Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми една година Приложна математика    English
Факултет по математика и информатика - Приложна математика
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян Козлуджов)
Протокол на Академичния съвет №18/24.04.2017 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: МАТЕМАТИКА (4.5)
Специалност:

ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: МАТЕМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 1 ГОДИНА
  ДЕКАН на ФМИ:
  (проф. д-р Антон Илиев)
  Протокол на Факултетния съвет № 17/19.04.2017 г.

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА                            
Есенен триместър 150 90 9 0 0 60 6 480 630 21        
Практически приложения на финансовата математика 50 30 3 0 0 20 2 160 210 7 И 1 Е 1
Приложни информационни системи 50 30 3 0 0 20 2 160 210 7 И 1 Е 1
Практически приложения на застрахователната математика 50 30 3 0 0 20 2 160 210 7 И 1 Е 1
Зимен триместър 130 90 9 0 0 40 4 350 480 16        
Математически модели в бизнеса и науката 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 1 З 2
Компютърни алгебрични системи 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 1 3 2
Избираема дисциплина №1 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 80 60 6 0 0 50 5 670 750 25        
Приложения на алгоритми от числения анализ 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 1 П 3
Избираема дисциплина №2 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 П 3
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 1 П 3
ОБЩО 360 240 24 0 0 120 12 1500 1860 62        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:
А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ