Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Проекти Проект № BG051РО001-3.1.07-0009 Екип    English
Факултет по математика и информатика - Екип

Екип за организация и управление на проекта

 

Ръководител на проекта: проф. д-р Асен Рахнев

Неговите задачи и отговорности са свързани с управлението на дейностите. Той ще организира екипа, ще разпределя техните задачи, ще участва в комисията по подбор на подизпълнители, ще ръководи изготвянето на междинни технически отчети, както и ще участва в изготвяне и предаване на финалния отчет по проекта. Когато е необходимо, ръководителят ще предприема коригиращи действия с цел придържане към предварително изготвен и одобрен план. Ръководителят ще следи за изпълнението на отделните етапи на реализация на проекта, съгласно план-графика.

 

Координатор бакалаври: проф. д-р Снежана Гочева-Илиева

Координира и организира работата на експертите от ФМИ и БАСКОМ по актуализацията и промените в учебните планове в ОКС Бакалавър, специалности "Информатика", "Математика и информатика" и "Бизнес информационни технологии"; ще следи за изпълнение на заложените индикатори и цели на проекта, както и на план графика; ще следи за изпълнението на поставените задачи; ще докладва на ръководителя на екипа за хода на проекта по утвърдения график, за възникнали проблеми и трудности по изпълнение на дейностите; участва в изготвянето на техническите отчети към ДО.

 

Координатор магистри и партньор: доц. д-р Христо Крушков

Координира и организира работата на експертите от ФМИ и БАСКОМ по актуализацията и промените в учебните планове в ОКС Магистър, специалности "Бизнес информатика с английски език", "Софтуерни технологии", "Обучение по информатика и информационни технологии в училище", "Обучение по информационни технологии в началното училище", "Обучение по информационни технологии в прогимназията"; ще следи за изпълнение на заложените индикатори и цели на проекта, както и на план-графика; ще следи за изпълнението на поставените задачи; ще докладва на ръководителя на екипа за хода на проекта по утвърдения график, за възникнали проблеми и трудности по изпълнение на дейностите; участва в изготвянето на техническите отчети към ДО.

 

Специалист тръжни процедури и ИТ: Тодор Чаушев

Пряко отговорен за подготовката на тръжната документация по провеждане на процедури за избор на подизпълнители, както и ще участва в комисията по оценка избор на доставчици. Освен това, специалистът по тръжни процедури ще следи и за законосъобразността при подписване на договорите с подизпълнителите. Отговорен за информационното и комуникационно осигуряване на проекта. Той ще се отчита на ръководителя на проекта.

 

Координатор БАСКОМ: Верка Илиева

Осъществява комуникация и логистика между БАСКОМ и ФМИ; съдейства при организиране на работните срещи и семинари по проекта; координира ангажираността на експертите от БАСКОМ в проекта; следи за спазване на ангажиментите и план-графика от страна на партньорската организация. Отчита работата си на ръководителя на проекта.

 

Счетоводител: Бояна Бонева

Счетоводителят организира финансовата дейност и вътрешния контрол, води счетоводството и изготвя годишните счетоводни отчети; ще следи за законосъобразността на направените разходи и е длъжен да реагира адекватно на промените в нормативната база на страната, засягащи финансите на висшите училища. Счетоводителят ще се отчита пред ръководителя на проекта. Счетоводната система ще позволява събирането на необходимите данни за осъществяване на финансово управление, мониторинг, верифициране на разходите, одит и оценка. Счетоводителят ще бъде отговорен за финансовото и счетоводно отчитане на проекта; за подготовка и представяне на периодична информация за планирани и направени разходи; за подготовка на документи във връзка с извършване на плащания по проекта и подаване на искания за плащане към финансиращата институция.

 

Административен сътрудник: Надя Милева

Административният сътрудник ще съдейства за подготвяне на необходимата техническа документация по проекта, както и за всички дейности, необходими за нормалната работа на офиса по проекта. Осъществява контакти с целевите групи - студенти и преподаватели, по проекта.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ