доц. Димчо Димов;
 • Алгоритми и програми в състезанията, проф. Асен Рахнев, доц. Ангел Голев;
 • Системно администриране на Linux 1, доц. Ангел Голев, хон. ас. Мариан Маринов, хон. ас. Янислав Иванов;
 • PHP за напреднали – 2. част, доц. Христо Крушков, хон.ас. Атанас Василев, хон. ас. Димитър Ников;
 • Уеб хостинг технологии – 2. част, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков;
 • Агентни системи, доц. Владимир Шкуртов, хон. ас. Стефан Ставрев (Трайсофт ЕООД);
 • Обектно – ориентирано програмиране с Delphi, доц. Христо Крушков, гл. ас. Мариана Крушкова; 
 • Инвестиране и лични финанси, проф. Асен Рахнев, Светозар Гледачев (финансов консултант);
  • Въведение в облачните технологии и програмирането им на SAP HANA Cloud platform, проф. Георги Тотков,  док-т  Десислав Десев, док-т Тодор Рачовски; 
  • Когнитивна роботика, проф. Ханс-Дитер Буркхард,  проф. Станимир Стоянов. 

Б) Задочно обучение

 • Мобилни приложения, проф. Станимир Стоянов, хон. ас. Йордан Тодоров;
 • Обектно-ориентирано програмиране с Delphi, доц. Христо Крушков, гл. ас. Мариана Крушкова;
 • Компютърни презентации с Latex, доц. Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова;
 • Числено моделиране в нанофизиката, проф. Христо Семерджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова; 
 • Вземане на решения чрез игрови модели, проф. Снежана Христова; 
 • Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, проф. Тодор Желязков;
 • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. Христо Семерджиев; 
 • Интерактивна математика, гл. ас. д-р Христина Кулина. 

В) Факултативни дисциплини

 • Руски език – 2. Част (Практикум), гл. ас. Петранка Савова 

2. ФС прие следното предложение: осигуряването на преподаватели от ФМИ за обучението във Физическия факултет и Филологическия факултет да става в определения за целта срок за целия университет – преди началото на учебната година. Тези факултети да не персонализират катедрите и преподавателите, които са им необходими. Право и задължение за това е на ръководството на ФМИ. Да не се поставя ФМИ по средата на семестъра пред свършен факт относно участието на преподаватели от ФМИ в обучението в тези факултети. 

3.  ФС прие следното предложение, във връзка с постъпил доклад от Декана на Физически факултет за обявен конкурс в ДВ за академичната длъжност „главен асистент“ по научно направление 4.5. Математика (Математически анализ):  катедра „Математически анализ“ да организира провеждането на конкурса, обявен за нуждите на катедра „Теоретична физика“ към Физически факултет на ПУ.

4. ФС прие следните препоръки, свързани с провеждането на изпитната сесия за редовно обучение:  десетата седмица да се проведе текущия контрол, изпитите в компютърните зали да се провеждат в интервалите – от 9:00 ч. до 12:00 ч.; от 12:00 ч. до 15:00 ч.; от 15:00 ч. до 18:00 ч.

5. Проф. Илиев направи следните съобщения във връзка с предстоящите конкурсни изпити за прием на докторанти (редовни и задочни) за учебната 2014/2015 година: при 19 заявени места от ФМИ за текущата учебна година има 15 кандидата; до 20.11.2014 г. ръководителите на катедри е необходимо да подадат в Деканата конспекти, както и предложения, приети на КС за състав на комисии за изпити по специалността (поне двама преподаватели от комисията трябва да са по същата докторска програма); изпитите ще бъдат на 9, 12 и 13 януари. 2015 г.; до 30.11.2014 г. (неделя) ръководителите на катедри трябва да подадат заявки за докторантури за следващата учебна 2015/2016 година.

6. ФС прие отчет на Факултетната комисия по качество за периода април – октомври 2014 г. 

7. ФС прие отчет на Факултетната комисия по атестация за периода април – ноември 2014 г.

8. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“, съгласно чл.66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...(Методика на обучението по информационни технологии) към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

9. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2014/2015 година:

1)  Доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова-Терзиева – хорариум 100 часа (допълнително), за водене на избираема дисциплина (редовно обучение ) през Зимния триместър – (двоен хонорар); 

2) Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – хорариум 150 часа (допълнително), за водене на избираема дисциплина (редовно и задочно обучение ) през Зимния триместър – (двоен хонорар);

3) Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев – хорариум 100 часа, за водене на избираема дисциплина (редовно обучение ) през Зимния триместър – (двоен хонорар); 

4) Георги Иванов Ташкин  (магистър) – хорариум 300 часа за водене на избираеми дисциплини през Есенния, Зимния и Пролетния триместри;

5) Светозар Манолов Гледачев (финансов консултант) – хорариум 300 часа часа за водене на избираеми дисциплини през Есенния, Зимния и Пролетния триместри;

6) Йордан Георгиев Тодоров (магистър) – с хорариум 260 часа, за водене на избираеми дисциплини през Зимния и Пролетния триместри, редовно и задочно обучение;

7) Васил Георгиев Василев (докторант) – с хорариум 180 часа, за водене на избираеми дисциплини, редовно обучение;

8) Стефан Димитров Ставрев (Трай Софт) – с хорариум 360 часа за водене на избираеми дисциплини (редовно обучение) и лабораторни упражнения по „Създаване на ГПИ (С#) в спец. „Софтуерни технологии и дизайн“ (редовно обучение);

9) Алиш Метков Алишов (студ., ІV к. МИ) – с хорариум 360 часа, за водене на лабораторни упражнения по дисциплината „Компютърни архитектури“ на спец.  Математика и информатика, редовно обучение;

10) Христо Енчев Енчев (студ., ІІ к. СТД) – с хорариум 360 часа, за водене на лабораторни упражнения по дисциплината „Създаване на ГПИ (C#)“ на спец. Софтуерни технологии и дизайн, редовно обучение;

11) Галя Светославова Танева (студ., 2 курс БИТ) – с хорариум 360 часа, за водене на лабораторни упражнения по дисциплината „Програмиране“ на спец. Бизнес информационни технологии, редовно обучение;

12) Мария Тонкова Василева (докторант) – с хорариум 200 часа, за водене на лабораторни упражнения по дисциплината „Приложна математика 1“ на 2 курс, спец. „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение;

13) Димитър Димитров Лъсков (студ. 2 курс, СТД) – хорариум 360 часа за водене на упражнения по дисциплината по дисциплината „Създаване на ГПИ (C#)“ на спец. Софтуерни технологии и дизайн, редовно обучение;

14) Доц. Златогор Минчев (БАН) – с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина (редовно обучение);

15) Мариан Маринов – хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина през Зимен и Пролетен триместър (редовно обучение); 

16) Янислав Георгиев Иванов – хорариум 200 часа за водене на избираеми дисциплини през Зимен и Пролетен триместър (редовно обучение). 

17. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Люба Иванова Попова за срок от 1 (една) година, считано от 02.01.2015 г., на основание чл. 11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

18. Във връзка с организацията на учебния процес Тодор Чаушев, ръководител на звено УКЗ отправи следния апел към ръководителите на катедри: да предупредят членовете от поверената им катедра да връщат ключовете от компютърните зали, след приключване на занятията.

19. Проф. Рахнев информира членовете на ФС за предстоящото Общо събрание и семинар на ФМИ, който ще се проведе от 25.11.2014 г. до 27.11.2014 г. в хотел „Аугуста“, гр. Хисар.

20. ФС прие следното предложение от ДС: във връзка с настъпили промени в състава на ФС на ФМИ (пенсиониране, отчисляване на докторант, израстване и др.) се предлагат следните членове за попълване състава на ФС на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“:

 1. Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова;
 2. Ива Георгиева Пъхлева – редовен докторант;
 3. Васил Костадинов Костадинов – Председател на Студентския съвет на ФМИ.

21. Проф. Рахнев съобщи: във връзка с попълване на регистъра на МОН, ръководителите на катедри да проверят в Деканата кои преподаватели (включително и хонорувани) от поверената им катедра не са попълнили регистъра.

22. Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра  гл. ас. д-р Стефка Йорданова Анева  за академичната длъжност „доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ на Факултета по математика и информатика.

23. Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра  гл. ас. д-р Христо Стефанов Кискинов  за академичната длъжност „доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ)  към катедра „Математически анализ“ на Факултета по математика и информатика.

24. Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра  доц. д-р Андрей Иванов Захариев  за академичната длъжност „професор“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения) към катедра „Математически анализ“ на Факултета по математика и информатика.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис:  /п/
ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ                                                                     

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ