Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 2 – 05.06.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 – 05.06.2013 г.

Протокол № 2 – 2012/2013
от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 05.06.2013 г.

        Днес, 05.06.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
       Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Ангел Голев, гл.ас.д-р Тодорка Терзиева, гл.ас. д-р Христо Кискинов, гл.ас. д-р Никола Вълчанов, гл.ас. Мариана Крушкова, гл.ас. Христо Тошков Христов.
       Приет бе следният дневен ред:
1. Разпределение на часовете за учебната 2013-14 г.
2. Разпределение на дисциплините по новите учебни планове и обсъждане на учебните програми за тях.
3. Разни

       По точка 1):
       доц. Крушков предложи хабилитираните лица от катедрата да отговарят за 15 лекционни курса, а докторите – за 5, което е в рамките на разрешените 30 % от ЗВО. Предложението бе единодушно прието.
       Единодушно бе прието и разпределението на часовете за учебната 2013-14 г.

       По точка 2):
       Всеки отговорник за лекционен курс представи последните редакции на обсъдените предварително по електронната поща учебни програми за всяка от поверените му дисциплини. Учебните програми бяха утвърдени единодушно.

       По точка 3):
       Единодушно бяха утвърдени следните избираеми дисциплини към катедрата за 2013/2014 - есенен триместър:
1. Агентни системи, доц. Христо Крушков, хон. ас. Стефан Ставрев (управител на „Трай Софт ЕООД”)
2. Проектиране, изграждане и стилизиране на уеб страници, доц. Христо Крушков, ас. Христо Тошков

       гл.ас.д-р Тодорка Терзиева предложи да се представи доклад до Декана с искане за оборудване на катедрата с компютър и принтер, както и преразпределение на кабинетите.
       За материално отговорно лице на катедрата бе назначен гл.ас. д-р Никола Вълчанов.

Ръководител катедра: 
                                            /доц. д-р В. Шкуртов /

Протоколчик: 
                                          /гл. ас. М. Крушкова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ