Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми две години Обучение по информатика и информационни технологии в училище - старо    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информатика и информационни технологии в училище - старо
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 27 / 14.10.2013

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (1.3)
Специалност:

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 2 ГОДИНИ
  ДЕКАН на ФМИ:
  (доц. д-р Асен Рахнев)
  Протокол на Факултетния съвет № 25 / 09.10.2013

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 440 145 15 200 21 95 9.5 1360 1800 60        
Есенен триместър 145 50 5 45 5 50 5 455 600 20        
Програмиране 35 10 1 0 0 25 2.5 145 180 6 И 1 Е 1
Информационни технологии 35 10 1 0 0 25 2.5 145 180 6 И 1 Е 1
Психология 45 30 3 15 1.5 0 0 105 150 5 И 1 Е 1
Хоспетиране 30 0 0 30 3 0 0 60 90 3 ТО 1 Е 1
Зимен триместър 140 55 5.5 60 7 25 2.5 460 600 20        
Компютърни архитектури 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 1 З 2
Училищен курс по информатика 30 15 1.5 0 0 15 1.5 90 120 4 И 1 З 2
Педагогика 60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 1 З 2
Текуща педагогическа практика 45 0 0 45 5 0 0 135 180 6 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 155 40 4 95 10 20 2 445 600 20        
Методика на обучението по информатика и информационни технологии 60 40 4 0 0 20 2 120 180 6 ТО 1 П 3
Аудио-визуални информационни технологии в обучението 20 10 1 0 0 10 1 70 90 2 И 1 П 3
Преддипломна педагогическа практика 75 0 0 75 8 0 0 165 240 8 ТО 1 П 3
Интегриран практикум по информатика 20 0 0 20 2 0 0 70 90 4 ТО 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 350 175 19 60 6 175 18 1450 1800 60        
Есенен триместър 130 75 7.5 30 3 55 5.5 380 510 17        
Алгоритми и структури от данни 40 15 1.5 0 0 25 2.5 110 150 5 И 1 Е 4
Операционни системи 30 15 1.5 0 0 15 1.5 120 150 5 И 1 Е 4
Училищен курс по информационни технологии 30 15 1.5 0 0 15 1.5 90 120 4 И 1 Е 4
Избираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 ТО 1 Е 4
или практикум 0 0 30 3 0 0
Зимен триместър 110 40 4 0 0 70 7 340 450 15        
Обектно-ориентирано програмиране 40 15 1.5 0 0 25 2.5 110 150 5 И 1 З 5
Компютърни мрежи и комуникации 35 10 1 0 0 25 2.5 115 150 5 И 1 З 5
Бази от данни 35 15 1.5 0 0 20 2 115 150 5 И 1 З 5
Пролетен триместър 110 60 7.5 30 3 50 5 730 840 28        
Събитийно програмиране 40 15 1.5 0 0 25 2.5 110 150 5 И 1 П 6
Информационни технологии в образованието 40 15 3 0 0 25 2.5 110 150 5 И 1 П 6
Избираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 60 90 3 ТО 1 П 6
или практикум 0 0 30 3 0 0
Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 1 П 6
ОБЩО 790 320 34 260 27 270 27 2810 3600 120        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ