Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2014 ПРОТОКОЛ № 77/22.01.2014    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 77/22.01.2014

ПРОТОКОЛ № 77/22.01.2014

 от катедрен съвет при катедра ПММ

 

Присъстват: проф. Гочева, проф. Христова, доц. Попова, доц. Бояджиев, доц. Нончева, гл. ас. Русинов, гл. ас. Кулина, гл. ас. Копанов, ас. Атанасова, ас. Войникова, докт. Иванов

Отсъстват: няма

 

Дневен ред:

  1. Часовете за втория триместър
  2. Конспект и жури за обявения конкурс за гл. асистент
  3. Разни

 

Решения:

 

По т. 1: Часовете остават както е по разпределението.

 

По т. 2:

 

2.1 Приема предложението на доц. Бояджиев да се предложи на ФС жури за обявения конкурс за главен асистент в ДВ, брой 108/17.12.2013 г. по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Приложна математика и моделиране), към катедрата в състав:

 

Външни членове за Пловдивския университет:

  1. Проф. д.м.н. Гено Петков Николов – от ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски“,  област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
  2. Доц. д-р Мариян Иванов Илиев – от ТУ София; област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката.

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

  1. Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
  2. Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева - Илиева  – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
  3. Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев - от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Изчислителна математика.

Резервни членове:

  1. (външен) Проф. д-р Соня Стоянова Табакова – от ТУ София – филиал Пловдив, област на висше образование 4. Природни на­у­ки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Механика на флуидите;
  2. (вътрешен) Доц. д-р Люба Иванова Попова – от ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Изчислителна математика.

 

2.2 Утвърждава предложения от доц. Бояджиев конспект за провеждане на конкурсен изпит за обявения конкурс за главен асистент към катедрата в ДВ, брой 108/17.12.2013 г. по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Приложна математика и моделиране)

 

 

22.01.2014                                    Научен секретар: …................………………….....

                                                                                                          /ас. д-р Войникова/

 

                                  Ръководител катедра ПММ: ……………………...

                                                                                                          /доц. д-р Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ