Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2013 година Протокол № 25 / 09.10.2013    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 25 / 09.10.2013

ПРОТОКОЛ № 25/09.10.2013 г.

От Факултетен съвет на Факултета по математика, информатика и информационни технологии
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

        Днес, 9 октомври 2013 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултета по математика, информатика и информационни технологии.

        Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. Десислава Стоянова Войникова, ас. Елена Христова Тодорова, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, студентите – Цветомир Иванов Андреев и Орлин Атанасов Янакиев, Тодор Георгиев Чаушев – ръководител звено УКЗ.

        Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – болнични, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Кирил Христов Коликов.

        ДНЕВЕН РЕД:

 1. Акредитация.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.

 
        РЕШЕНИЯ: 

1. ФС прие Доклад-самооценка за изпълнение на задължителните препоръки на ПКПНМИ при НАОА от предходната процедура за програмна акредитация по професионално направление 4.5. „Математика” за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”.

2. ФС прие Доклад-самооценка за изпълнение на задължителните препоръки на ПКПНМИ при НАОА от предходната процедура за програмна акредитация по професионално направление 4.5. „Математика” за ОНС „Доктор” по Алгебра и теория на числата. 

3. ФС прие Доклад-самооценка за изпълнение на задължителните препоръки на ПКПНМИ при НАОА от предходната процедура за програмна акредитация по професионално направление 4.5. „Математика” за ОНС „Доктор” по Математически анализ. 

4. ФС прие Доклад-самооценка за програмна акредитация по професионално направление
4.5. „Математика” за ОКС „Бакалавър” и за ОКС „Магистър”.

5. ФС прие Доклад-самооценка за програмна акредитация по професионално направление
4.5. „Математика” за ОНС „Доктор” на докторска програма „Математически анализ”.

6. ФС прие Докла-самооценка за програмна акредитация по професионално направление
4.5. „Математика” за ОНС „Доктор” на докторска програма „Алгебра и теория на числата”.

7. ФС прие мотивирано предложение за капацитет на професионално направление
4.5. Математика в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”:

 • за ОКС "Бакалавър" – 400 (редовна форма на обучение);
 • за ОКС "Магистър" – 100 (редовна форма на обучение);
 • общо за направлението – 500 студенти (редовна форма на обучение).

8. ФС прие отчет на Факултетната комисия по акредитация за периода (март 2013 – септември 2013).

9. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди актуализираните учебни планове за следните магистърски програми към Факултета по математика, информатика и информационни технологии, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година:

 • „Бизнес информатика с английски език” (1 година);
 • „Бизнес информатика с английски език” (2 години).

10. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да утвърди актуализираните учебни планове за следните магистърски програми към Факултета по математика, информатика и информационни технологии, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година:

 • „Обучение по информатика и информационни технологии  в училище” (1 година);
 • „Обучение по информатика и информационни технологии  в училище” (2 години);
 • „Обучение по математика в училище” (1 година).

11. ФС прие актуализираните основни характеристики на учебния план за ОКС „Магистър” на следните магистърски специалности към Факултета по математика, информатика и информационни технологии: „Приложна математика”, „Софтуерни технологии”, „Бизнес информатика с английски език”, „Обучение по математика в училище”, „Обучение по информатика и информационни технологии в училище".

12. ФС прие утвърдените от Деканския съвет (Протокол № 40/02.10.2013 г.) прехвърлени часове на катедра „Компютърна информатика”.

13. ФС прие предложението: магистърските програми да започнат на 26.10.2013 г.

14. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисерта­цион­ния труд на Диана Руменова Стефанова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: 

1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

2) Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

3) Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

4) Доц. д-р Наталия Христова Павлова – от Шуменски университет, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по математика и информатика.

5) Доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по математика.

6) (резервен член) Проф. д-р Петър Динев Петров – Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научна специалност Методика на обучението по математика.

7) (резервен член) Доц. д-р Георги Станчев Николов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по математика.

15. ФС прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Диана Руменова Стефанова, докторант на самостоятелна подготовка на обучение към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” пред научното жури да бъде на 22.11.2013 г. от 10:00 ч. 

16. ФС прие отчет на Факултетната комисия по наука за периода (април 2013 – септември 2013).

17. Проф. Антон Илиев информира членовете на ФС за предстоящите конкурсни изпити за прием на докторанти (редовни и задочни). Срокът за подаване на документите е до 24.11.2013 г. За целта ръководителите на катедри трябва да подадат в Деканата предложения за комисии по допускане на кандидатите, както и конспекти, по които те ще се подготвят.

18. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2013/2014 година:

1)  Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – хорариум 360 часа за водене на ИД, ТПП, ППП, Хоспитиране – (с двоен хонорар – 11,00  лв.);

2)  Гл. ас. Гинка Стефанова Бизова – хорариум 360 часа за водене на ИД, ТПП, ППП, Хоспитиране – (с двоен хонорар – 8,00  лв.);

3)   Нина Иванова Иванова (магистър) – хорариум 180 часа за водене на ТПП, ППП и Хоспитиране; 

4) Ваня Емилова Лазарова (магистър) – хорариум 180 часа за водене на упражнения по „Информационни техологии”;

5) Магдалена Асенова Веселинова (магистър) – хорариум 360 часа за водене на упражнения по „Бази от данни” за всички специалности (редовно и задочно обучение); 

6) Вася Красимирова Атанасова (магистър) – хорариум 280 часа за водене на Избираеми дисциплини през трите триместъра на 2013/2014 г., проверка на курсови работи и изпитване на студенти;

7) Радка Паскова Колева (магистър) – хорариум 130 часа за водене на упражнения по „Висша математика” за сп. „МИО” и сп. „Стопанско управление” във ФИСН, І к., редовно обучение, проверка на курсови работи и изпитване на студенти;

8) Стефан Илиев Божков (магистър) – хорариум 130 часа за водене на упражнения по „Висша математика” за сп. „МИО” и сп. „Стопанско управление” във ФИСН, І к., редовно обучение, проверка на курсови работи и изпитване на студенти;

9) Даниела Ваклушева Димитрова (магистър) – хорариум 120 часа за водене на упражнения по „Увод в информационните технологии” с І к., СТД и „Информационни технологии” с ІІ к. Инф., редовно обучение;

10) Вилислав Иванов Радев (магистър) – хорариум 60 часа за водене на упражнения по „Информационни технологии” с ІІ к., Инф., редовно обучение;

11) Диляна Иванова Тоцева (магистър) – хорариум 120 часа за водене на упражнения по „Разпределени приложения” с ІV к., Инф., задочно и редовно обучение;

12) Мариана Огнянова Баракова (магистър) – хорариум 120 часа за водене на упражнения по „Информационни технологии” на І к. БМ, М, МИ и „Увод в информационните технологии” с І к. БИТ, редовно обучение;

13) Ивелина Венкова Велчева (студентка, ІV к., БИТ, фак. № 1001561078) – хорариум 110 часа за водене на упражнения по „Увод в информационните технологии” с І к. БИТ, редовно обучение;

14) Нина Георгиева Игнатова (студентка, ІV к., БИТ, фак. № 1001561060) – хорариум 80 часа за водене на упражнения по „Увод в информационните технологии” с І к. СТД, редовно обучение;

15) Михаил Петров Петров (магисър, Телерик АД) – хорариум 280 часа за водене на факултативни дисциплини през трите триместъра на 2013/2014 г., проверка на курсови работи и изпитване на студенти;

16) Гл. ас. Петранка Стефанова Савова – хорариум 280 часа за водене на факултативни дисциплини през трите триместъра на 2013/2014 г., проверка на курсови работи и изпитване на студенти.

        Ментори:

1) Христо Деянов Генчев – хорариум 180 часа за провеждане на „Практики по специалността” като ментор със студентите от ІІІ к., БИТ.

19. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”, съгласно чл. 75 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии “ със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

20. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология към катедра „Алгебра и геометрия” със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

21. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Разпределени системи) към катедра „Компютърни технологии” със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

22. Проф. Асен Рахнев запозна членовете на ФС с приетия от ДС график за приемното време на Деканата. За целта е необходимо ръководителите на катедри да информират и членовете от поверената им катедра.

23. Доц. Христо Крушков запозна членовете на ФС с благодарствено писмо от австрийски магистър, който се обучава по магистърската програма „Бизнес софтуерни технологии” към ФМИИТ.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ