Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2014 Протокол № 11 от 09.07.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 11 от 09.07.2014 г.

Протокол № 11 – 2013/2014

 от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 09.07.2014 г.

 

Днес, 09.07.2014 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Георги Шарков, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, ас. д-р Елена Тодорова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Тодорка Глушкова – в платен отпуск, гл. ас. д-р Димитър Благоев – в неплатен отпуск.

Дневен ред:

  1. Отчитане изпълнението на индивидуалните планове за 2013/2014 уч. год.
  2. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

  1.  Катедреният съвет, съгласно чл. 60. (1) и чл. 60. (2) от ПРАСПУ, предлага на Факултетния съвет за потенциални членове на състава на научното жури по обявения в ДВ бр. 49/13.06.2014 г. конкурс към катедра „Компютърни технологии“ за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика:

1) Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

2) Проф. д-р Силвия Христова Илиева – от ФМИ на СУ „Св. Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

3) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

4) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

5) Доц. д-р Анна Атанасова Малинова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

6) (резервен член) Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от ИМИ на БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

7) (резервен член) Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.


09.07.2014 г.                                                             Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                         /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

 

                                                                                     Ръководител катедра:

                                                                                                      /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ