Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми две години Софтуерни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян Козлуджов)
Протокол на Академичния съвет №27/14.10.2013 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност: СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ
Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 2 ГОДИНИ
  ДЕКАН на ФМИ:
  (проф. д-р Асен Рахнев)
  Протокол на Факултетния съвет № 24/25.09.2013 г.

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 300 114 11.4 14 1.4 172 17.2 1200 1500 60        
Есенен триместър 112 44 4.4 0 0 68 6.8 388 500 20        
Компютърни архитектури 28 16 1.6 0 0 12 1.2 122 150 6 И 1 Е 1
Структури от данни и програмиране 42 14 1.4 0 0 28 2.8 133 175 7 И 1 Е 1
Обектно-ориентирано програмиране 42 14 1.4 0 0 28 2.8 133 175 7 И 1 Е 1
Зимен триместър 98 28 2.8 14 1.4 56 5.6 402 500 20        
Бази от данни 42 14 1.4 0 0 28 2.8 133 175 7 И 1 З 2
Дискретна математика 28 14 1.4 14 1.4 0 0 147 175 7 И 1 З 2
Практикум по Java 28 0 0 0 0 28 2.8 122 150 6 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 90 42 4.2 0 0 48 4.8 410 500 20        
Изкуствен интелект 30 14 1.4 0 0 16 1.6 145 175 7 И 1 П 3
Софтуерни технологии 30 14 1.4 0 0 16 1.6 145 175 7 И 1 П 3
Компютърни мрежи и комуникации 30 14 1.4 0 0 16 1.6 120 150 6 И 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 300 150 15 0 0 150 15 1200 1500 60        
Есенен триместър 150 60 6 0 0 90 9 350 500 20        
Езици и среди за програмиране в Интернет 40 20 2 0 0 20 2 85 125 5 И 2 Е 1
Интегриране на бази от данни в уеб среда 40 20 2 0 0 20 2 85 125 5 И 2 Е 1
Програмиране с еталони и рамки 40 20 2 0 0 20 2 85 125 5 И 2 Е 1
Практикум 30 0 0 0 0 30 3 95 125 5 ТО 2 Е 1
Зимен триместър 90 60 6 0 0 30 3 260 350 14        
Избираема дисциплина №1 30 30 3 0 0 0 0 70
100 4
И 2 З 2
Избираема дисциплина №2 30 30 3 0 0 0 0 70
100 4
И 2 З 2
Практически проект №1 30 0 0 0 0 30 3 120
150 6
ТО 2 З 2
Пролетен триместър 60 30 3 0 0 30 3 565 625 25        
Избираема дисциплина №3 30 30 3 0 0 0 0 95 125 4 И 2 П 3
Практически проект №2 30 0 0 0 0 30 3 95 125 6 ТО 2 П 3
Разработване и защита на дипломна работа или подготовка и полагане на държавен изпит 0 0 0 0 0 0 0 375 375 15 И 2 П 3
ОБЩО 600 264 26.4 14 1.4 322 32.2 2400 3000 120        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ