Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми една година Бизнес информатика с английски език    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информатика с английски език
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян Козлуджов)
Протокол на Академичния съвет №27/14.10.2013 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 1 ГОДИНА
  ДЕКАН на ФМИ:
  (доц. д-р Асен Рахнев)
  Протокол на Факултетния съвет № 24/25.09.2013 г.

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 310 165 17 100 10 45 4.5 1190 1500 60        
Есенен триместър 100 40 4 30 3 30 3 275 375 15            
Практика на търговските дружества 15 15 1.5 0 0 0 0 60 75 3 И 1 Е 1
Английски език за работа в мултинационална компания 40 10 1 30 3 0 0 85 125 5 И 1 Е 1
Уеб базирано програмиране 30 15 1.5 0 0 15 1.5 70 100 4 И 1 Е 1
Практикум 15 0 0 0 0 15 1.5 60 75 3 ТО 1 Е 1
Зимен триместър 120 80 8 40 4 0 0 305 425 17            
Управление и анализ на проекти 30 20 2 10 1 0 0 70 100 4 И 1 З 2
Бизнес комуникация на английски език 30 0 0 30 3 0 0 95 125 5 И 1 З 2
Избираема дисциплина №1 30 30 3 0 0 0 0 70 100 4 ТО 1 З 2
Избираема дисциплина №2 30 30 3 0 0 0 0 70 100 4 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 90 45 5 30 3 15 1.5 610 700 28            
Разработка на бизнес уеб приложения 30 15 1.5 0 0 15 1.5 70 100 4 И 1 П 3
Английски език в управлението на проекти 30 0 0 30 3 0 0 95 125 5 И 1 П 3
Избираема дисциплина №3 30 30 3 0 0 0 0 70 100 4 ТО 1 П 3
Разработване и защита на дипломна работа или подготовка и полагане на държавен изпит 0 0 0 0 0 0 0 375 375 15 И 1 П 3
ОБЩО 310 165 17 100 10 45 4.5 1190 1500 60            
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ