Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2014 ПРОТОКОЛ № 5 / 25.03.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 5 / 25.03.2014 г.

ПРОТОКОЛ №5 / 25.03.2014 г.

  Днес 25.03.2014 г. /вторник/ от 13 ч. в с.з. 441 на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИИТ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

  Присъстват следните членове на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Атанаска Георгиева, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова, ас. Милена Петкова
Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева

Дневен ред:

  1. Докторанти
  2. Разни.

 По точка 1.

Съгласно чл. 15, ал. (4) от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. (4) от ПРАСПУ, по предложение на научния ръководител, доц. А. Захариев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИ:

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди следната промяна на темата на дисертационния труд на Лозанка Спиридонова Тренкова-докторант в редовна форма на обучение към катедра „Математически анализ” от „Приближени и качествени методи за някои специални видове диференциални уравнения” на „Абстрактни уравнения от Волтеров тип и приложения”.

Гласували за - 11, против – 0, въздържали се- 0.
Направените предложения бяха приети единодушно.

По точка 2. Доц. А. Захариев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИИТ:
Да не се прекратява трудовия договор на проф. д-р Петко Димитров Пройнов, считано от 21.07.2014г. на основание чл. 11 от ПЗР от ЗВО и чл.20, ал. 4 от КТД на ПУ.
Направеното предложение бе подложено на гласуване
Гласували за - 11, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

25.03.2014 г.
Рък. катедра „Математически анализ”:
   
/доц. д-р А. Захариев/
    Протоколчик:
/доц. д-р А. Георгиева/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ