Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика (бакалавър) Учебен план Операционни системи    English
Факултет по математика и информатика - Операционни системи
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Целта на курса е студентите да получат базови познания за операционните системи (ОС). В курса се разглеждат различни въпроси, свързани с идеологията и дизайна на ОС, като: процеси, управление на процес ора и оперативната памет, файлови системи, сигурност и защита на ОС . Особено внимание е отделено на реализацията на UNIX/ LINUX и WINDOWS.
 
Съдържание
  1. Въведение в операционните системи. Операционна система – определение, предназначение, исторически обзор, основни понятия . С труктура на ОС – ядро на ОС, системни из виквания , потребителски интерфейс, организация и реализация на ОС. Съвременни ОС.
  2. Процес и и взаимодействие между процесите. Определение, видове процеси, състояния и операции с процеси , понятие за потоци (нишки) . Взаимодействия между процесите – критични секции, взаимно изключ - ване, семафори, синхронизация , комуникации между процесите. Класически проблеми на междупроцесните комуникации. Средства за взаимно изключване от високо ниво. Управление на процесите в UNIX и WINDOWS.
  3. Мъртва хватка. Мъртва хватка при разпределение на ресурсите, условия за възникване, предпазване, откриване и възстановяване от мъртва хватка.
  4. Управление на процесора и оперативната памет. Управление на процесора – планиране, механизми за планиране, критерии за производителност, стратегии за планиране. Управление на паметта – основни принципи и методи за управление на паметта. Виртуалната памет.
  5. Входно/изходни устройства и файлови системи. Управление на входно/изходните устройства – основни принципи. Файлови системи – структура, организация на файловете и директориите. Защита на файловете. Възстановяване на системата, производителност. Практическа реализация в UNIX / LINUX и WINDOWS.
  6. Защита и безопасност на ОС. Политика и механизъм за защита , домейни на защита. Модели за защита. Проблеми на безопасността на ОС. Криптиране.
  7. LINUX. Инсталиране и администриране на системата. Управление на потребителските акаунти. Основни команди за работа с файловата система, монтиране на файлови системи. Командни интерпретатори. Инсталиране на програми, архивиращ и компресиращ софтуер.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ