Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми една година Софтуерни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян Козлуджов)
Протокол на Академичния съвет №27/14.10.2013 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност: СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ
Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 1 ГОДИНА
  ДЕКАН на ФМИ:
  (проф. д-р Асен Рахнев)
  Протокол на Факултетния съвет № 24/25.09.2013 г.

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА                            
Есенен триместър 150 60 6 0 0 90 9 375 525 21        
Езици и среди за програмиране в Интернет 40 20 2 0 0 20 2 85 125 5 И 1 Е 1
Интегриране на бази от данни в уеб среда 40 20 2 0 0 20 2 85 125 5 И 1 Е 1
Програмиране с еталони и рамки 40 20 2 0 0 20 2 85 125 5 И 1 Е 1
Практикум 30 0 0 0 0 30 3 120 150 6 ТО 1 Е 1
Зимен триместър 90 60 6 0 0 30 3 260 350 14        
Избираема дисциплина №1 30 30 3 0 0 0 0 70 100 4 И 1 З 2
Избираема дисциплина №2 30 30 3 0 0 0 0 70 100 4 И 1 З 2
Практически проект №1 30 0 0 0 0 30 3 120 150 6 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 60 30 3 0 0 30 3 565 625 25        
Избираема дисциплина №3 30 30 3 0 0 0 0 70 100 4 И 1 П 3
Практически проект №2 30 0 0 0 0 30 3 120 150 6 ТО 1 П 3
Разработване и защита на дипломна работа или подготовка и полагане на държавен изпит 0 0 0 0 0 0 0 375 375 15 И 1 П 3
ОБЩО 300 150 15 0 0 150 15 1200 1500 60        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ