Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика (бакалавър) Учебен план Бази от данни    English
Факултет по математика и информатика - Бази от данни
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Въведение в системите за управление на бази данни. Архитектура на СУБД. Релационни обекти - домейни и релации. Релационна цялостност на данните – първични и външни ключове. Релационна алгебра. Релационен език SQL. Езици за програмиране и SQL. Функционални зависимости. Затвореност на множество от атрибути. Теория на нормализацията. ER модел. Възстановяване на системата. Конкурентност. Цялостност и защита на данните. Разпределени системи. Клиент/сървър архитектури.
 
Съдържание
 1. Въведение в системите за управление на бази данни. Основни понятия. Видове данни. Цялостност и независимост на данните. Бази данни. Видове БД. Системи за управление на бази данни. Компоненти на СУБД. Режими на работа на СУБД. Предимства и недостатъци на еднопотребителските бази данни. Многопотребителски бази данни: централизиран контрол.
 2. Архитектура на СУБД. Нива на архитектурата на СУБД. Външно, концептуално и вътрешно ниво: същност и предназначение. Кореспонденции. Алгоритъм на работа на СУБД. Клиент/Сървър архитектура. Разпределена обработка.
 3. Релационни обекти: домейни. Релационен модел. Релационни обекти: домейни, релации. Домейни – същност и предназначение. Определение за домейн. Сравнения и ограничения върху домейн. Създаване и изтриване на домейн, дефиниране на данни върху домейн. Съставни домейни.
 4. Релационни обекти: релации. Определения. Дефиниране на данни. Релация. Релационна променлива. Свойства на релациите. Нормализирани и ненормализирани релации. Видове релации: именувани, базови, дериватни, моментна снимка и др. Релации и предикати.
 5. Релационна цялостност на данните: първични ключове. Релационна цялостност. Специфични и общовалидни правила за цялостност. Концепция за първичните ключове. Суперключове. Ключове-кандидати: първични и алтернативни ключове. Свойства и предназначение. Нулеви стойности. Ключ-кандидат и нулеви стойности.
 6. Релационна цялостност на данните: външни ключове. Определение. Свойства на външните ключове. Референциална цялостност и референциално ограничение. Правило за референциалната цялостност. Референциални диаграми. Подходи за запазване референциалната цялостност на данните. Външен ключ и нулеви стойности.
 7. Релационни оператори: релационна алгебра. Въведение в релационната алгебра. Релационни оператори – класификация. Затвореност. Традиционни оператори: обединение, сечение, разлика, произведение. Съвместимост на типове. Специални оператори: ограничение, проекция, естествено сливане, делене. Асоциативност и комутативност на релационните оператори.
 8. Релационен език SQL. Обща характеристика. Език за дефиниране на данни (DDL) – създаване, промяна и изтриване на таблица и домейн. Опериране с данните (DML) – операции за въвеждане, промяна, извличане и изтриване на данни. Индекси.
 9. Езици за програмиране и SQL. Курсори. Вграден SQL. Драйвери за бази данни. Интерфейси за достъп до бази данни: ODBC, JDBC. Достъп до бази данни чрез Java.
 10. Функционални зависимости. Основни понятия. Тривиални и нетривиални функционални зависимости. Затвореност на множество от функционални зависимости. Аксиоми на Армстронг. Следствия.
 11. Затвореност на множество от атрибути. Суперключ. Затвореност на множество от атрибути. Алгоритъм за определяне на затвореността на множество от атрибути. Приложение. Обвивка и еквивалентност на множества от функционални зависимости. Несъкратимо минимално множество от функционални зависимости.
 12. Теория на нормализацията. Нормални форми. Класификация. Декомпозиция без загуба и функционални зависимости. Теорема на Хийт. Диаграми на функционални зависимости. Нормализираща процедура. Частична и пълна функционална зависимост. Първа, втора и трета нормална форма – предимства и недостатъци. UDATE-аномалии.
 13. Entity-Relationship (ER) модел. Основни понятия. Диаграмно представяне на ER моделите. Алгоритъм за генериране на схема на база данни от ER модел. Схеми за представяне на бази данни.
 14. Възстановяване на системата. Обща характеристика. Транзакции. Оператори. Реализация на транзакциите. Структура на програма, използваща транзакции. Свойства на транзакциите.
 15. Конкурентност. Определение. Проблеми при конкурентността: загуба на промяна, незавършена зависимост, неконсистентен анализ. Блокировки. Механизъм на блокировка. Deadlock.
 16. Защита на данните. Определение. Подходи за защита на данните, поддържани от съвременните СУБД. Криптиране на данните - същност, криптиращ алгоритъм, примери. SQL поддръжка – изгледи и защита на данните.
 17. Цялостност. Определение. Видове правила за цялостност: за области, атрибути, релации и база данни. Тригери и тригерни процедури. SQL поддръжка. Отложена проверка.
 18. Разпределени системи. Разпределени бази данни. Обща характеристика. Предимства. Основен принцип на разпределената обработка. Обективности: локална автономност, непрекъснато опериране, независимост от местоположението, фрагментарна независимост, разпределено управление на транзакциите, хардуерна независимост и др.
 19. Клиент/сървър архитектури. Основна идея, принципи и предназначение. Архитектура на многослойни приложения. Ползи от сървъра за бази данни.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ